Sutvirtinamųjų jubiliejus Vilniuje

Sekmadienį, balandžio 24 d., Vilniuje vyko Sutvirtinamųjų jubiliejus. Popiežius Pranciškus pakvietė jaunuolius visame pasaulyje kartu paminėti Gailestingumo jubiliejų. Šią dieną daugiau nei penki šimtai Vilniaus arkivyskupijos sutvirtinamųjų pradėjo piligrimine kelione nuo Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos šventovės link Arkikatedros bazilikos, aplankydami Dievo Gailestingumo šventovę.

Pirmiausia į jaunuosius maldininkus kreipėsi vyskupas Arūnas Poniškaitis, pabrėžęs Gailestingumo durų prasmę ir Šventosios Dvasios veikimą žmoguje. Jis sakė: „Kai artinamės prie Dievo, tampame labiau panašūs į Jį. Mūsų širdis tampa platesnė, pajėgi labiau mylėti. Mylėti ne tik bičiulius, savuosius, bet ir kiekvieną žmogų. Tokia nesavanaudiška meilė keičia pasaulį ir kuria gyvenimą. Šventoji Dvasia mus paliečia tarsi Dievo meilės lietus. Šventoji Dvasia mus išveda iš užsidarymo savyje, gyvenimo tik sau, susirūpinimo tik savimi. Ji veda mus meilės keliu. Padeda mylėti panašiai, kaip myli Dievas. Kiekvienas žmogus tam tikra prasme yra vartai į Dievą. Šių vartų raktas yra meilė, kuri gausiai išlieta mumyse Šventosios Dvasios.“

Po vyskupo Arūno pasveikinimo, paraginti Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro kunigo Viktoro Kudriašovo kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį, meldžiant Dievo Gailestingumo sau, artimiesiems ir viso pasaulio jaunimui, sutvirtinamieji pajudėjo Dievo Gailestingumo šventovės link. Žygio metu šlovinimo giesmes Dievui giedojo Šv. Teresės parapijos šlovintojai.

Dievo Gailestingumo šventovėje jaunimą pasitiko kunigas Mariusz Marszalek ir papasakojo apie Dievo Gailestingumo paveikslą, paaiškindamas jo simbolių prasmę. Jis sakė: „Pakelkite akis į Dievo Gailestingumo paveikslą ir pažvelkite į jį. Išvysite juodą tamsą, kurioje spindi Jėzaus veidas. Tamsa – tai mūsų netobulumai, mūsų nusivylimai, mūsų klaidos. Tai mūsų gyvenimo be Dievo tamsa. Tačiau joje spindi Viešpaties veidas, kuris yra pasiruošęs tą tamsą perkeisti į skaisčią gyvenimo šviesą, jei tik širdimi ištarsime galingą maldą: „Jėzau, pasitikiu Tavimi!“ Viešpats laimina kiekvieną, kas Jo iš visos širdies ir su pasitikėjimu šaukiasi“. Sugiedoję giesmę piligrimai toliau tęsė kelionę į Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedrą baziliką. Arkikatedroje liudijimu apie Dievo ieškojimą dalinosi Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro darbuotoja Asta Degenytė.

Sutvirtinamieji turėjo galimybę susitaikyti su Dievu ir tyra širdimi švęsti šv. Mišias, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jis kvietė jaunuolius drauge su Dievu kurti naują pasaulį, leisti, kad Šventoji Dvasia per mus kalbėtų pasauliui, veiktų ir visa atnaujintų. Minėdamas Pasaulinę gyvybės dieną, arkivyskupas ragino sutvirtinamuosius dėkoti Dievui už gyvybę, už visus pradėtus kūdikius, už kūriniją. Priminė, kad Dievas kiekvieną iš mūsų kviečia mylėti vienas kitą ir vykdyti gailestingumo darbus. „Būkite gailestingumo pranašai! Padėkite savo draugams atrasti Dievo meilės artumą“, – kvietė arkivyskupas Gintaras Grušas.

Šv. Mišių liturgiją arkikatedroje savo giesmėmis papuošė Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos jungtinis vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas Dovilės Savickytės. Po iškilmingų šv. Mišių Katedros aikštėje skambėjo grupės ICHTHUS šlovinimo giesmės – muzika sielai. Lijo lietus ir buvo žvarbu, tačiau niekas negalėjo užgesinti širdžių kaitros ir bendrystėje patiriamo džiaugsmo. Išlydėdamas sutvirtinamuosius arkivyskupas Gintaras Grušas džiaugėsi ir užsiminė, kad tokia šventė turėtų tapti tradicine, kad kasmet vis daugiau jaunimo dalyvautų ir patirtų Viešpaties malones.

Balandžio 24 dieną jaunimas taip pat rinkosi Vatikane. Popiežius Pranciškus šv. Petro aikštėje kreipėsi į dešimtis tūkstančių jaunuolių, susirinkusių į Paauglių jubiliejų. Popiežius jiems kalbėjo apie meilės svarbą krikščioniui, nurodydamas, jog meilė yra krikščionio „tapatybės kortelė“, vienintelis galiojantis „dokumentas“, leidžiantis nustatyti mūsų kaip krikščionių tapatybę. Jei pasibaigia šios kortelės galiojimo laikas ir ji reguliariai neatnaujinama, tada nustojame būti Mokytojo liudytojais. „Nesitenkinkite vidutiniškumu, – ragino Šventasis Tėvas, – neveltėdžiaukite patogiai įsirangę krėsle, netikėkite tais, kurie atitraukia dėmesį nuo tikrųjų turtų (o tai esate jūs) tvirtindami, kad gyvenimas gražus, jei turi daug daiktų.“ Popiežius taip pat kvietė vengti norinčių įtikinti, kad verti esame, kai dangstomės po „stipriojo“ kauke, kaip kokie filmų herojai, arba kai rengiamės pagal paskutiniąsias madas. „Jūsų laimė – neįkainojama! Ji nėra prekė, nėra apps’as, kurį galite atsisiųsti. Ir naujausias programėlės atnaujinimas nepadarys jūsų laisvų, neatneš tikrosios meilės“, – sakė popiežius. (Vatikano radijas)

Birutė Jachimovič

Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro

katechezės specialistė