Popiežius: „Man džiugu pasveikinti piligrimus iš Lietuvos“

Lietuvos vyskupai ir grupė piligrimų dalyvavo popiežius Pranciškaus bendrojoje audiencijoje lapkričio 28 d., trečiadienio, rytą. Lietuviai atvyko į Romą padėkoti Šv. Tėvui už jo apaštališkąją kelionę į Lietuvą. Šiomis dienomis taip pat švenčiamas Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 70-metis.

„Man džiugu pasveikinti piligrimus iš Lietuvos, atvykusius kartu su vyskupais padėkoti už neseniai vykusią mano kelionę į tą šalį. Sveikinu taip pat ir Popiežiškosios lietuvių Švento Kazimiero Kolegijos bendruomenę, švenčiančią 70-ies metų jubiliejų! Brangūs broliai ir seserys, mielai prisimenu kelionę į Lietuvą ir dėkoju jums visiems už svetingumą! Viešpats tedrąsina jus ir telaimina!“