Prieš 20 metų pašventinta Ignalinos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

Jūs gi esate patyrę, koks meilus yra Viešpats.
Ženkite prie jo, gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto,
bet Dievo išrinkto, brangaus.
Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys,
statydinkitės į dvasinius namus
1, Pt 2, 3–5

Didžiai gerbiamas Klebone Vidai Smagurauskai,
Mieli Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos tikintieji,  

su džiaugsmu sveikinu Jus sulaukus garbingo 20 metų Ignalinos Švč. Mergelės Marijos bažnyčios pašventinimo jubiliejaus.

Prieš 30 metų arkivyskupas Julijonas Steponavičius, dabar jau Dievo tarnas, pašventino būsimos bažnyčios kertinį akmenį. Bažnyčios statybai vadovavo ilgametis klebonas Ignas Jakutis, ją savo aukomis rėmė daugiausia Bažnyčios bendruomenė, padėjo Ignalinos rajono valdžios žmonės. Pagaliau, per 1999 m. Kalėdas, bažnyčią konsekravo arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis.

Šis tikinčiųjų troškimas ir pastangos turėti pašventintą maldos vietą byloja apie Dangaus karalystės ilgesį ir kūrimą, Bažnyčios kaip Dievo tautos statybą iš „gyvųjų akmenų“, t. y. iš jūsų, tikinčiųjų.

Nuoširdžiai linkiu, kad ši bažnyčios pašventinimo sukaktis jums primintų, kad jūs esate gyvoji „Dievo šventovė“ ir jumyse „gyvena Dievo Dvasia“. Tegu Šventoji Dvasia augina jūsų tikėjimą, viltį ir meilę, kad, bendros maldos ir broliškos pagalbos stiprinami, skleistumėte Evangelijos šviesą ten, kur gyvenate ir darbuojatės.

Telydi Jus ypatinga Švč. Mergelės Marijos, kurios titulu ši bažnyčia yra konsekruota, globa.

Ganytojiškai jus laiminu

+Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

2019 m. lapkričio 1 d., Visų Šventųjų iškilmė