Mirė kun. Miroslav Balcevič (1964-1988-2023)

Gegužės 20 d. Vilniuje po sunkios ligos mirė Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas kunigas Miroslav Balcevič.

M. Balcevič gimė 1964 m. sausio 3 d. Vilniaus r. Bajorų kaime (Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija). 1971 m. pradėjo lankyti Avižienių vidurinę mokyklą, kurią baigęs 1982 m. įstojo į tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą. Po metų įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs 1988 m. gegužės 29 d. buvo pašventintas kunigu ir paskirtas Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vikaru, tų pačių metų rudenį – Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo ir Pabarės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijų klebonu, 1994 m. – Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu, 1998 m. paskirtas Maišiagalos dekanato dekanu, 1999 – 2001 m. aptarnavo ir Dūkštų Šv. Onos parapiją, nuo 2002 m. iki dabar buvo Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas.

Kunigas M. Balcevič uoliai ėjo sielovadines pareigas, pasižymėjo iniciatyvumu, darbštumu.

Velionio kūnas bus pašarvotas gegužės 21 d., sekmadienį, 17 val. Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje.
Šv. Mišios už kun. Miroslavą bus aukojamos gegužės 21 d., sekmadienį, 18 val. ir gegužės 22 d., pirmadienį, 18 val.
Laidotuvių šv. Mišios gegužės 23 d., antradienį, 12 val., po jų – laidotuvės Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!

Vilniaus arkivyskupijos kurija