Arkivyskupas G. Grušas tapo LKMA akademiku

Vilniuje 2015 m. birželio 29 d. vyko XXIII Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas. Po šv. Mišių Arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje katalikai mokslininkai ir LKMA rėmėjai posėdžiavo Bažnytinio paveldo muziejuje.

Suvažiavime paskelbta, kad išrinkti trys nauji LKMA akademikai. Jais tapo arkivysk. dr. Gintaras Grušas, buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui filologas bei istorikas dr. Vytautas Ališauskas, istorikas dr. Darius Baronas. Šiuo metu yra 26 LKMA akademikai.

Suvažiavimo plenariniuose posėdžiuose buvo pristatomi mokslinių tyrimų projektų „Lietuvos atsivertimas: pagonys barbarai tampa vėlyvųjų Viduramžių krikščionimis“, „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ bei „Naujų baltų mitologijos ir religijos šaltinių tyrimas ir publikavimas“ rezultatai. Pranešimus skaitė Darius Baronas, Stephen C. Rowell, Irena Eglė Laumenskaitė, Nerija Putinaitė, Paulius Subačius, Vytautas Ališauskas.

Suvažiavime šešerių metų kadencijai išrinkta naujoji LKMA Centro valdyba (akademikai vysk. Jonas Boruta, Vytautas Ališauskas, Darius Baronas, Danutė Gailienė, Liudas Jovaiša, Arūnas Streikus, Paulius V. Subačius) pirmajame posėdyje išrinko LKMA vadovus: centro valdybos pirmininkė – akad. prof. habil. dr. Danutė Gailienė, vicepirmininkas – akad. prof. dr. Paulius V. Subačius, mokslinis sekretorius – akad. dr. Darius Baronas.

LKMA yra seniausia veikianti Lietuvos akademinė organizacija, įkurta 1922 m. Ji vienija skirtingų sričių lietuvius mokslininkus bendram mokslo, kultūros ir visuomeniniam darbui. LKMA priklauso pasaulinei katalikų intelektualų asociacijai „Pax Romana“, laikoma pirmąja katalikų akademikų pasauliečių organizacija Europoje.

XXIII Lietuvių katalikų mokslų akademijos nuotraukas galite rasti čia.

http://lkma.lt/