Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO Ingresas

2013 m. balandžio 23 d., minint šv. Jurgį, Vilniaus arkivyskupijos globėją, vyskupas Gintaras Grušas iškilmingomis apeigomis pradėjo eiti Popiežiaus Pranciškaus jam pavestas Vilniaus arkivyskupo metropolito pareigas. Vadovaudamasis Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodekso kan. 382 § 3, jis Vilniaus arkivyskupijos Konsultorių kolegijai pateikė Popiežiaus Pranciškaus 2013 m. balandžio 5 d. bulę, kuria yra skiriamas Vilniaus ordinaru.

Po to naujasis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, lydimas Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus, atvyko į Vilniaus Arkikatedrą baziliką. Prie šventovės naująjį arkivyskupą ir jį lydinčius Ganytojus pasitiko Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Vilniaus arkivyskupijos Konsultorių kolegija ir Arkikatedros administratorius mons. Robertas Šalaševičius. Arkivyskupas Grušas pabučiavo pacifikalą, pašlakstė save ir kitus švęstu vandeniu ir giedant chorui „Ecce sacerdos“ iškilmingai įžengęs į katedrą trumpai pasimeldė Šv. Kazimiero koplyčioje prie Švč. Sakramento ir prie Lietuvos bei Vilniaus arkivyskupijos globėjo Šv. Kazimiero relikvijų.

Toliau vykusias iškilmingas ingreso šv. Mišias koncelebravo Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, arkivyskupai ir vyskupai iš kaimyninių kraštų: Apaštališkasis nuncijus Baltarusijai arkivyskupas Claudio Gugerotti, Rygos arkivyskupas Zbignev Stankevič, Minsko – Mogiliovo arkivyskupas Tadeuš Kondrusievič, Balstogės arkivyskupas Edvard Ozorovski, Liublino arkivyskupas Stanislaw Budzik, Pinsko vyskupas Antoni Dziemianko, Estijos apaštališkasis administratorius vyskupas Philippe Jean-Charles Jourdan, per 180 kunigų iš Vilniaus arkivyskupijos bei kitų vyskupijų. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Stačiatikių Bažnyčios Vilniaus ir visos Lietuvos arkivyskupas Inokentijus, šių bendruomenių kunigų atstovai. Drauge meldėsi Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių vienuolijų nariai ir gausus pasauliečių būrys.

Iškilmingas šv. Mišias pradėjo iki šiol Vilniaus arkivyskupo metropolito pareigas ėjęs Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis linkėjo naujajam arkivyskupui šv. Dvasios dovanų ir pakvietė perskaityti popiežiaus bulę – dokumentą, kuriuo vyskupas Gintaras Grušas skiriamas Vilniaus arkivyskupu. Asmeniškai Popiežiaus Pranciškaus pasirašyta Bulė lotynų kalba buvo parodyta pamaldų dalyviams ir perskaitytas jos vertimas į lietuvių kalbą:

VYSKUPAS PRANCIŠKUS, DIEVO TARNŲ TARNAS, garbingajam broliui Gintarui Grušui, iki šiol Lietuvos kariuomenės ordinarui, perkeltam į Vilniaus metropolito vietą, siunčia sveikinimą ir apaštališkąjį palaiminimą. Mums, Palaimintojo Petro Įpėdiniui ir Visuotiniam Tėvui, panorėjus tinkamai pasirūpinti sena ir garsia Vilniaus metropoline Bažnyčia, atsistatydinus Jo Eminencijai Audriui Juozui Bačkiui, išklausius Vyskupų kongregacijos tarybą, tu, garbingasis broli, apdovanotas pripažintais gabumais ir patyręs pastoraciniuose reikaluose, atrodai vertas būti paskirtas ją valdyti. Taigi, Aukščiausia mūsų apaštališkąja galia tave, buvusį Lietuvos kariuomenės ordinarą, skiriame Vilniaus vyskupu metropolitu su visomis teisėmis ir pareigomis. Taip pat liepiame apie šį Laišką pranešti savo metropolijos dvasininkams ir žmonėms; juos raginame tave maloniai priimti ir su tavimi vieningiems likti. Pagaliau tau, garbingasis broli, užtariant palaimintajam Jurgiui Matulaičiui, šios vyskupijos gerajam ganytojui ir didžiajam Dievo Gailestingumo skleidėjui, meldžiame Dvasios Guodėjos dovanų, kad jomis sustiprintas tau patikėtus tikinčiuosius taip ganytum, idant jie žodžiais ir labiausiai darbais galėtų tapti patikimais Dieviškojo Atpirkėjo ir Jo Gerosios Naujienos liudytojais, kaip sakė mūsų pirmtakas šv. Grigalius Didysis: „Iš tikrųjų tas tikrai tiki, kuris darbais įvykdo tai, kuo tiki“ (Hom 26, 9: PL 76, 1202). Malonė, gailestingumas ir ramybė, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, visada tebūna su tavimi ir su šia mums labai brangia Lietuvos bažnytine bendruomene.
Roma, Vatikanas, 2013-ųjų Viešpaties metų balandžio 5-oji diena, pirmieji mūsų pontifikato metai. Pranciškus.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis palydėjo paskirtąjį arkivyskupą Gintarą Grušą į Vilniaus arkivyskupo sostą ir įteikė jam pastoralą. Taip vyskupas Gintaras Grušas popiežiaus Pranciškaus paskyrimu užėmęs Vilniaus arkivyskupo metropolito sostą pradėjo eiti savo pareigas, o Kardinolas Audrys Juozas Bačkis tapo arkivyskupu emeritu.

Pagal senovinę tradiciją pradedančiam eiti pareigas Ordinarui kaip apaštalų įpėdiniui pareiškiama pagarba ir klusnumas. Vilniaus arkivyskupijos kunigų vardu tai padarė Vilniaus arkivyskupo vikaras katalikiško ugdymo reikalams mons. Kęstutis Latoža, Vilniaus šv. Teresės bažnyčios klebonas ir Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios rektorius mons. Jan Kasiukevič, kunigai neopresbiteriai Dovydas Grigaliūnas ir Jaroslav Spiridovič. Arkivyskupijos sielovadoje tarnaujančių vienuolių vardu – Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos generalinė vyresnioji ses. Zita Nauckūnaitė CR, Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos vyresnioji ses. Aldona Dalgėdaitė CC, Šv. Benedikto seserų vienuolijos abatė ses. Imelda Teresa Demjanko OSB. Arkivyskupijoje dirbančių pasauliečių vardu – Rūta Šalkauskienė, Linas Kukuraitis ir Dalia Macevičiūtė. Toliau Eucharistijos liturgijos šventimui vadovavo naujasis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Homiliją arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pradėjo mintimi, jog šiomis pamaldomis pradedamas naujas Vilniaus arkivyskupijos kelionės tarpsnis. Arkivyskupas padėkojo Kardinolui už jo tėvystę, ganytojišką tarnystę ir prašė, kad savo malda, išmintimi ir sielovados dovanomis toliau lydėtų Arkivyskupijos bendruomenės kelionę. Pamokslo pabaigoje Arkivyskupas kreipėsi į pamaldų dalyvius lenkiškai ir angliškai. „Dievo malonė, gailestingumas ir ramybė tebūna su Jumis visais (plg. 1 Tim 1, 2)“, – šiai žodžiais jis užbaigė Ingreso homiliją.

Eucharistijos šventimo pabaigoje arkivyskupas Luigi Bonazzi Popiežiaus Pranciškaus vardu pasveikino Lietuvos ir kaimyninių šalių vyskupus, iškilmėse dalyvavusius šalies vadovus, išreiškė padėką dvidešimt vienerius metus Vilniaus arkivyskupo metropolito pareigas ėjusiam Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui, kuris atkūrė Bažnyčios struktūras, visada išliko vargšų draugas ir globėjas. Kreipdamasis į naująjį arkivyskupą metropolitą, Apaštališkasis nuncijus pabrėžė, jog savo bulėje Popiežius Pranciškus nominato tarnystę pavedė pal. Jurgio Matulaičio užtarimui. „Tai vilties kupinas palinkėjimas. Drąsos ir pasitikėjimo“, – sakė nuncijus. „ Viešpats, kuris tave šiai tarnystei pakvietė, rodys kelią, kuriuo turi eiti. Kunigų, vienuolių, Dievo tautos padedamas, pasišvęsk amžinai misijai – būk vienybės ženklu ir įrankiu, kuris neš Dievą žmonėms.“ Popiežiaus atstovo žodžiais, atverstas naujas istorijos puslapis, Šv. Dvasia trokšta įrašyti nuostabią naujieną, kurią verta pasakoti kitiems. Taip svarbu auginti viltį, neleisti, kad ji būtų atimta, nes dovanota Jėzaus. „Tegul kasdien Vilniaus arkivyskupija rašo puslapius, kuriuos verta pasakoti kitiems. Taip tebūnie!“ – savo kalbą užbaigė arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Arkivyskupas Gintaras Grušas padėkojo Dievui, Švč. Mergelei Marijai už ypatingą globą, kurią jautė savo kelyje, tėvams, negalėjusiems atvykti iš JAV ir stebėjusiems iškilmes interneto transliacijos dėka, į Ingreso pamaldas atvykusiems svečiams ir visiems, prisidėjusiems prie iškilmingo Eucharistijos šventimo. Iškilmių apeigas transliavo Lietuvos radijas ir televizija. Jose dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, Seimo ir Europos parlamento nariai, Kariuomenės ordinariato, Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovai, Vilniaus arkivyskupijos kurijos ir arkivyskupijos centrų darbuotojai, aukštųjų mokyklų rektoriai, merai, katalikiškų mokyklų atstovai, Ateitininkų federacijos nariai ir kiti svečiai. Po Eucharistijos šventimo arkivyskupas Gintaras Grušas Šv. Kazimiero koplyčioje susitiko su visais, norinčiais pasveikinti ir palinkėti Ingreso proga. Svečių priėmimas surengtas Vilniaus arkivyskupijos kurijos kiemelyje.

Dainiaus Tunkūno fotografijos