Dievo Gailestingumo sekmadieniui Dievo Gailestingumo šventovėje

Mieli Broliai ir Seserys,

šioje brangioje Vilniaus Šventovėje, kaip ir viso pasaulio bažnyčiose, su džiaugsmu švenčiame Dievo gailestingumą. Tai ypatingas įvykis, nes Jėzus žada: šiandien yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. Už mus kentėjęs, miręs ir prisikėlęs Kristus trokšta mus apdalyti savo atpirkimo malone, kuri yra Jo Gailestingumas.

Man vis dar skamba ausyse mūsų naujojo Popiežiaus Pranciškaus žodžiai, pasakyti Šventojo Petro aikštėje Velykų dieną: Jėzus prisikėlė, tau suteikta viltis, tu jau nevergauji nuodėmei, blogiui! Meilė nugalėjo, gailestingumas nugalėjo! Dievo gailestingumas visada nugali!

Popiežius ragino ir linkėjo, kad ši Geroji Žinia pasiektų kiekvieną žmogų, kiekvieną šeimą, kad nukeliautų ten, kur yra daugiausiai skausmo: į ligonines, kalėjimus, pas benamius, praradusius viltį ir norą gyventi. Šventasis Tėvas Didįjį Ketvirtadienį aplankė kalinius ir nuplovė nusikaltėliams kojas, tuo konkrečiai paliudydamas skelbtąją gailestingumo žinią. Tik apgailestauti galima dėl tų, kurie nesuprato, nepriėmė šio nuolankumo ir meilės veiksmo, šio praktinio Evangelijos komentaro ir viešai piktinasi, kodėl Popiežius plovė kojas prasikaltusiems ir nuteistiems, o ne, esą, „padoriems piliečiams“.

Kryžius su Nukryžiuotojo Jėzaus perverta Širdimi skelbia svarbiausią Žinią: Dievo gailestingumas įveikia blogį! Meilė yra nenugalima! Nebijokime! Tikėkime ir pasitikėkime dieviškuoju mus ir visus žmones gelbstinčiu Gailestingumu. Blogis susisuka lizdą mūsų širdyse, aptemdo jas kitų niekinimu ir veidmainių teisuoliškumu. Pykčio, pavydo, egoizmo, pasipūtimo, apkalbų nuodėmėmis blogis uždaro širdies duris, užremdamas jas baime bei meilės stoka. Iš žmogaus širdies blogis drumzlina nuodėmės upe liejasi į šeimas, visuomenę, pasaulį užtvindydamas jį smurtu, neapykanta, korupcija, karais, terorizmu, narkotikų prekyba, nusikaltimais prieš gyvybę, vaikystę ir senatvę.

Deja, blogis paliečia, sužeidžia ir Bažnyčios Kūną, ardydamas jos narių vienybę, užstodamas šviesą ieškantiems Dievo. Kai stokojama meilės ir gailestingumo, paliekami pakelėje gulintys sužeisti „samariečiai“, praeinama pro skausmo ašaras, pagalbos šauksmą arba tylią širdies kančią. Bažnyčia yra šventa, nes jos galva ir vadovas yra Kristus, tačiau jos nariai – trapūs ir nuodėmingi žmonės. Net jos vadovai vyskupai, kunigai, kurie turėtų degti Kristaus meile ir gailestingumu, dažnai pavargsta, užgęsta ir tampa tik administratoriais, teikiančiais sielovados paslaugas. Kaip labai mūsų Bažnyčiai šiandien reikia gerųjų ganytojų, kurie malda ir auka susivieniję su Jėzumi eitų ieškoti pasiklydusių, pavargusių, piktų, nusivylusių Dievo mylimų vaikų ir parvestų juos į Kristaus karalystę. Melskitės už savo ganytojus: malda ir visokeriopa pagalba palaikykite vyskupus, pagelbėkite kunigams, kad Dievo gailestingumas nušviestų jų širdies gelmes ir padarytų juos tikraisiais dvasios tėvais.

Viešpaties Prisikėlimas kartų kartoms byloja, kokia begalinė yra Dievo dvasios galia ir jėga. Ji pajėgi nuversti pačius didžiausius akmenis, sutrupinti kiečiausias nuodėmės uolas, dieviška meile nykiausias dykumas paversti vešliais, gyvybę teikiančiais sodais. Pasitikėkime Kristumi! Priimkime Jo mums dovanojamą Dievo gailestingumą. Jis yra begalinis ir nesibaigiantis, jis trokšta būti priimamas. Nebijokite prisiartinti prie Gailestingojo Jėzaus. Nors jūsų nuodėmės ir yra raudonos it kraujas, jos gali tapti baltos kaip vilna (Iz 1, 18). Leiskite, kad Dievo gailestingumas išsilietų į jūsų širdis, kad atnaujintų jus, kad pakeistų gyvenimą. Leiskite, kad Dievas jus mylėtų, kad Jo meilės galia perkeistų jūsų gyvenimą, šeimas, Bažnyčią ir visą pasaulį. Jis tai gali, Jis to trokšta, Jis mus kviečia, kad priėmę Jo gailestingąją meilę, taptume Dievo gailestingumo kanalais, kurie drėkina suvargusio ir išdžiūvusio pasaulio dykras.

Ten, kur patys nesugebame mylėti, būti gailestingais, nemokame padėti ar bijome prisiliesti prie kitų vargo, drauge su Gailestinguoju Jėzumi įveiksime savo ribas ir užtvindysime pasaulį gerumu. Kur yra gerumas, blogis traukiasi užleisdamas vietą tiesai ir gėriui. Jėzus užnešė ant mūsų atpirkimo ir savo kančios kryžiaus visą blogį, purvą, visas pasaulio nuodėmes. Dievo gailestingumas visa perkeitė į naują gyvenimą, kurį Jis mums šiandien siūlo. Tikėjimu priimkime šią brangią dovaną, tebus ji mūsų gyvenimo viltimi, tevirs įsipareigojimu mylėti.

Prisikėlęs Kristus kviečia savo mokinius ir mus: Eikite ir padarykite mano mokiniais visas tautas (plg. Mt 28, 19). Tai Gailestingojo Jėzaus priesakas mums, tai ir mano nuoširdus linkėjimas Jums visiems: Eikite! Keliaukite į savo šeimas, bendruomenes, visą mūsų tautą ir neškite šią brangią žinią: Dievas yra be galo gailestingas. Jis mūsų laukia. Nėra pasaulyje nuodėmės, kurios Jis negalėtų nuplauti savuoju krauju, jeigu tik mes ją pripažinsime, išpažinsime, gailėsimės ir taisysimės. Kaip labai šiems laikams reikia Dievo gailestingumo apaštalų, kurie – patys  jį priėmę – norėtų ir išdrįstų nešti Gailestingumo Žinią į pasaulį!

Palaimintasis Jonas Paulius II sakė: Nukryžiuotojo ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus vardu ir jo mesijinės veiklos dvasia, toliau veikiančia žmonijos istorijoje, šaukiame ir maldaujame, kad ir šiais laikais apsireikštų toji meilė, kuri yra Tėve, kad Sūnaus ir Šventosios Dvasios veikimu ji pasirodytų gyvenanti su mumis šiuolaikiniame pasaulyje ir galingesnė už blogį: už nuodėmę ir mirtį. To meldžiame, užtariant Švenčiausiajai Marijai, kuri nepaliauja skelbusi Dievo maloningumo „iš kartos į kartą“, užtariant šventiesiems, kuriuose jau išsipildė Kalno pamokslo žodžiai: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“.

Dievo gailestingumo Žinia mus įtraukia į Viešpaties atpirkimo darbą, daro Jo bendradarbiais gelbėjant pasaulį iš nuodėmės. Jo Malonė visada suteikia galimybę darbuotis drauge su Kristumi, kuris, atpirkdamas pasaulį, trokšta žmogui suteikti naują širdį, savo gailestingosios meilės perkeistą širdį, pajėgią gyventi Dievo vaikų gyvenimą. Tai yra mūsų uždavinys ir mūsų viltis. Dalinkimės ja su visais.

Meldžiu Gailestingumo Motinos Marijos pagalbos ir užtarimo Jums, Jūsų artimiesiems ir visai mūsų Tėvynei, kad Jos padedami ir užtariami, taptume dieviškojo gailestingumo apaštalais.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupijos administratorius