Lietuvos vyskupai rinkosi Kaune

2019 m. sausio 8 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos vicepirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su šv. Tėvu ženklas.

Lietuva gyvai prisimena šv. Tėvo Pranciškaus vizitą į mūsų šalį praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Norima permąstyti ir įgyvendinti vizito metu Popiežiaus išsakytas mintis bei palinkėjimus, tad gimsta įvairios iniciatyvos, padedančios įgyvendinti šį norą. Vienas iš įgyvendintų sumanymų – arkivysk. L. Virbalo ganytojams pristatyta pastoracinė iniciatyva Keliauti su Popiežiumi. Tai – dvylika trumpų vaizdo medžiagos rinkinėlių, iliustruojančių šv. Tėvo kelionę Lietuvoje. Susidomėjimą sukėlusios iniciatyvos Keliauti su Popiežiumi medžiagą jau greitai bus galima išvysti ne tik Kauno, bet ir kitų vyskupijų interneto svetainėse.

Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato paprašyti, Lietuvos ganytojai svarstė, kokias temas jie norėtų pasiūlyti XVI Generalinei ordinarinei Vyskupų sinodo asamblėjai. Vėliau savo klausimus vyskupų svarstymui teikė Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų ir tarybų pirmininkai. LVK Liturgijos komisijos pirmininkas arkivysk. L. Virbalas apžvelgė galimybes pradėti ruošti skaitmeninį Liturginių valandų variantą ir pristatė kai kuriuos klausimus, susijusius su Mišiolo vertimu į lietuvių kalbą. LVK Švietimo reikalų komisijos nariai pristatė savo darbus bei aktualijas. Šios komisijos pirmininko pakviesti, vyskupai svarstė pašaukimų sielovados Lietuvoje modelius, taip pat Lietuvos katechetikos centro veiklą, organizacinę struktūrą bei projektus.

Į posėdį susirinkę vyskupai apsvarstė ir pritarė Pasirengimo santuokai anketos aktualizavimui, pritaikant ją praėjusiais metais įsigaliojusioms LVK bei vyskupijų Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklėms.

Kun. A. Valkauskas vyskupams papasakojo apie Italijoje surengtą Tarptautinės egzorcistų asociacijos konferenciją bei joje svarstytas temas. Posėdžio pabaigoje susitelkta ties pareigybių ir kapelionatų klausimais, svarstytos kandidatūros į įvairių organizacijų valdybas ir priežiūros tarybas. Norvegijoje gyvenančių lietuvių sielovados kapelionu kitai trejų metų kadencijai patvirtintas kun. V. Lisovskis: jam vyskupai reiškia nuoširdžią padėką už pasiaukojančią tarnystę Norvegijos lietuviams katalikams.

Vysk. J. Ivanausko pasiūlymu, iškilmingos padėkos už mūsų garsiojo tautiečio M. Giedraičio paskelbimą palaimintuoju šv. Mišios Videniškiuose bus aukojamos 2019 m. birželio 22 d. 12 val. Jas tiesiogiai transliuoti ketina Marijos radijas.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2019 m. kovo 7-8 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas