VA kunigų susirinkime kalbėta apie jaunimo sielovadą

Š. m. balandžio 5 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos vyskupas Arūnas Poniškaitis pasakojo apie kovo 28–31 d. Barselonoje vykusį Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) surengtą simpoziumą.

Simpoziumo tema: „Jis ėjo kartu (Lk 24, 15): padėti jaunuoliams laisvai atsakyti į Kristaus kvietimą“. Dalyvavo Europos vyskupų konferencijų deleguoti asmenys, atsakingi už sielovados koordinavimą penkiose srityse, išreikštose šiais raktiniais žodžiais: mokykla, universitetas, katechezė, pašaukimas, jaunimas. Buvo klausomasi įvairių pranešimų, liudijimų, kartu meldžiamasi, organizuotos grupelės, diskusijos, taip pat surengta gerųjų patirčių mugė, kurioje buvo galima sužinoti apie kai kuriuos sėkmingai vykstančius jaunimo pastoracijos projektus.

Pranešimuose ne kartą semtasi įžvalgos iš Evangelijos pasakojimo apie mokinius iš Emauso. Jie nusivylę traukiasi iš Jeruzalės, tačiau Jėzus prieina prie mokinių, užkalbina, išklauso ir palydi. Atsiremdamas į jų patirtį, Jėzus palengva atskleidžia jiems Raštų prasmę. Klausantis Jėzaus, net ir iš karto neatpažinto, užsidega mokinių širdys, atsiveria akys, ir jie sugrįžta į bendruomenę, kupini vilties ir nešini Gerąja Naujiena. Ir šiandien gebėjimas išklausyti taip, kad žmonės pasijustų išgirsti, suprasti ir priimti tokie, kokie yra – tai nepakeičiama vaisingo sielovadinio darbo su jaunimu prielaida. Svarbu sielovadininkams eiti ten, kur jauni žmonės leidžia laiką, juos užkalbinti, domėtis, palaikyti kontaktą, pažinti juos asmeniškai, o ne tik iš kitų studijų ir statistikų. Dievo Žodžio skelbėjas pats turi gyventi Viešpaties Žodžiu, nes tik tada jaunimui jo liudijimas bus tikėtinas. Jaunimas susiduria su skausmingomis gyvenimo situacijomis, iššūkiais, ieško atgaivos svaigaluose, bet gali remtis ir į tuos, kurie besąlygiškai priima, išklauso, myli ir palydi. Kelios tylios paguodos akimirkos, tiesiog buvimas šalia sunkią valandą jaunam žmogui gali tapti Dievo artumo patyrimo laiku, kuris turės didelę reikšmę visam jaunuolio gyvenimui. Nesavanaudiška meilė, tarnystė, solidarumas, bendradarbiavimas patraukia prie Kristaus.

Viena iš virš dvidešimties simpoziume pristatytų iniciatyvų – „Vienas milijonas popiežiui“ („One Million for the Pope“). Ši iniciatyva siekia atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus troškimą, išsakytą naujai išleistos jaunimui skirtos knygos „DOCAT“ apie Bažnyčios socialinę doktriną įvade. Popiežius sako, kad norėtų turėti ne pavienes grupeles, diskutuojančias apie Bažnyčios mokymą, bet milijoną jaunų žmonių, ar netgi visą jų kartą, kuri konkrečiai įgyvendintų šį mokymą.

Kita iniciatyva – Ispanijoje parengta 50 susitikimų programa pagal „YOUCAT“ temas. Susitikimuose pateikiamos jaunimo autoritetų mintys įvairiais gyvenimo ir tikėjimo klausimais, skatinama dalyvių diskusija, pristatomi „YOUCAT“ atsakymai pagal Katalikų Bažnyčios mokymą. Susitikimai užbaigiami asmenine malda – pokalbiu su Viešpačiu apie tai, kas buvo išgirsta, suprasta, naujai patirta.

Dar viena iniciatyva, atsiradusi Šiaurinėje Italijoje, kviečia jaunuolius visus metus vieną savaitę per mėnesį praleisti bendruomenėje, kurią palydi kunigas ir sutuoktinių pora. Šis būdas neatitraukia jų nuo pamokų lankymo ir kitų įsipareigojimų, nepaima pilnai iš šeimos, tačiau sudaro galimybę rimčiau pamąstyti apie savo pašaukimą.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas kvietė bendradarbiauti su katechetais, jaunimo sielovados darbuotojais, kad galima būtų labiau palaikyti ryšį su jaunais žmonėmis, padėti jiems ne tik atrasti, bet ir įgyvendinti savo pašaukimą.

Arkivyskupas priminė, jog pranešimo civilinės metrikacijos įstaigai apie sudarytą bažnytinę santuoką forma pasikeitė.

Balandžio 13 d. 10 val. Vilniaus arkikatedroje vyks Šventųjų aliejų šventinimo Mišios, kuriose kartu su Vilniaus vyskupais dalyvauja Vilniaus arkivyskupijoje dirbantys kunigai. Balandžio 22 d. 16 val. į Vilniaus arkikatedrą kviečiami rinktis visi šiais metais besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą. Bus švenčiama Eucharistija, po jos – programa Vilniaus jėzuitų gimnazijos salėje, o vakare 21 val. Šviesos kelio procesija nuo Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios iki Dievo Gailestingumo šventovės. Didįjį Penktadienį prasideda Gailestingumo maldų Devyndienis. Gailestingumo atlaidų savaitę kas vakarą Vilniaus parapijų jaunimo maldų ir šlovintojų grupelės rengs šlovinimą iki vidurnakčio bei gatvės evangelizaciją.

Gegužės 6 d. 11 val. vyks Kunigystės sakramento šventimas Vilniaus arkikatedroje.

Birželio 23 d. Vilniuje prasideda Lietuvos jaunimo dienos (LJD). Pirmoji LJD diena bus ypatingai skirta akademinei bendruomenei. Birželio 24 d. 19 val. LJD Gailestingumo ir šlovinimo vakare „Siemens“ arenoje bus reikalingi kunigai nuodėmklausio tarnystei atlikti.

Birželio 25 d. Katedros aikštėje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks unikalus įvykis – garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija (daugiau internete www.teofilius.lt ; FB Teofiliaus šventė). Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vyskupai bei kunigai. Katedros aikštė bus suskirstyta sektoriais, kurie atidaromi nuo 10 val. Bus įrengti ekranai, kad stovintys toliau galėtų geriau matyti iškilmę. Programa prasidės nuo 12 val. Iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, remiantis Vilniaus arkivyskupo dekretu, birželio 25 d. rytinės šv. Mišios prasidės ne vėliau kaip 9 val., o vakare – ne anksčiau kaip 17 val. Norintys kartu su kitais piligrimais vykti į istorines beatifikacijos iškilmes kviečiami registruotis pas savo parapijos kleboną. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę budėti prie būsimo palaimintojo relikvijų. Birželio 26 d. sarkofagas su arkivyskupo Teofiliaus relikvijomis bus išvežtas į Kaišiadorių katedrą ir įkeltas į altorių tam skirtoje koplyčioje.

Ruošiantis beatifikacijos iškilmėms visuotinėje Mišių maldoje žmonės raginami melstis už pasirengimo darbus, dėkoti už garbingąjį arkivyskupą Teofilių, prašyti, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie šio asmens ištikimybę, drąsą, kuklumą ir ištvermę, jo užtarimu išmelstų reikalingos pagalbos savo šeimai, mūsų tėvynei ir visam pasauliui. Parapijose jau dabar dalinami lankstinukai, paveikslėliai, rodomas filmas, rengiama būsimam palaimintajam skirta diena, rengiama tekstų ir nuotraukų paroda.

Š. m. spalio 19–22 d. Fatimoje (Portugalija) rengiama Lietuvos piligrimystė minint Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo šimtąsias metines. Bus specialus lėktuvas Vilniaus arkivyskupijos piligrimams, numatyta melstis ne tik Fatimoje, bet ir Santjago de Komposteloje, prie šv. Jokūbo kapo. Norintys vykti kviečiami registruotis pas savo parapijos kleboną.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas įvyks gegužės 17 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-