Kunigų susirinkime kalbėta apie rengimą sakramentams

2017 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jame dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis bei arkivyskupijos sielovadoje dirbantys dvasininkai. Kunigų susirinkimas prasidėjo Valandų liturgijos Dienine malda.

Vilniaus arkivyskupijos kancleris kun. Kęstutis Palikša pristatė Suaugusiųjų įkrikščioninimo programą, kurios projektą parengė Lietuvos katechetikos centras. Šią programą jau dabar galima taikyti suaugusiųjų katechezei, o kitais metais, Lietuvos vyskupų konferencijai patvirtinus galutines Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyno naudojimo Lietuvoje gaires, vyskupų patvirtinta programa reikės vadovautis visoje Lietuvoje.  Vykdant katechetinę veiklą, svarbu ne tik perteikti tikėjimo žinias, bet ir padėti ugdytis krikščionišką mąstymą ir gyvenseną. Katechezė turėtų būti susijusi su dalyvavimu liturgijoje, karitatyvinėje veikloje,  įtraukimu į bendruomenę. Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyne aptariamos skirtingos situacijos: kai kreipiasi nekrikštyti suaugę asmenys, nekrikštyti katechetinio amžiaus vaikai, pakrikštyti, bet dar nepriėmę Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentų, ir pakrikštyti kitų konfesijų nariai. Programą vykdo komanda, kurią sudaro parapijos klebonas, teologinį išsilavinimą turintis katechezės vadovas, globėjai, katechetai, iš anksto numatomi krikštatėviai, kurie kartu su parapijiečiais kviečiami dalyvauti įkrikščioninimo procese. Asmens krikščioniškas gyvenimas neturėtų apsiriboti sakramentų priėmimu – reikia nuolat ugdyti savo tikėjimą ir aktyviai dalyvauti parapijos veikloje.

Vilniaus Arkikatedros administratorius kun. dek. Virginijus Česnulevičius ir Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kun. Vytautas Rapalis pasakojo, kaip suaugusiųjų įkrikščioninimas  vyksta jų parapijose. Pasirengimas santuokai dažnai tampa proga pasiruošti ir priimti įkrikščioninimo sakramentus. Ypač vertingas rekolekcijų laikas, nes jis suteikia galimybę pabūti kartu, gilintis į tikėjimą. Sunkiausia išlaikyti katechezės tęstinumą pabaigus programą ir įtraukti žmones į parapijos veiklą. Taip pat vyko diskusijos apie sužadėtinių ir trumpam į Lietuvą grįžtančių ir įkrikščioninimo sakramentus norinčių priimti asmenų sielovadą.

Vyskupas Arūnas Poniškaitis priminė Vaikų ir jaunuolių ruošimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams Vilniaus arkivyskupijoje gaires. Jose apibūdinama, kas yra katechizuojami, koks tėvų ar globėjų indėlis, kas yra katechezės vykdytojai, kokia programa, laikas, vieta, sakramentų šventimo aplinkybės. Dar nepakrikštytus vaikus, kurių tėvai pareiškia norą paruošti juos Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, rekomenduojama, supažindinus su Krikšto liturgija bei įsipareigojimais, krikštyti Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventės dieną, kad per Gavėnią vaikai jau galėtų priimti Atgailos sakramentą. Sekmadieniais vaikams, kurie ruošiasi Pirmajai šv. Komunijai, rekomenduojama dalinti sekmadienio knygelės „Gyvenu Dievo Žodžiu“ lapelius (vietoje parašų rinkimo). Kiekvienoje parapijoje turi būti vedama Pirmąją šv. Komuniją priėmusiųjų knyga, kurioje, be vaiko vardo, pavardės, gimimo datos, Pirmosios šv. Komunijos priėmimo datos ir vietos, nurodoma ir krikšto vieta bei data. Taip pat kiekviena parapija turi turėti Sutvirtinimo sakramentą priėmusiųjų knygą. Joje įrašoma sutvirtintojo vardas, pavardė, Sutvirtinimo vardas (skirtingas nei Krikšto vardas), gimimo data, Krikšto vieta ir data, Sutvirtinimo sakramento teikėjas, data, vieta, globėjo vardas ir pavardė.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Hans Friedrich Fischer pristatė seminarijos aktualijas, pakvietė melstis už pašaukimus, pasidžiaugė dideliu dešimties kandidatų, įstojusių į parengiamąjį seminarijos kursą, būriu. Arkivyskupas pristatė naująją Vilniaus arkivyskupijos Caritas direktorę Daivą Kanevičienę. Ji kvietė aktyviai išsakyti lūkesčius, pastabas ir drauge pastebėti vargšus, skriaudžiamuosius, kurių niekas nenori pamatyti. Direktorė pabrėžė, kad Carito užduotis – kartu su parapijos bendruomenėmis įgyvendinti diakonijos užduotį.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į besiplečiančią Vilniaus akademinės sielovados centro veiklą: priimta naujų darbuotojų, į veiklą įtraukiami miesto parapijose dirbantys vikarai tam, kad būtų bendradarbiaujama su vietinėmis bendruomenėmis, maldos, šlovinimo grupelėmis ir jauni žmonės būtų laukiami ir priimami. Iš studentų, iš jaunų darbuotojų kyla ir naujų pašaukimų.

Jau pradėtas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus. Rugsėjo 3 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia paskelbta bazilika. Apaštališkoji Penitenciarija Trakų Dievo Motinos jubiliejaus metu, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 8 d., suteikia Visuotinius atlaidus, kuriuos tikintieji galės gauti įprastinėmis sąlygomis (atlikę sakramentinę Išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis) ir skirti taip pat už skaistykloje kenčiančias tikinčiųjų sielas. Parapijos, bendruomenės kviečiamos apsilankyti ir melstis Trakų bazilikoje, taip puoselėti piligrimystės tradicijas, pasinaudoti veiksmingu būdu telkti žmones ir gilinti broliškus tarpusavio ryšius. Šiais metais taip pat prisimename Lietuvos Krikšto 630 metų jubiliejų, rengiamasi dalyvauti Fatimoje vykstančiame Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo šimtmečio minėjime. Ateinančiais metais – Lietuvos valstybės 100 metų jubiliejus, 25-erių metų sukaktis nuo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje, taip pat 25-eri metai nuo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos atkūrimo.

Arkivyskupas ragino kunigus pasinaudoti galimybe atlikti rekolekcijas spalio mėnesį. Jas ves Balstogės vyskupas augziliaras Henrikas Ciereško ir vyskupas Jonas Kauneckas.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas vyks spalio 18 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-