Mirė kunigas Petras TARVYDAS

Mirė kunigas Petras Tarvydas (1951–1977–2020)

2020 m. liepos 6 d., eidamas 69-uosius amžiaus metus, staiga mirė Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Petras Tarvydas.

Velionis buvo gimęs 1951 m. spalio 15 d. Biržų rajone, Naciūnų kaime. Po savaitės pakrikštytas gimtosios Pabiržės parapijos bažnyčioje. 1969 m. baigęs Pasvalio vidurinę mokyklą, Vilniaus Politechnikume pradėjo mokytis fototechniko specialybės. Kitų metų pavasarį paimtas į privalomą karinę tarnybą. Ją atlikęs, 1972 m. įstojo Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1977 m. gegužės 21 d. Kauno arkikatedroje vysk. Liudviko Povilonio buvo įšventintas diakonu, o kitą dieną – kunigu. Darbavosi šiose parapijose:

1977 m. liepos 1 d. paskirtas Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaru.

1981 m. birželio 24 d. paskirtas Naujojo Daugėliškio parapijos administratoriumi, pavedant laikinai aptarnauti ir Paringio parapiją.

1982 m. spalio 26 d. paskirtas Švenčionių parapijos vikaru.

1983 m. gegužės 25 d. paskirtas Eišiškių parapijos vikaru.

1984 m. sausio 25 d. paskirtas Norviliškių parapijos klebonu ir Dieveniškių parapijos vikaru adjutoriumi.

1988 m. lapkričio 25 d. paskirtas Paberžės parapijos administratoriumi.

1989 m. lapkričio 23 d. paskirtas Gaidės parapijos klebonu ir naujos Visagino parapijos klebonu.

1992 m. sausio 8 d. paskirtas Švenčionių parapijos administratoriumi, o balandžio 3 d. – ir Reškutėnų parapijos klebonu.

1993 m. kovo 10 d. atleistas nuo Švenčionių parapijos administratoriaus pareigų ir paliktas Švenčionių mokyklų kapelionu.

1995 m. rugpjūčio 22 d. taip pat paskirtas ir Švenčionėlių mokyklų kapelionu bei Katechetinių kursų vadovu.

2000 m. spalio 6 d. paskirtas į Švenčionėlių parapiją rezidentu.

2003 m. birželio 25 d. paskirtas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaru.

2017 m. liepos 4 d. paskirtas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kunigas Petras buvo visuomet linksmos nuotaikos, širdingai priimdavo įvairius žmones, bendraudavo paprastai ir giedrai. Laisvalaikiu domėjosi technika, kompiuterinėmis technologijomis.

Trečiadienį, liepos 8 d., 15 val. velionio kun. Petro kūnas bus pašarvotas I šarvojimo salėje prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Atsisveikinti bus galima iki 21.00 val. Ketvirtadienį 9 val. bus perkeltas į bažnyčią. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, liepos 9 d., 12.00 val. Po šv. Mišių laidotuvės vyks prie Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios esančiose kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija