Vilniaus arkivyskupijos kunigų susitikimas

Kovo 2 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas dėkojo kunigams, kurie Vilniaus miesto Gailestingumo metų jubiliejinėse bažnyčiose atvykę net ir iš tolimesnių parapijų klauso išpažinčių. Tai turi prasmę, net ir kai nėra daug ateinančių penitentų, nes klausykloje budintis kunigas yra kaip Gailestingas tėvas, laukiantis grįžtančio sūnaus. Dekanai tepadrąsina kunigus atvykti numatytu laiku, kad jubiliejinėse bažnyčiose visada galima būtų atlikti išpažintį.

Toma Bružaitė ir Kristina Žaldokaitė iš Nacionalinio gailestingumo kongreso organizacinio komiteto pasiūlė pasinaudoti pasirengimo programa, skirta parapijų grupelėms, kurios kviečiamos drauge melstis, ruoštis, registruotis ir bendruomeniškai vykti į kongresą.  Nacionalinis gailestingumo kongresas vyks gegužės 6-8 d. Vilniuje. Atvykusiems iš toliau maldininkams bus sudarytos galimybės nakvoti mokyklose ar Vilniaus parapijiečių šeimose. Žmonės kviečiami sekti naujienas naujienlaiškyje „Gailestingi kaip Tėvas“. Numatomi trys tokio leidinio numeriai. Jau išleistas pirmasis leidinys, kuriame rašoma jubiliejaus tema, pristatoma piligrimystė, publikuojama atleidimo malda. Jau numatyta kongreso programa, kurioje bus įvairių pranešėjų konferencijų, evangelizacija, filmas, koncertas su garsiais atlikėjais, Švč. Sakramento adoracija, bendra Gailestingumo vainikėlio malda, šv. Mišios katedros aikštėje, kurioms vadovaus Vatikano valstybės sekretorius,  unikali procesija Vilniaus mieste ir kt. Taip pat telkiami savanoriai, norintys prisidėti prie Gailestingumo kongreso organizacinių darbų. Ruošiantis kongresui kino teatruose galima pamatyti ir aptarti filmą „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“. Užsisakius iš anksto filmo peržiūrą galima surengti ir savo parapijoje. Daugiau informacijos interneto puslapyje www.kongresas.lt.

Vilniaus arkivyskupo generalinis vikaras ir augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis priminė, kad Išėjimo knygoje aprašyta Mozės istorija liudija, jog Dievas šį žmogų pašaukė tuomet, kai jis buvo pabėgęs nuo savųjų, silpnas ir liūdnas ganė svetimo šeimininko gyvulius. Viešpats mato visų žmonių vargą, pasimetimą, todėl reikėtų aktyviau Dievui atsiliepti ir Juo pasitikint pradėti nors ir nedidelę veiklą, telkti žmones, juos palydėti, kad gailestingumo darbai parapijose plėstųsi. Ganytojas drąsino, kad kunigai dažniau kalbėtų apie vykdomus gailestingumo darbus įvairiose parapijose, kad galima būtų semtis idėjų, svarstyti, ką įmanoma pritaikyti ir įdiegti kaimo ar miesto parapijose. Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas monsinjoras Wojciech Gorlicki  kalbėjo apie grupeles, kurios kas savaitę renkasi parapijoje ir kuriose dalyvauja kunigas. Kas savaitę parapijos patalpose renkasi Anoniminių alkoholikų grupelė, prieš šventes ruošiami šventiniai siuntiniai parapijos neturtingoms šeimoms, kelis kartus dalijami rūbai tiems, kurie negali jų nusipirkti. Ignalinos parapijos klebonas Vidas Smagurauskas kalbėjo apie Vydiškių parapijoje veikiančią AlAnono grupelę, kurion telkiasi žmonės, turintys nuo alkoholio priklausomų artimųjų. Svarbu, kad bent vienas kitas entuziastas savanoris parapijoje imtųsi tos veiklos, kuri jam rūpi, ir taip kviestų jungtis kitus, sulauktų įvairiapusio palaikymo. Kunigas džiaugėsi, kad net ir atokių kaimo parapijų žmonėms yra galimybė dalyvauti Carito rengiamuose mokymuose ir taip įmanoma plėsti akiratį, įgyti žinių. Visagino parapijos klebonas kunigas Vidmantas Rudokas pasakojo, kad kartais žmonės savanoriai, darantys gražius darbus, sulaukia kritikos, kaltinimų, šmeižto, labai nusimena ir visai nuleidžia rankas, pasitraukia iš bet kokios savanoriškos veiklos. Trakų klebonas kunigas Jonas Varaneckas prisiminė, kaip ankstesniais metais kitose parapijose vykdė gailestingumo darbus, telkė savanorius studentus, kurie nebuvo uolūs tikintieji, tačiau patys turėjo progos įsitikinti, kad Bažnyčia ne tik kalba apie artimo meilę, rūpestį vargšais, bet ir gali prisidėti, kad būtų globojami gatvėse be geros priežiūros augantys vaikai, alkoholikai, benamiai. Trakų parapijoje Alfa kursą lankę žmonės panoro patys tęsti maldos susitikimus, drauge skaityti Šventąjį Raštą, iš augančio tikėjimo ir bendruomeninės patirties imtis gailestingumo darbų: lankyti ligonius, vienišus žmones ir kuo nors jiems padėti. Vilniaus šv. Juozapo parapijos klebonas kunigas Ričardas Doveika pasakojo, kad šioje parapijoje rūbai  jau nėra dalijami, Caritas reformuojamas, kad veikla atitiktų dabarties sąlygas. Jei parapijiečiai turi rūbų, kurie nenešiojami, veža į kaimo parapijas ar patys išdalija vargstantiems. Trečią mėnesio trečiadienį parapijoje rengiami Artumos vakarai, kurių metu aukojamos šv. Mišios, parapijiečiai bendrauja su vienišais žmonėmis, išgeria arbatos, dalijasi užkandžiais. Taip pat plėtojamas projektas „Šeima – šeimai“. Kai atsiliepiama į iškylančius poreikius ir šeima, galinti padėti, patarnauja tai šeimai ar vienišam žmogui, kuriam reikia konkrečios pagalbos.

Arkivyskupas taip pat priminė apie tradicinę Didžiojo Penktadienio rinkliavą, skirtą Šventojoje žemėje gyvenantiems krikščionims palaikyti. Svarbu pabrėžti, jog ten Kristų tikintiems žmonėms nėra saugu gyventi, jie išvaromi ar net nužudomi. Vykstant į vietas, kurios mena Jėzaus gyvenimą, svarbu keliauti kaip piligrimams ir nuvykus palaikyti vietinius krikščionis. Kita  Lietuvos vyskupų konferencijos patvirtinta rinkliava renkama per Šeštines ir skirta katalikiškai žiniasklaidai plėtoti. Pusė šios rinkliavos turi būti skiriama nacionalinei katalikiškai žiniasklaidai remti, tuo rūpinasi LVK, o kita pusė lieka vyskupijos žiniasklaidos plėtrai ir išlaikymui. Vilniaus arkivyskupijos žiniasklaidai skiriama ketvirtis, o likęs ketvirtis paliekamas parapijos informacijos perdavimo darbams paremti: laikraštėliui, interneto puslapiui ar pan.

Vilniaus arkivyskupijos dekanai kviečiami aplankyti savo dekanatų parapijas ir pasidomėti apie situaciją parapijose, kaip sekasi vykdyti sielovadą, kaip vedamos parapijos knygos, saugomi ir prižiūrimi liturginiai reikmenys. Svarbu atkreipti dėmesį į parapijose esančias senąsias metrikų knygas.

Arkivyskupas taip pat įteikė kunigams keletą naujų paskyrimų. Kovo 24 d. 10 val. Vilniaus arkikatedroje bus švenčiamos Krizmos Mišios.  Kitas kunigų susirinkimas vyks balandžio 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-