Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas 2014-12-03

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje gruodžio 3 d. vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jis prasidėjo Dienine Valandų liturgijos malda, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pristatė į susirinkimą atvykusį Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską, kuris pasidalijo pastoracine patirtimi, sukaupta dirbant dviejuose vyskupijose. Svečias pabrėžė, kad kiekviena vyskupija turi savo specifiką, tačiau svarbu plėtoti požiūrį į pastoraciją, stengtis pritaikyti kitur jau patikrintus principus ir patirtis. Bažnyčioje kunigas turi remtis įgalinančio vadovavimo principais, drąsinti kitus ieškoti Dievo ir vis motyvuoti kitus žmones imtis atsakomybės. Kunigas turėtų pasižymėti santykių kompetencija, tai yra ugdyti gebėjimą bendrauti su įvairiais žmonėmis: tikinčiais, abejojančiais, atsitiktinai užklydusiais, su visais atėjusiais prašyti sakramentų ar kitų patarnavimų. Svarbu išlaikyti ramybę, pusiausvyrą bendravimo aplinkybėmis. Kai kurios savybės yra įgimtos, o kitų tenka mokytis.

Vyskupas pažymėjo kad visa veikla turi būti evangelizacinio charakterio, atsižvelgti į iškylančius poreikius. Reikalingas kitus uždegantis evangelinis dvasingumas, keičiantis mus pačius. Parapijose kartais pasitaiko įvairių kraštutinumų: viską tvarko tik pasauliečiai, kunigo veikla labai ribota arba klebonas nenori jokių pasauliečių pagalbos, nevertina jų tarnystės, neskatina jokių grupelių veiklos, kritiškai vertina bet kokią iniciatyvą. Pastoracijoje žmonėms labai svarbus jų asmeninis pakvietimas į kokybišką įvykį, renginį, kuris kruopščiai parengtas ir turi tęstinumo perspektyvą. Jei po pastoracinio renginio nėra tęstinumo, vadinasi, kažkas ne taip. Žmonėms svarbu padėti atpažinti jų dovanas, o visoje veikloje būtina dalyvauti ir pačiam kunigui, ne tik pakviesti ir palikti vienus veikti taip, kaip jie nori. Taip pat nereikia versti tarnauti, įsakinėti, nes pats žmogus turi norėti įsipareigoti, turėti galimybes prisiimti atsakomybę ir skirti laiko. Pasirinkę tarnauti žmonės turėtų būti palydimi, vykdoma jų formacija ir jais reikėtų pasitikėti, nors ir ne visada jų veikla bus tobula. Pravartu su pačiais žmonėmis susitikti, aptarti renginį, iniciatyvą, analizuoti tai, kas pavyko ir tai, ką reikėtų keisti.

Vyskupas apibūdino destruktyvumu pasižyminčios bendruomenės bruožus: stokojama motyvacijos veikti kitų labui, lyderiai dažnai „perdega“, nukenčia jų šeimyninis gyvenimas, stokojama aiškių tikslų, blaškomasi tarp įvairių veiklų, nėra aiškių prioritetų, aiškios vizijos, kyla daug konfliktų, švaistomas laikas ir lėšos. Sveika ir efektyvi bendruomenė rūpinasi savo narių dvasiniu ir kiekybiniu augimu, pasižymi stabilumu, turi aiškią kryptį, planuoja veiklą, prioritetus, stengiasi atskleisti talentus ir dovanas, pasiskirsto darbais, atsakomybėmis, palaiko narių iniciatyvas. Darni, veiksminga bendruomenė atsižvelgia į visos Bažnyčios, vyskupijos ar kitų parapijų viziją, veiklos pobūdį, iškeltus prioritetus.

Prelegentas atkreipė dėmesį ir į liturgijos šventimą. Liturgijoje svarbu vengti aplaidumo, išlaikyti estetiškumą, švarą. Atkreiptinas dėmesys į Mišių šventimą, kad tai nevirstų vien tik gedulinėmis apeigomis. Kunigams svarbu rūpestingai ruoštis homilijoms, brandžiai aiškinti Dievo Žodį, ruošti skaitovus, žmones labiau įtraukti į liturginį giedojimą. Sklandi, darni liturgija padeda žmonėms sutikti Kristų. Parapijose svarbios maldos grupės. Jei jų maldos patirtis pavykusi, galima ją perkelti visai parapijai, siūlyti kitiems.

Svarstant pastoracijos aspektus, verta atsakyti į aštuonis klausimus: kodėl žmonės nori ateiti į mūsų parapiją, ką joje randa, kaip kunigas priima atėjusiuosius, kur tikintieji gali susirinkti, kas juos pasitinka, kada patogiausia atvykti į grupelių susitikimus, šventes ar kokius renginius, kiek būna susirinkusiųjų, kokia rengiamo susitikimo kokybė. Pravartu apsvarstyti, ar galime surengti gerą susitikimą, renginį, nes jei organizuojama prastai, galbūt geriau visai nedaryti, palaukti, kol bus galimybė visa paruošti tinkamiau. Geriau organizuoti mažus, bet gerus, o ne didelius ir nevykusius, vienkartinius renginius, susitikimus. Visada iškils nepatogumų, iššūkių, atsiras baimių, tingumo, reikės disciplinos, kad įveiktume kliūtis.

Vyskupas kunigams priminė pastoracijoje reikalingas gaires, kuriomis reikėtų nuolat remtis: artimo meile ieškantiems ir nesidomintiems, skelbti Evangeliją ir kviesti atsiversti, raginti jungtis į tikėjimo bendruomenę, ugdyti žmones sakramentų šventimui. Dekanatuose turėtų būti Šeimos, katechetinis, Jaunimo centrai, kurių veikla padėtų parapijoms. Vyskupija turi iškelti prioritetus ir visiems reikia jų siekti.

Arkivyskupas Gintaras Grušas priminė apie organizacijos Caritas kasmet rengiamą akciją „Gerumas mus vienija“, III Advento sekmadienį homilijoje atkreipti dėmesį į gailestingumo darbus, o Mišių rinkliavą skirti Caritas reikalams. Reikėtų atkreipti žmonių dėmesį, kad rūbai, avalynė, kurie skiriami vargšams, turėtų būti tinkami nešioti ir avėti. Neretai pasitaiko, kad labdarai atnešamus rūbus tenka išmesti, jie būna suplyšę, purvini. Žmones reikia ugdyti dalytis ne tuo, ką reikia išmesti, o tuo, ką patys galime dėvėti. Tikroji meilė kitiems – ne duoti tai, kas niekam netinka, kas nereikalinga, ką galima išmesti, o dovanoti tai, kas turi vertę.

Arkivyskupas kvietė raginti šeimas vykti i Šeimos metams skirtą festivalį Šeimadienis, kuris vyks 2015 sausio 10 d. Vilniuje Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ ir užbaigs Lietuvos vyskupų paskelbtus Šeimos metus. Reikalinga informacija internete – www.seimadienis.lt. Kunigai kviečiami klausyti išpažinčių, koncelebruoti Eucharistiją ir būti tarp žmonių, kad visi norintys turėtų galimybę pasikalbėti. Svarbu parapijose raginti šeimų grupeles ruoštis priimti naujus narius, aktyviau organizatoriams siųsti informaciją apie veiklą parapijose. Arkivyskupas ragino parapijose melstis už Šeimos festivalį, kad daugelis žmonių pasinaudotų proga pažinti Bažnyčią, įsijungtų į parapijos šeimų grupeles, atnaujintų tikėjimą ir būtų plėtojama evangelizacija.

Vyskupas Arūnas priminė, kad per Jaunimo centrą galima gauti programą jauniems žmonėms, kurie norėtų ruoštis Lietuvos Jaunimo dienoms, jos vyks 2015 m. birželio 27-28 d. Alytuje. Nuo pasirengimo aktyvumo priklauso kaip jaunimo grupelė dalyvaus jiems skirtuose renginiuose, ugdys bendrystę ir krikščionišką tikėjimą.

Kitas kunigų susirinkimas vyks sausio 7 d., Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.