Popiežius Pranciškus vaikams: „Aukite gailestingi kaip Tėvas“

Augti gailestingiems kaip Tėvas

Žinia berniukams ir mergaitėms Gailestingumo jubiliejaus proga

Brangūs berniukai ir mergaitės!

Bažnyčia švenčia Šventuosius Gailestingumo metus, kurie yra visus – mažus ir didelius, artimus ir tolimus – įtraukiantis malonės, taikos, atsivertimo ir džiaugsmo laikas. Nėra ribų ir atstumų, galinčių sutrukdyti Tėvo gailestingumui mus pasiekti ir atsirasti tarp mūsų. Šventosios durys Romoje ir visose pasaulio vyskupijose šiandien atviros.

Šis brangus metas aprėpia ir jus, brangūs berniukai ir mergaitės, todėl kreipiuosi į jus kviesdamas dalyvauti, tapti pagrindiniais veikėjais ir suvokti, kad visi esate Dievo vaikai (plg. 1 Jn 3, 1). Norėčiau pakviesti kiekvieną iš jūsų asmeniškai, pakviesti vardu, kaip kasdien kviečia jus Jėzus. Juk gerai žinote, kad jūsų vardai įrašyti danguje (Lk 10, 20), įrėžti Tėvo širdyje, toje Gailestingoje Širdyje, iš kurios kyla visas sutaikinimas ir gerumas.

Jubiliejus švenčiamas visus metus. Kiekviena jų akimirka yra šventa, kad šventas taptų visas mūsų gyvenimas. Tai proga atrasti, jog gyventi kaip broliams ir seserims yra didžiulė šventė, gražiausia, apie ką galime svajoti, begalinė šventė, kurią švęsti Jėzus mokė Jo Dvasios įkvėptomis giesmėmis. Jubiliejus yra šventė, kurią švęsti Jėzus kviečia neišskirdamas ir neatstumdamas nė vieno. Todėl troškau drauge su jumis išgyventi kelias maldos ir šventės dienas. Laukiu jūsų gausiai atvykstant artimiausią balandį.

„Augti gailestingiems kaip Tėvas“. Tai ne tik jūsų Jubiliejaus pavadinimas, bet ir malda, kuria meldžiamės už jus, visus priimdami Jėzaus vardu. Augti gailestingiems reiškia mokytis būti drąsiems konkrečiai ir nešališkai mylint, reiškia tapti dideliems ne tik ūgiu, bet ir vidumi. Jūs rengiatės tapti krikščionimis, gebančiais drąsiai rinktis bei veikti, įstengiančiais kasdien net ir menkuose dalykuose statydinti taikos pasaulį.

Jūsų amžiaus tarpsnis kupinas neįtikėtinų pokyčių, kai atrodo, jog viskas vienu metu įmanoma ir neįmanoma. Primygtinai kartoju: „Nepajudinamai likite tikėjimo kelyje ir tvirtai pasitikėkite Viešpačiu. Būtent tai yra mūsų kelionės paslaptis! Jis suteikia mums drąsos plaukti prieš srovę. Patikėkite: plaukti prieš srovę yra gera širdžiai, bet reikia drąsos, o Jis tos drąsos ir suteikia! Išvien su Juo galime nuveikti didžių darbų; Jis leis mums pajusti buvimo jo mokiniais, jo liudytojais džiaugsmą. Įsipareigokite aukštiems idealams, dideliems darbams. Mes, krikščionys, Viešpaties nesame pašaukti mažmožiams, visada siekite daugiau, to, kas didu. Paskirkite gyvenimą aukštiems idealams!“ (Homilija Tikėjimo metų Sutvirtinamųjų dieną, 2013 m. balandžio 28-ąją).

Negaliu užmiršti ir tų iš jūsų, berniukai ir mergaitės, kurie gyvenate kamuojami karo, didžiausio skurdo, kasdienių vargų ir apleistumo. Nenustokite vilties, Viešpats turi didžią svajonę, kurią trokšta įgyvendinti drauge su jumis! Jūsų bendraamžiai draugai, gyvenantys ne tokiomis dramatiškomis sąlygomis kaip jūs, prisimena jus ir stengiasi, kad taika ir teisingumu galėtų mėgautis visi. Netikėkite dažnai kartojamais neapykantos ir teroro žodžiais, bet ugdykite naujas draugystes. Skirkite laiko pagalbos prašantiesiems ir visada jais rūpinkitės. Drąsiai plaukite prieš srovę, būkite Jėzaus, Taikos Kunigaikščio (plg. Iz 9, 6), draugais; „viskas jame byloja apie gailestingumą ir atjautą“ (Misericordiae vultus, 8).

Žinau, kad ne visi galėsite atvykti į Romą, tačiau Jubiliejus yra visiems ir bus taip pat švenčiamas jūsų vietinėse Bažnyčiose. Visi esate kviečiami patirti šią džiaugsmo akimirką! Ruoškite ne tik kuprines ir plakatus, pirmiausia ruoškite savo širdis ir protus. Gerai apmąstykite troškimus, kuriuos patikėsite Jėzui per Sutaikinimo sakramentą ir Eucharistiją, kurią kartu švęsime. Žengdami pro Šventąsias duris atminkite, kad įsipareigojate šventai gyventi, maitintis Evangelija ir Eucharistija – Dievo žodžiu ir gyvenimo Duona, – kad pajėgtumėte kurti teisingesnį ir broliškesnį pasaulį.

Tegu Viešpats pašventina kiekvieną jūsų žingsnį, žengtą pro Šventąsias duris. Meldžiu Šventosios Dvasios, kad jus vestų ir apšviestų. Tikrosios Gailestingumo durys jums, jūsų šeimoms ir visiems, kurie jums padeda augti gerumu ir malone, tegul būna Mergelė Marija, visų Motina.

Vatikanas, 2016 m. sausio 6-oji, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė

Bažnyčios žinios