Vilniuje susitiko Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupų konferencijų atstovai

Lapkričio 13-15 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos ir Lenkijos Vyskupų Konferencijų tarpusavio ryšių grupės susitikimas. Jame dalyvavo taip pat ir Latvijos bei Baltarusijos Vyskupų Konferencijų atstovai. Kadangi artėja ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus pradžia, šis susitikimas daugiau dėmesio skyrė gailestingumo temai, kulminaciją pasiekdamas dalyvavimu Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidų pagrindinėse iškilmėse.

Lapkričio tryliktąją, po priėmimo pas Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, svečiai aukojo šv. Mišias Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje. Jų metu homiliją sakė Elko vyskupas Jerzy Mazur SVD, kuris paskutinius dešimtį metų buvo šios tarpusavio ryšių grupės pirmininku iš Lenkijos Vyskupų Konferencijos pusės. Taip vyskupų susitikimas buvo pradėtas kaip piligrimystė, kurios pirmas svarbus akcentas – bendra malda prie gailestingojo Jėzaus paveikslo, brangaus ne tik Vilniui, bet žinomo ir gerbiamo plačiame pasaulyje.

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre svečius priėmė šio centro direktorius Algis Petronis, kuris supažindino su centro veikla, bendradarbiavimu su partneriais užsienyje. Jis taip pat pristatė Katalikiškų Šeimų Asociacijų Federacijos Europoje (FAFCE) aktualijas, kurias gerai pažįsta iš arti, nes yra šios organizacijos viceprezidentas.

Sustikime su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu buvo pasidalinta mintimis apie neseniai Romoje pasibaigusį Sinodą, skirtą šeimų sielovados klausimams. Pastarojo Sinodo darbe dalyvavo ir kiti du šio susitikimo dalyviai: Minsko arkivyskupas metropolitas Tadeuš Kondrusievič bei Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignievs Stankievičs.

Tarpusavio ryšių grupės nariai sustojo maldai prie vysk. Juozo Tunaičio kapo šalia Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios, prisimindami ir pagerbdami jį kaip ilgametį šios grupės narį.

Lapkričio keturioliktąją vyskupai aukojo šv. Mišias Vilniaus Arkikatedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje. Joms vadovavo ir pamokslą pasakė Minsko arkivyskupas metropolitas Tadeuš Kondrusievič. Ganytojas priminė, kad Gardine, pakeliui iš Krokuvos į Vilnių, miręs šventasis karalaitis yra artimas ir brangus ne tik lietuviams, lenkams, bet ir baltarusiams. Po pamokslo lietuvių kalba Minsko arkivyskupas taip pat kreipėsi baltarusiškai į būrį piligrimų iš Gardino vyskupijos, dalyvavusį šiose šv. Mišiose. Vėliau svečiai aplankė Arkikatedros požemius, varpinę ir Bažnytinio paveldo muziejų.

Šilti susitikimai vyko dviejose bendruomenėse, kurios rūpinasi žmonėmis, ypatingai reikalingais gailestingumo ir pagalbos. 15-ąją valandą ganytojai kalbėjo Gailestingumo vainikėlį Vilniaus arkivyskupijos Caritas Priklausomų asmenų bendruomenėje „Aš esu“, kartu su šios bendruomenės nariais. Vėliau susipažino su bendruomenės veikla. Vakare vyskupai aplankė Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisą, kuriuo rūpinasi Gailestingojo Jėzaus seserys, pabendravo su ligoniais. Hospiso vadovė ses. Michaela Rak paliudijo, kad per savo netrumpą darbo su terminaliniais ligoniais patirtį niekada nesusidūrė su tokiu atveju, kad mylimas ir globojamas sunkus ligonis reikalautų „teisės mirti“.

Vėliau vyskupai aptarė kitas aktualijas, dalijosi sielovadinio darbo patirtimi ir iššūkiais. Ganytojai kalbėjo apie jų kraštuose esantį santykį su islamo išpažinėjais. Pastarąją temą paskatino Europoje išgyvenama krizė. Į ją įvedė Elko vyskupijos augziliaras vysk. Romuald Kamiński – naujai paskirtasis šios grupės pirmininkas iš Lenkijos Vyskupų Konferencijos pusės – kuris taip pat vadovauja šios konferencijos Dialogo su nekrikščioniškomis religijomis komitetui.

Sekmadienį, pagrindinę Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų dieną, susirinkusieji drauge su Lietuvos vyskupais aukojo šv. Mišias lietuvių ir lenkų kalbomis. Šv. Mišiose lenkų kalba homiliją pasakė Drohičino vyskupas emeritas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap.

Kiti šiame susitikime dalyvavę tarpusavio ryšių grupės tarp Lietuvos ir Lenkijos Vyskupų konferencijų nariai yra Lomžos vyskupijos augziliaras vysk. Tadeusz Bronakowski, grupės pirmininkas iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos pusės Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis, taip pat Kunigų marijonų kongregacijos Lenkijoje provincijolas kun. Paweł Naumowicz MIC bei Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas.