Mirė monsinjoras Jan Kasiukevič

A. A. monsinjoras Jan Kasiukevič (1961–1987–2023)

Šių metų sausio 11 d., eidamas 62-uosius metus, staiga mirė Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas, monsinjoras, kunigas Jan Kasiukevič.

Jan Kasiukevič gimė 1961 m. spalio 23 d. Vilniuje, Vitoldo ir Genovefos Kasiukevič šeimoje. Pakrikštytas Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje.

1968–1979 m. mokėsi Vilniaus 11-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus), taip pat lankė Balio Dvariono muzikos mokyklą, pučiamųjų instrumentų klasę, grojo obojumi. Baigęs vidurinę mokyklą, dirbo elektrotechnikos gamykloje, o 1982 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs 1986 metais buvo pašventintas diakonu, o 1987 m. gegužės 31 d. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje priėmė kunigo Šventimus.

1987 m. paskirtas Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaru, vėliau Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru, Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaru ir Riešės Šv. vysk. Stanislovo parapijos administratoriumi, Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų parapijos klebonu, Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaru. Nuo 1991 m. iki 2000 m. buvo Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos klebonu, po to Šalčininkų Šv. apaštalo Petro ir Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijų klebonu, nuo 2006 m. – Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonu ir Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, koplyčios rektoriumi, 2008–2009 aptarnavo ir Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapiją. 2015 m. paskirtas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos rezidentu, 2016 m. Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebonu, nuo 2019 m. buvo Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas.

1996 m. kunigas Jan Kasiukevič Popiežiškojo teologijos fakulteto Šventojo Jono Krikštytojo skyriuje baigė teologijos magistro studijas, o tų pačių metų spalio 29 d. popiežius šv. Jonas Paulius II jam suteikė monsinjoro titulą.

Monsinjoras Jan Kasiukevič 1991–2000 m. buvo Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėjas, kunigų tarybos ir konsultorių kolegijos narys, Šalčininkų dekanato dekanas (2000–2006), Vilniaus arkivyskupijos katechetinės komisijos narys ir lenkų katechetinio centro prie Šventosios Dvasios bažnyčios vadovas (1992–2000), rūpinosi tikybos mokymo mokyklose organizavimu, bendradarbiavo leidžiant katalikišką laikraštį lenkų kalba „Spotkania“, globojo Neokatechumenato kelio bendruomenes, pasižymėjo iniciatyvumu ir uolumu pastoracinėje tarnystėje, autoritetu tarp kunigų, meile ir ištikimybe Bažnyčiai ir Jos misijai, nuoširdumu ir draugiškumu su jaunimu, šeimomis, bičiuliais, visais parapijiečiais.

Atsisveikinti su monsinjoru Jan Kasiukevič bus galima Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje nuo sausio 12 d., ketvirtadienio, 15 val. Tądien šv. Mišios bus aukojamos 18 val. lenkų ir 19 val. lietuvių kalbomis. Bažnyčia bus atidaryta iki 23 val. Sausio 13 d., penktadienį, šv. Mišios bus aukojamos 7 val. lietuvių, 18 val. lenkų ir 19 val. lietuvių kalbomis, bažnyčia atidaryta iki 23 val. Sausio 14 d., šeštadienį, 12 val., bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Po jų monsinjoro Jan Kasiukevič kūnas bus palaidotas kapinėse šalia Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios.

Gerasis Dievas, užtariant Švč. Mergelei Marijai, Aušros Vartų Gailestingumo Motinai, tesuteikia uoliam Jo vynuogyno darbininkui amžinąjį džiaugsmą.

Vilniaus arkivyskupijos kurija