Lietuvos vyskupų posėdyje – apie rūpestį kūrinija, užsienio sielovadą, Šeimos centrų ir „Caritas“ veiklą

2016 m. rugsėjo 20 dieną Šiauliuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis Šiaulių pastoracinio centro koplyčioje. Jų metu Lietuvos ganytojai malda už taiką jungėsi su Šv. Tėvu Pranciškumi ir viso pasaulio tikinčiaisiais.

Savo dalyvavimu posėdyje Lietuvos vyskupus pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir papasakojo apie pagrindinius Jubiliejaus Apaštaliniams Nuncijams, švęsto Romoje drauge su Šv. Tėvu, renginius.

Šv. Tėvas Pranciškus penkias savaites nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4 d. yra paskelbęs maldos ir rūpesčio kūrinija laikotarpiu, kurio tema Būkime gailestingi mūsų bendriems namams. Lietuvos vyskupai kviečia 2016 m. spalio 2 d., sekmadienį prieš šv. Pranciškaus šventę, parapijas ir maldos grupes bei pavienius tikinčiuosius jungtis į maldą už kūrinijos, šių mūsų bendrų namų, kuriuose visi gyvename, išsaugojimą.

Posėdžio metu daug dėmesio skirta Gailestingumo jubiliejaus renginiams. Svarstyti Lietuvos Caritas pasiūlymai Jubiliejaus nuteistiesiems lapkričio 7 d. šventimui. LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vysk. K. Kėvalas posėdžio dalyviams trumpai pristatė iš Vatikano gautus pasiūlymus naujų Caritas statutų projektui, kuris bus išsamiai svarstomas kitame LVK plenariniame posėdyje. Vyskupai taip pat išklausė P. Godvado ir dr. V. Ivanauskienės ataskaitą apie Renovabis iniciatyva atliktą Lietuvos šeimos centrų projektų vertinimą. Pritarta ir 2012 m. LVK instrukcijos Dėl santuokos įregistravimo parapijos santuokų knygoje ir civilinės metrikacijos įstaigoje bei dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo patikslinimo projektui.

Posėdžio metu aktualizuotas ir patikslintas 2002 m. birželio 27 d. LVK nutarimas, kuriuo nustatoma, kad parapijų kaip juridinių asmenų vardu sudaromiems sandoriams (bet kokio turto pirkimui, pardavimui, paskolai, įkeitimui, dovanojimui ir pan.), kurių vertė viršija € 10 000 (dešimties tūkstančių eurų) sumą, yra būtinas raštiškas vyskupo leidimas.

Į tarpinstitucinę Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją nuo Lietuvos Vyskupų Konferencijos deleguotas vysk. K. Kėvalas. LVK generaliniu sekretoriumi kitai trejų metų kadencijai išrinktas kun. K. Smilgevičius. Naujai trejų metų kadencijai patvirtinti ir kai kurie užsienio lietuvių sielovados kapelionai: Briuselio lietuvių kapelionas kun. L. Baltrušaitis ir Punsko parapijos vikaras kun. M. Talutis. Trejų metų kadencijai patvirtintas ir naujasis Londono šv. Kazimiero lietuvių parapijos vikaras ir Boston (Jungtinė Karalystė) apylinkės lietuvių kapelionas kun. A. Lazarevas. Savo įžvalgomis ir įvairia informacija apie lietuvius Sibire bei jų sielovadą pasidalijo arkivysk. S. Tamkevičius, vasarą lankęs tautiečius tuose tolimuose kraštuose.

Vyskupai oficialiai patvirtino lietuviškąjį prefacijos šv. Marijos Magdalietės šventei vertimą.

Posėdžio dalyviai informuoti apie gražią Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje iniciatyvą – atvežti eksponuoti į mūsų šalį 1889 m. dailininko W. Gersono nutapytą monumentalų paveikslą Lietuvos krikštas. Neabejojama, kad ši iniciatyva susilauks nemažo susidomėjimo ne tik menotyrininkų ir istorikų tarpe, bet bus įdomi ir visai šalies visuomenei.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2016 m. lapkričio 21–22 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija