Laiškas Maldos už pasaulio lietuvius dienai

Nuotraukos autorius - Kristina Šmulkštytė

Brangūs lietuviai,

Jau šeštus metus kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį meldžiamės už lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje. Šiuos metus Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais, tad 2019 m. ypač kviečiame melstis už gausias, iniciatyvias ir aktyvias lietuvių bendruomenes. Būtent jos yra po visą pasaulį pasklidusių mūsų tautos narių saitas. Būtent jos buria lietuvius ir savajame krašte, ir tolimiausiuose planetos kampeliuose.

Lygiai prieš 70 metų Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) paskelbė Lietuvių chartą, kuria įsteigė Pasaulio lietuvių bendruomenę, vienijančią visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius ir siekiančią išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas ir remti nepriklausomos Lietuvos valstybę. Pasaulio lietuvių bendruomenės vaidmuo šiandienės Lietuvos valstybingumui ir raidai, jos indėlis į Lietuvos švietimą, mokslinius tyrimus, inovacijas, technologijas yra neabejotinas ir ypač reikšmingas.

Melsdamiesi už pasaulio lietuvių bendruomenes, dėkokime Dievui ir už galėjusius pasilikti, ir už išvykusiuosius, ir už tuos mūsų tautiečius, kurie įvairiais laikais rūpinosi tėvynainiais, kuriančiais savo gyvenimą svetur. XX a. pirmųjų dešimtmečių lietuviams JAV ir Lietuvoje gerai buvo žinomas kazimieriečių seserų vienuolijos steigėjos Marijos Kazimieros Kaupaitės vardas. Gimusi 1880 m. Ramygalos parapijoje, būdama 17 metų, kviečiama brolio kunigo, ji atvyko į JAV dirbti šeimininke klebonijoje. Čia gyvendama mergina suvokė, kad lietuvių emigrantams reikia atramos, jog galėtų išlaikyti savo tikėjimą, dvasinį ir kultūrinį paveldą, vertybes.

Vėliau besimokydama Šveicarijoje Kazimiera kartu su keliomis draugėmis lietuvaitėmis pradėjo puoselėti viltį įkurti lietuvišką kongregaciją. Gavus Šventojo Sosto leidimą, 1907 m. Amerikoje, o 1920 m. Pažaislyje, Lietuvoje, buvo įkurta Šv. Kazimiero seserų kongregacija. Svarbiausias seserų kazimieriečių tikslas nuo pat kongregacijos įkūrimo – pagalba atvykusiesiems gyventi į JAV, pirmiausia lietuviams. Marijos Kazimieros Kaupaitės karta – kovojusiųjų už Nepriklausomybę ir Lietuvos valstybės kūrėjų karta. Amerikoje ši karta yra nuveikusi didžiulius darbus – įsteigusi parapijas, mokyklas, bendruomenes, kurias rado pokario metais čia atvykę lietuviai. Nors ir aktyviai moterų veiklai Katalikų Bažnyčioje Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės gyventa epocha nebuvo palanki, ji įrodė, kad bet kokiomis aplinkybėmis galima nuveikti tikrai gerų dalykų. „Jei mes darysime viską, ką pajėgiame, Dievas būtinai ateis mums padėti“, – sakydavo Motina Marija Kazimiera.

Dažnai esame gundomi skųstis dėl nepriteklių ir nuleisti rankas, bet Marijos Kazimieros Kaupaitės pavyzdys imtis iniciatyvos kažką pakeisti gali būti ir jos žinia mums kurti Lietuvą būnant vienos Tėvynės vaikais, kad ir kur gyventume. Dievas į savo darbuotę kviečia įsitraukti paprastus žmones, kiekvieną, nepaisant jo pašaukimo, ir laimina visa, ko tik, atsiliepdami į jo valią, jie imasi. Įkvėpti Motinos Marijos Kazimieros veiklos, ypač rūpinkimės savo tautiečiais, kurie, išvykę svetur, pateko į prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės spąstus. Te niekada mums nepritrūksta drąsos ir stiprybės pagelbėti nukentėjusiems ir užtikrinti jiems savo užtarimą. Suvienykime jėgas, kad kuo greičiau įveiktume prekybos žmonėmis blogį. Mes visi galime ir privalome prisidėti pranešdami apie vyrų, moterų ir vaikų išnaudojimo ir vergystės atvejus.

Šiemet kovo 3 d., Maldos už lietuvius pasaulyje dieną, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas J. Putrimas šv. Mišiose melsis drauge su Kopenhagoje susirinkusia lietuvių bendruomene.

+ Arkivyskupas Gintaras Grušas,
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

Prel. Edmundas J. Putrimas,
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuviams katalikams