Lietuvos vyskupų posėdyje – asmens duomenų tvarkymo, Bažnyčios dokumentų vertimo ir kiti klausimai

2018 m. gegužės 15–17 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai Širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su Šv. Tėvu ženklas. Apaštalinis Nuncijus kalbėjo apie ganytojo vaidmenį ir savybes, kurias savo mokyme dažnai primena Popiežius Pranciškus, apie vyskupų kolegialumo puoselėjimą.

Ruošiantis rugsėjo 22–23 d. įvyksiančiai Popiežiaus apaštalinei kelionei į Lietuvą, Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius br. kun. S. Rumšas pristatė susirinkusiesiems įvairius praktinius-organizacinius pasiruošimo šiam vizitui aspektus. Į posėdį susirinkę vyskupai informuoti apie tai, kad nuo kitos savaitės pradės veikti papildyta ir atnaujinta internetinė svetainė www.popieziausvizitas.lt, o šią savaitę startuoja Šv. Tėvo kelionei į Lietuvą pašvęsta paskyra socialiniame tinkle Facebook. Vasarą po vyskupijas pradės keliauti ir apie Šv. Tėvo vizitą informuoti Popiežiaus misionierių grupės, kurios ne tik pristatys Popiežiaus asmenį bei misiją, bet ir gyvai atsakys į klausimus, informuos apie registraciją į renginius, bendraus su regionine žiniasklaida. Ruošiama informacinė medžiaga, pristatanti Popiežiaus Pranciškaus asmenį bei tarnystę. Glaudžiai bendradarbiaujant su Šv. Sostu, ruošiama galutinė Popiežiaus kelionės programa. Birželio 3 d., sekmadienį, visose Lietuvos bažnyčiose ir viešose koplyčiose vyks rinkliava Popiežiaus vizito išlaidoms padengti.

Jau metai, kaip Lietuvoje (pirmiausiai vyskupijų katedrose) vykdoma suaugusiųjų įkrikščioninimo programa. Jos dėka suaugusiesiems, norintiems tapti Bažnyčios nariais, siūloma galimybė susipažinti su tikėjimo tiesomis bei priimti Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus. Nuspręsta iki kito plenarinio posėdžio surinkti ir susisteminti duomenis apie šios programos eigą Lietuvos vyskupijose bei aptarti pirmųjų metų patirtį platesnėje nacionalinės evangelizacinės ir katechetinės veiklos perspektyvoje.

Lietuvos ganytojai aptarė, kaip katalikų Bažnyčioje bus įgyvendinamos netrukus įsigaliosiančio Europos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos, bei patvirtino Asmens duomenų tvarkymo katalikų Bažnyčioje taisyklių projektą. Pagal pastarąjį projektą kiekviena Lietuvos vyskupija patvirtins ir savo svetainėje paskelbs vyskupijos Asmens duomenų tvarkymo taisykles, tapsiančias visiems viešai prieinamu tos vyskupijos norminiu asmens duomenų tvarkymo dokumentu. Aptarti ir kiti su šio reglamento taikymu susiję dokumentai bei pokyčiai Bažnyčios raštvedyboje.

LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas svarstymui pateikė nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios Šv. Sosto bei kitų svarbių Bažnyčios dokumentų vertimo į lietuvių kalbą bei publikavimo tvarkos projektą, kuriam LVK nariai pritarė. Nuo Naujųjų metų rūpestis vertimais ir jų koordinacija galutinai perduodama LVK sekretoriatui. Išversti tekstai bus skelbiami internete, o šiam darbui reikalingas lėšas ketinama skirti iš kasmet per Šeštines renkamos rinkliavos katalikų žiniasklaidai paremti.

Posėdyje svarstyti ir Lietuvos Caritas veiklos klausimai. Ganytojai pritarė papildytam Lietuvos Caritas strateginių gairių 20182022 m. projektui, o ruošiamas Caritas vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių asmenų apsaugos politikos gaires nutarta toliau tobulinti. Pritarta vieną kartą per metus organizuojamos rinkliavos Lietuvos Caritas veiklai, kurios datą savo vyskupijose nustato vietos ordinarai, tvarkai.

Užsienyje gyvena nemaža mūsų tautiečių dalis, tad daug dėmesio skirta ir lietuvių katalikų užsienyje sielovados klausimams. Naujai trejų metų kadencijai savo pareigose patvirtinti Australijos lietuvių kapelionas kun. J. Deveikis ir Monrealio (Kanada) Aušros Vartų parapijos klebonas kun. P. Mališka. Kitus trejus metus Šv. Mortos grupės koordinatoriumi nuo LVK darbuosis kun. A. Toliatas, o kun. V. Poškus ir kitus trejus metus dirbs Apostolatus maris direktoriumi. LVK nariai pritarė t. Jono Chrizostomo CSJ išrinkimui į Europos skautų organizacijos Lietuvoje religinio patarėjo pareigas.

Birželio 14–17 d. Kaišiadorių katedroje bus iškilmingai minimos arkivyskupo kankinio T. Matulionio pirmosios beatifikacijos metinės. Tikintieji kviečiami jose dalyvauti ir melstis, dėkojant už pal. Teofiliaus tikėjimo tvirtybę.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. birželio 12 d. Telšiuose.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato informacija