Mirė salezietis kunigas Mykolas Petravičius

Salezietis kunigas Mykolas Petravičius (1936–2023)

MYKOLAS PETRAVIČIUS gimė 1936 metų rugpjūčio 15 d. Užkibiškės kaime, Dūkšto parapijoje (Ignalinos raj.), šeštas iš septynių vaikų šeimoje. Sulaukęs dešimties metų, neteko motinos.

1944–1948 metais mokėsi Garkonių pradžios mokykloje, kurią baigęs, 1948 metais įstojo į Rimšės septynmetę mokyklą, o 1951 metais – į Vilniaus I vidurinę mokyklą ir ją baigė 1955 metais.

1955–1958 metais tarnavo sovietinėje armijoje. Grįžęs iš armijos, įstojo į Kauno Politechnikos instituto Vilniaus vakarinį skyrių. Studijuodamas dirbo Vilniaus Vyriausiojoje Energetikos valdyboje techniku.

1963 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1968 metų gegužės 22 d. įšventintas kunigu ir paskirtas Dubičių parapijos administratoriumi.

1991 metų sausio 1 d. paskirtas klebonu į Valkininkus ir, tarnaudamas dideliems bei mažiems, turėjo puikią progą atskleisti savo kaip žmogaus ir kunigo talentus.

Kun. Mykolas, su dideliu pasisekimu darbuodamasis Valkininkuose, panoro tapti Lietuvos Šv. kunigo Jono Bosko saleziečių draugijos nariu, su ypatinga meile pasišvęsdamas darbui su apleistu jaunimu. Pirmuosius įžadus davė 1993 metų balandžio 17 d.

Lietuvos saleziečiams įsikūrus Vilniuje, šv. kun. Jono Bosko parapijoje, ir išvykus į užsienį kun. Izidoriui Sadauskui SDB, kun. Mykolas Petravičius 1995 metų birželio 16 d. buvo paskirtas šv. kun. Jono Bosko parapijos klebonu. Jo laukė ne tik dvasinės, bet ir medžiaginės statybos reikalai.

Kun. Mykolas Petravičius, atsidėkodamas šv. kun. Jonui Bosko, pažadinusiam jo kunigystės pašaukimą, amžinuosius saleziečio įžadus davė Jubiliejiniais 2000 metais.

Sovietmečiu kun. Mykolas už tiesumą buvo netekęs valdžios malonės, nes rizikuodamas daug prisidėjo prie Pelesos parapijos Baltarusijoje atgaivinimo, bažnyčios atgavimo. Už pasiaukojimą dėl Laisvės atgavimo ir už rizikingą patarnavimą Aukščiausiajai Tarybai 1991 metų sausį kun. M. Petravičius 2008 metais buvo LR Prezidento apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Kun. Mykolas nuoširdžiai darbavosi Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje – buvo jos klebonas iki 2003 metų, o paskui – parapijos vikaras. Aukodamas širdį ir sveikatą, laimėjo visų parapiječių pagarbą ir meilę. Paskutiniais metais paūmėjo fizinės negalės, bet tai netrukdė jam gyventi maldos gyvenimo ir, kiek leido trapi sveikata, dalyvauti saleziečių bendruomenės veikloje.

Paskutinius mėnesius keletą kartų gulėjo ligoninėje dėl kvėpavimo takų infekcijos. Sąmoningai priėmė Ligonių patepimo sakramentą ir, atlikęs išpažintį, priėmė Eucharistiją. Mirė ramybėje su Dievu ir žmonėmis.

Pavedame jo sielą Viešpačiui. Tikimės, kad Gailestingasis Dievas priims kun. Mykolą į savo Ramybės ir Džiaugsmo Karalystę, atleis jam žmogiškas silpnybes ir atlygins už visus gerus atliktus darbus. Kviečiame už jį pasimelsti.


Atsisveikinimas su velioniu:

Velionis bus pašarvotas Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčioje, Gailestingumo koplyčioje, šeštadienį, kovo 11 d., nuo 14 val.
Bažnyčia atidaryta: šeštadienį nuo 9.30 iki 20 val., sekmadienį nuo 7 iki 20 val., pirmadienį nuo 7 iki 20 val., antradienį nuo 7 val.

Kovo 13 d., pirmadienį, rožinio malda už kun. Mykolą 17.20 val. lenkų kalba, 19. 40 val. lietuvių kalba.

Laidotuvių šv. Mišios aukojamos kovo 14 d. 12 val. Po Mišių karstas išnešamas ir bus laidojamas Sudervės kapinėse (Saltoniškėse).

Kviečiame velionį pažinusius dalyvauti laidotuvių apeigose, o kunigus maloniai prašome pranešti saleziečių bendruomenei apie savo dalyvavimą.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jam tešviečia!
Tegul ilsisi ramybėje.


Saleziečių informacija