Kunigų susirinkime – misionieriaus liudijimas apie veiklą Ruandoje

Spalio 2 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos Dieninės  maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas priminė, kad popiežius Pranciškus paskelbė spalį Ypatinguoju misijų mėnesiu. Jo tikslas – ugdyti krikščioniškąją tapatybę, labiau pažinti Jėzų. Bažnyčia yra misionieriška, kiekviena parapija – taip pat misionieriška. Krikščionys, gavę krikšto malonę, kviečiami tęsti savo pasiuntinybę šiame pasaulyje.

Kunigų susirinkime dalyvavo ir savo patirtimi dalijosi kun. Hermanas Šulcas SDB, kilęs iš Lietuvos, tačiau daugiau kaip keturiasdešimt metų praleidęs Afrikoje, Ruandos valstybėje. Susižavėjęs saleziečių betarpišku bendravimu su jaunimu, pasirinko šią vienuolinę bendruomenę ir išvyko tarnauti ten, kur daugiausiai vargo.

Ruandoje žmonės gyveno labai vargingai, stokojo elementarių oresniam gyvenimui reikalingų dalykų, įgūdžių. Be to, dar buvo nukentėję nuo netinkamai savo misiją atlikusių baltaodžių misionierių. Kun. H. Šulcas SDB išmoko vietos gyventojų kalbą, stengėsi pažinti visiškai kitokią kultūrą, susidraugauti su žmonėmis ir palengvinti jų gyvenimą: remdamasis draugų medikų patarimais perteikė šiek tiek medicinos žinių, mokė rašyti ir skaityti, įkūrė amatų mokyklą, sodybą, kurioje gyveno nuo karų nukentėję vaikai.

Ruanda liūdnai išgarsėjo, kai ten buvo vykdomas genocidas, nes dėl ekonominių motyvų buvo  sukiršintos dvi gentys ir žmonės žudė vieni kitus. Ne kartą buvo iškilusi grėsmė ir pačiam kunigui Hermanui Šulcui SDB, tačiau stebuklingu būdu misionieriui pavyko likti gyvam, tęsti savo veiklą. Po genocido Afrikoje liko daug našlaičių, tad labai reikalingi šio misionieriaus įsteigti našlaičių namai.

Misionieriui svarbu būti arti žmonių, suprasti jų rūpesčius, vargus, idant vietiniai suprastų, jog šis žmogus gyvena ir dirba dėl jų. Taip įgyvendinamas kunigo ir vienuolio celibatinis gyvenimas – dovanoti save be išskaičiavimo. Net ir gėrybių nestokojančioje visuomenėje krikščioniui svarbu būti su kitais, dalytis jų rūpesčiais, išklausyti žmones ir atsiliepti į jų poreikius.

Arkivyskupas priminė, kad popiežius paskelbė III eilinį sekmadienį Dievo Žodžio sekmadieniu, idant Bažnyčia labiau atkreiptų dėmesį į šį lobį, pagerbtų jį liturgijoje, skatintų žmones pažinti jiems kalbantį Dievą.

Taip pat buvo aptarti einamieji reikalai, mons. Kęstutis Latoža pakvietė visus dalyvauti Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose, kurie šiais metais bus švenčiami nuo lapkričio 9 d. iki 17 d.

Kitas kunigų susirinkimas vyks lapkričio 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.