Kunigų susirinkime kalbėta apie garbingojo Teofiliaus asmenybę

Kovo 8 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos Birštono sakralinio muziejaus vedėja dr. Roma Zajančkauskienė pristatė garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo kelią. Prelegentė sugretino šio dvasininko kelią su amžininko pal. Jurgio Matulaičio gyvenimu.

Abu dvasininkai dar vaikystėje neteko mamos. Teofilių mama prieš savo mirtį pavedė Švč. Jėzaus Širdies globai. Nenuostabu, kad tapęs kunigu Teofilius dirbo dviejose parapijose (Bikavos ir Peterburgo), kurios turėjo Švč. Jėzaus Širdies vardą. Vyskupo pavedimu Peterburgo darbininkų gyvenamajame rajone septynerius metus statė didelę Švč. Jėzaus Širdies titulo bažnyčią. Už tai, kad katechizavo vaikus, gavo lėšų užsienio valiuta bažnyčios statybai, atsisakė pasaulietiniams reikalams perduoti bažnytinius indus, buvo 1923 m. suimtas ir kalėjo Maskvos kalėjimuose.

Grįžęs iš kalėjimo prie dviejų liudininkų 1929 m. vasario 9 d. vyskupo A. Maleckio buvo konsekruotas vyskupu. Netrukus kaip uolus dvasininkas vėl suimtas, ištremtas į Solovkų salas, kur sunkiomis sąlygomis dirbo miško darbus. Lietuvai ir Sovietų Sąjungai keičiantis kaliniais 1933 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune pas seseris benediktines, čia įvedė nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją.

Aplankė Romą, dalyvavo Jono Bosko kanonizacijos iškilmėse, buvo Egipte ir Šventojoje Žemėje. Popiežiaus Pijaus XII 1943 m. paskirtas Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. vėl suimtas, išvežtas į Mordovijos lagerį, kur septynerius metus išbuvo be šv. Mišių. Po dešimties metų sugrįžęs į Lietuvą garbingasis Teofilius patyrė didelį džiaugsmą aukodamas Mišias, melsdamasis brevijorių ir rožinį. Vyskupui buvo neleista apsigyventi Kaišiadoryse, todėl jis apsistojo Birštone ir 1957 m. slapta konsekravo vyskupą Vincentą Sladkevičių. Dėl to buvo ištremtas į Šeduvą. Mirė 1962 m. Įvairiausiomis aplinkybėmis išsaugojo nuolankumą, pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai, Kryžiui. Neturėjo neapykantos bolševikams, nuo mirties išgelbėjo žydaitę, vis norėjo tarnauti patiems vargingiausiems žmonėms, buvo misionieriškos dvasios.

Arkivyskupo Teofiliaus vyskupiškame herbe – trys kryžiai, kurie priminė diakono, kunigo ir vyskupo tarnystę. Erškėčių vainike įkomponuotas avinėlis – aukos simbolis. Vėliau tris kryžius herbe garbingasis Teofilius siejo su savo trimis kalinimais. Vyskupiškas šūkis: „Per crucem ad astra – Per kryžių į žvaigždes“ priminė Kristaus kryžių ir šventuosius, kurie kaip žvaigždės žėri danguje, geriausiai gali mus suprasti ir mums padėti.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas priminė, kad įvairios aktualios informacijos apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių galima rasti interneto svetainėje www.teofilius.lt. 2017 m. birželio 25 d. 14 val. Vilniaus arkikatedros aikštėje vyks arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmės, kurioms vadovaus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Į iškilmes atvyks svečių iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir kitur. Išleistos pagrindinės pasirengimo garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gairės. Jose kviečiama gyventi pagal Evangelijos tiesas, mylėti artimą Jėzaus pavyzdžiu, ginti silpnuosius, aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime, atnaujinti maldos gyvenimą, adoruoti Švč. Sakramentą, reguliariai skaityti Šv. Raštą, puoselėti pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai, prieš beatifikacijos iškilmes surengti Permaldavimo ir atgailos pamaldas, domėtis būsimojo palaimintojo asmenybe, surengti garbingojo Teofiliaus dieną su pamaldomis, konferencijomis ir pan. Po parapijas pradeda keliauti paroda apie garbingojo arkivyskupo gyvenimą, platinami lankstinukai, filmas, tentai ir kas sekmadienį siunčiama speciali meditacija.

Kunigų susirinkime taip pat buvo priminta apie birželio 23–25 d. Vilniuje vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas. Birželio 24 d. reikės kunigų nuodėmklausių tarnystei atlikti.

Kovo 24–25 d. Vilniaus arkikatedroje, kaip ir kitose pasaulio katedrose, popiežiaus Pranciškaus kvietimu vyks Švč. Sakramento adoracija „24 valandos Viešpačiui“. Arkikatedra bus atvira per naktį, žmonės kviečiami budėti, visą parą bus klausoma išpažinčių.

Balandžio 22 d. rengiama Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiųjų diena. Numatoma programa: 16 val. šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje, po to susitikimas S. Nėries gimnazijos salėje, o vakare – Šviesos kelio procesija nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios iki Dievo Gailestingumo šventovės. Pernai vykę tokio pobūdžio susitikimai davė gražių vaisių, padėjo jaunimui labiau atrasti Bažnyčią.

Gegužės 10–11 d. ir 24–25 d. numatomi kunigams skirti „Caritas“ mokymai, padėsiantys labiau numatyti karitatyvinės tarnystės pobūdį, atrasti naujų idėjų.

V gavėnios sekmadienis (šiemet balandžio 2 d.) – Maldos už seksualinės prievartos aukas diena.

Kitas kunigų susirinkimas vyks Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje balandžio 5 d.

-ksb-