200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Tikintieji laukiami Vilniuje Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose

2019 lapkričio 5

Šių metų Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai vyks lapkričio mėn. 9–17 d. Vilniuje (atlaidų programa lietuvių k. ir lenkų k.).

Sekmadienį, lapkričio 10 d., 11 val., Atlaidų įžangines iškilmingas šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Atlaidai baigsis lapkričio 17 d. iškilmingomis Lietuvos vyskupų aukojamomis šv. Mišiomis.

Kiekvieną Atlaidų dieną tikintieji kviečiami apmąstyti seniausios maldos Dievo Motinai „Tavo apgynimo šaukiamės“ kreipinius, kuriais visų tautų ir beveik visų apeigų krikščionys nuo III a. meldžia Mergelės Marijos globos ir užtarimo.

Tikintiesiems gilesnį dvasinį gyvenimą praktikuoti padės specialus leidinys. Šv. Teresės bažnyčios zakristijoje galima įsigyti Atlaidų knygelę. Joje aptarti maldos „Tavo apgynimo šaukiamės“ kreipiniai, pateiktos ir kelios senovinės – šv. Ambraziejaus, Bizantijos, sirų apeigų – šios maldos versijos.

Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas ir Aušros Vartų koplyčios rektorius mons. Kęstutis Latoža ragina prisiminti ir Šventojo Tėvo Pranciškaus Aušros Vartuose pasakytus žodžius, kad „ši Motina, paveiksle pavaizduota be Kūdikio, auksu karūnuota, yra visų Motina; kiekviename, kuris čia atvyksta, (…) Ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse.“ Dėl to atspaudo kiekvienas žmogus, pasak Popiežiaus, „suteikia mums galimybę susitikti Dievą, (…) pažvelgti vienam į kitą, kad eitume kartu su džiaugsmu ir taika (…), kad būtume bendruomenė, skelbianti Kristų Jėzų, mūsų viltį, ir kurtume Tėvynę, gebančią iš Mergelės Marijos priimti dialogo ir kantrumo dovanas. Te Marija visada būna Aušros Vartais visam šiam palaimintam kraštui!“

Šiųmetinių Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu bus meldžiamasi už Lietuvos kariuomenę bei policiją, Bažnyčios karitatyvines tarnystes, žemdirbius, kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius, Lietuvos seminaristus, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, jaunimą ir ateitininkus,  raginant visus tikinčiuosius puoselėti krikščionių vienybę, taiką, džiaugsmą, bendruomeniškumą, geranoriškumą, kantrumą, skatinant gailestingai ir nuolankiai žvelgti į kitų trūkumus, neaukštinant savęs prieš kitus (plg. Fil 2, 3).

Aušros Vartų koplyčioje kasdien bus aukojamos šv. Mišios ne tik lietuvių bei lenkų, bet ir ukrainiečių, italų, prancūzų, ispanų, anglų, baltarusių (bažnyčioje) kalbomis. Kiekviena diena bus pradedama Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje.

Šv. Teresės bažnyčios kriptoje Atlaidų dienomis bus atidaryta neformalaus bendravimo ir susitikimų vieta „Kana“, į kurią kviečiami užsukti visi atlaidų dalyviai.

Parengta pagal Vilniaus Šv. Teresės parapijos informaciją

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt