Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-10-01

Mielieji,

Spalio mėnesį popiežius Pranciškus kviečia tikinčiuosius visame pasaulyje kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.
Rožinio maldą popiežius prašo užbaigti invokacija:
Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji! 

Taip pat kalbėkime popiežiaus Leono XIII maldą arkangelui Mykolui:
Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje, būk mums apsauga nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame: tesutramdo jį Dievas. O tu, dangiškosios kariuomenės Kunigaikšti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas. Amen.

Praėjus Šventojo Tėvo apsilankymui Lietuvoje dar kartą gilinkimės į vilties žinią, kurią Lietuvai atnešė Šventojo Petro įpėdinis. Ką popiežius Pranciškus mums norėjo pasakyti, kviečiame įsigilinti skaitant jo sakytas kalbas bei maldas. Kalbos skelbiamos čia. LRT transliacijų įrašai iš susitikimų su popiežiumi Pranciškumi skelbiami čia.

Spalio 3 d. sukanka 560 metų nuo Lietuvos ir Lenkijos karalaičio, Katalikų bažnyčios šventuoju ir Lietuvos globėju tapusio šv. Kazimiero gimimo. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia švęsti ir spalio 3–15 d. laukia nemokamuose renginiuose: paskaitose, ekskursijose, parodose. Daugiau informacijos čia.  Tai graži proga pažinti Lietuvos šventąjį globėją ir jo gerbimo istoriją.

Spalio 4 d. sukanka 30 metų, kai šv. Jonas Paulius II pašventino J. Em. kardinolą Audrį Juozą Bačkį vyskupu. Šią dieną Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje 19 val. kardinolas aukos padėkos šv. Mišias.

Svarbu žinoti sužadėtiniamsdėl Sutvirtinimo sakramento būtinybės sudarant bažnytinę Santuoką 

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Spalio 1 d. Seminarijoje atidaroma prof. E. Saladžiaus grafikos paroda
Spalio 3 d. Alfa kurso pradžia Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (dominikonų) bažnyčioje
Spalio 4 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma Gedimino Pranckūno fotografijų paroda „Priešnavis. Paskutinė pakyla“
Spalio 5–7 d. Vilniaus Pranciškonų vienuolyne vyks rekolekcijos moterims „Kai vienatvė skaudi… Artumas, kuris gydo“
VA „Caritas“ kviečia į atvirų durų dienas
Lietuvoje Caritas kviečia prisijungti prie paramos kampanijos nelaimės ištiktai Indijai

 

Tapti „Vilniaus arkivyskupijos žinių“ prenumeratoriumi galima el. paštu išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.