Vilniaus arkivyskupijos katechetai pradėjo Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje programą

Kovo 17–19 d. Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras organizavo Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje programą, kuri buvo skirta VA tikybos mokytojams ir katechetams. Šią programą inicijavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Evangelii Gaudium“, kuriame pabrėžiamos vartotojiško pasaulio pinklės, į kurias taip lengva pakliūti, kada tampame liguisti, paviršutiniški, užsisklendę, o vidinis gyvenimas apsiriboja vien savais interesais…

Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje programoje dalyvavo apie 150 tikybos mokytojų ir katechetų iš Vilniaus arkivyskupijos. Tai buvo pirmoji, pavasario sesija, skirta mokytojų evangelizacinės veiklos stiprinimui, tarpusavio išgyvenimų ir patirčių pasidalijimui. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, „atnaujintas susitikimas su Dievo meile, virstančia laimės kupina draugyste, išlaisvina mus iš mūsų užsisklendusios sąmonės ir susitelkimo į save“.

Programos dienotvarkė buvo sudaryta iš paskaitų ir tarpusavio bendravimo bei pasidalijimų mažose grupėse. Programa vyko lietuvių ir lenkų kalbomis. Pertraukų metų vyko šlovinimas. Paskaitas lietuvių kalba skaitė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, filosofas ir žurnalistas dr. Andrius Navickas, su priklausomais asmenimis dirbantis kunigas Kęstutis Dvareckas, Šv. Juozapo mokyklos direktorė Rūta Šalkauskienė. Lenkų kalba paskaitas vedė kunigas Francišek Jusiel, kunigas Jaroslav Spiridovič ir tikybos mokytojas bei katechetas Zbignev Butkevič. Programa baigėsi šventosiomis Mišiomis Vilniaus Visų Šventųjų ir Šventosios Dvasios bažnyčiose.

Antroji, vasaros, Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje programos dalis vyks birželio mėnesį.

„Tikimės, jog šis gražus mūsų visų susitikimas tapo prasminga ir gaivinančia versme, padėsiančia kasdienybėje skleisti Evangelijos džiaugsmą ir liudyti Kristų pasauliui“, – sakė VA Katechetikos centro atstovė.

VA Katechetikos centro informacija