Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas 2016 m. pavasarį

Mažoji akademija vėl kviečia į pavasario semestro kursus. Laukiami visi: išmintingieji visažiniai (nes visada galima sužinoti ką nors nauja), nežinantys nieko (nes sužinoti visada verta, o pabaigoje nereikės laikyti egzamino), tikintieji (nes visada svarbu suprasti, kuo tiki), netikintieji (nes tai svarbu Jūsų išsilavinimui), garbaus amžiaus žmonės ir akademinis jaunimas.

Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie visą krikščioniškąją epistemą – svarbiausius tikėjimo klausimus, Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją, aktualiąją dabartį, krikščionišką meną, išpažinimų skirtumus. Akademinį lygį užtikrina profesionalūs dėstytojai, studijas rengia ir už jų turinį atsako sąmoningi ir Bažnyčiai atskaitingi krikščionys.

 

KURSŲ TVARKARAŠTIS

Pavasario semestras 2016 m.

Kunigystė ir Eucharistija, vasario 20 d., šeštadienį, 13.00-19.00, LKMA Auloje. Dėstyt. mons. teolog. dr. A. Jurevičius paskaitų metu aptars duoną ir vyną, kuriuos Jėzus pasirinko įamžinti savo aukos atminimui. Šio paskaitų ciklo metu žvilgsnį sutelksime į Kristaus kunigystę, Eucharistijos pavidalų prasmę, jos biblinę ir istorinę sklaidą. Visos paskaitos sudėtos į vieną dieną, norint palengvinti galimybę dalyvauti.

Krikščionybės pagrindai, sausio 18 d. – gegužės 9 d., pirmadieniais, 18.00, LKMA Auloje. Įvadinio kurso paskaitose laukiami ieškantys atsakymų į kasdienybėje apie tikėjimą ir religiją kylančius klausimus. Klausytojai sužinos, koks yra krikščioniškojo tikėjimo turinys, kodėl tikintiesiems reikia religinės bendruomenės, kokią vietą Bažnyčioje užima pasauliečiai, ką teigia šiuolaikinis ateizmas, kas slypi po New Age pavadinimu ir t. t. Kiekvienai paskaitai kviečiami skirtingi dėstytojai.

Dievas ir filosofija, kovo 15 d. – gegužės 10 d., antradieniais, 19.00, LKMA Auloje. Dėstyt. dr. N. Kardelis. Kurso tikslas – aptarti filosofijos, teologijos ir filosofinės teologijos prieigų skirtumus, pristatyti pagrindinius teminius filosofinio mąstymo apie Dievą laukus ir pamatines filosofinės teologijos problemas.

Bažnyčia, žmogus, šeima Vatikano II Susirinkimo šviesoje, balandžio 12 d. – gegužės 17 d., antradieniais, 18.00, LKMA Mažojoje salėje. Dėstyt. kard. A. J. Bačkis 6 paskaitų kurse remdamasis Vatikano II Susirinkimo dokumentais apžvelgs, kaip Bažnyčia supranta savo misiją, kuo grindžiamas žmogaus orumas, ką reiškia tikėjimo laisvė. Didžiausias dėmesys bus skiriamas santuokai ir šeimai, keliaujant nuo priešsusirinkiminių laikų iki pat 2015 m. įvykusio Sinodo šeimos klausimais.

Žmogaus genomo ir gyvybės slėpinys, vasario 3 d. – kovo 16 d., trečiadieniais, 18.00, LKMA Auloje. Dėstyt. prof. D. Serapinas paskaitų metu nagrinės žmogaus genomo sandarą, embriono raidos ypatumus bei veiksnius, galinčius daryti įtaką normaliai embriono raidai. Kurso metu taip pat bus aptariami biotechnologijos ir genoinžinerijos mokslo pasiekimai, iššūkiai bei etiniai aspektai.

Šv. Raštas. Dievo gailestingumo veidai Biblijoje, kovo 23 d. – gegužės 4 d., trečiadieniais, 18.00, LKMA Auloje. Dėstyt. dr. I. Gudauskienė sako, kad Dievo gailestingumas – bene didžiausias biblinis paradoksas, talpinantis dvi kontrastingas Dievo slėpinio aptarties ašis: Dievas yra didis ir Dievas yra mažas. Dėstytoja kviečia į susitikimą su Biblijos Dievu, kuris niekaip neišvengia šios prieštaros.

Liturgika, kovo 31 d. – gegužės 12 d., ketvirtadieniais, 18.00, LKMA Auloje. Dėstyt. kun. E. Merkys kviečia pasikalbėti, kas yra liturgija, kur krikščioniškos liturgijos šaknys ir t. t. Kurso metu kalbėsime apie liturginių veiksmų, simbolių bei atributų prasmę ir vietą, liturginius metus, Valandų bei Mišių liturgiją.

 

Registracija į 2015–2016 m. m. pavasario semestro kursus vyks iki sausio 30 d. arba kol bus laisvų vietų. Registracija į kursus čia. Registracija privaloma. Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. Prieš registruodamiesi į du ar daugiau kursų, gerai pagalvokite, ar tikrai turėsite galimybę kiekvieną savaitę jiems skirti savo laiko. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kitiems. Pageidaujantiems ir paskaitas lankiusiems klausytojams išduodami pažymėjimai apie kursų baigimą.

 

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijos auloje, Pilies g. 8, Vilnius.

Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai prašomi pagal savo galimybes palikti auką.

Daugiau informacijos Lietuvos katalikų mokslo akademijos puslapyje arba telefonu +370 683 39 868.