Mirė kunigas Jonas KARDELIS (1941–1966–2020)

2020 m. kovo 9 d. po sunkios ligos mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Jonas Kardelis.

Jonas Kardelis gimė 1941 m. rugpjūčio 24 d. Linkmenų kaime Ignalinos rajone. Baigęs Linkmenų vidurinę mokyklą, 1961 m. įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune.

1966 m. balandžio 6 d. pašventintas kunigu ir netrukus paskirtas Kazitiškio Šv. vysk. Stanislovo ir Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijų administratoriumi. 1998 m. kunigui Jonui buvo patikėta ir Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos parapija, kuria jis rūpinosi dešimtį metų. 2010 m. vasarą kun. J. Kardelis, net 44 metus patarnavęs Kazitiškio parapijos tikintiesiems, paskiriamas tame pačiame Ignalinos rajone esančių Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bei Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapijų klebonu ir Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios rektoriumi, toliau paliekant jam aptarnauti Gedžiūnėlių parapiją. Nuo 2013 m. kunigo Jono sielovadiniam rūpesčiui palikta tik Naujojo Daugėliškio parapija, o dar po dvejų metų jis paskirtas Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos rezidentu, kur, kol leido sveikata, pagelbėjo šios parapijos kunigams.

Kunigas Jonas Kardelis buvo pagarbus, supratingas, šiltai ir geranoriškai bendraujantis sielų vadovas, visus savo kunigiškos tarnystės metus paskyręs gimtojo Ignalinos krašto žmonėms.

Kunigo Jono Kardelio kūnas bus pašarvotas kovo 11 d., trečiadienį, 15 val., Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 18 val. bus aukojamos šv. Mišios už velionį. Laidotuvių šv. Mišios – kovo 12 d., ketvirtadienį, 12 val., Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po jų – laidotuvės šios bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam savo tarnui, Viešpatie!

Vilniaus arkivyskupijos kurija