Kunigų skyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2023 m. birželis

Aistės Karpytės nuotrauka

2023 metų birželio 7 dieną Vilniaus arkivyskupijoje diakonams ir kunigams įteikti tokie paskyrimai:

Diakonų paskyrimai:

Diak. Linas Braukyla skiriamas sielovadinei tarnystei į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapiją, tuo pačiu vykdant Vilniaus akademinės sielovados centro sielovadininko pareigas.

Diak. Miroslav Jonas Domanskij skiriamas sielovadinei tarnystei į Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapiją.

Diak. Deividas Stankevičius skiriamas sielovadinei tarnystei į Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos parapiją.

Diak. Miroslav Ulevič skiriamas sielovadinei tarnystei į Vilniaus Šv. Teresės parapiją.


Kunigų paskyrimai:

Kun. Darius Marcinkevičius, Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo parapijos rezidentas, skiriamas Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo parapijos vikaru.

Kun. Almantas Kibirkštis atleidžiamas iš Dubičių Švč. Jėzaus Širdies ir Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu.

Kun. Jonas Naujokaitis atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Dubičių Švč. Jėzaus Širdies ir Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos parapijų klebonu.

Kun. Edgar Jan Šostak atleidžiamas iš Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaru.

Kun. Aleksandr Romanovski atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaru.

Kun. Algis Vaickūnas atleidžiamas iš Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos rezidentu.

Kun. Antanas Domeikis atleidžiamas iš Tverečiaus Švč. Trejybės ir Vosiūnų Švč. M. Marijos parapijų klebono pareigų ir skiriamas Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.

Kun. Ronald Kuzmickas atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Tverečiaus Švč. Trejybės ir Vosiūnų Švč. M. Marijos parapijų klebonu.

Kun. Arūnas Mitkevičius atleidžiamas nuo pareigos padėti Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos gydymo įstaigų pastoracijoje ir, pasibaigus kadencijai, iš Vilniaus pataisos namų kapeliono pareigų ir įpareigojamas pagelbėti Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebonui sielovadoje, liekant Bezdonių Švč. M. Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos parapijos administratoriaus pareigose.

Kun. Deimantas Braziulis atleidžiamas iš Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebono pareigų ir skiriamas Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonu.

Neopresbiteris kun. Edvard Rynkevič skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos vikaru.

Kun. Mozė Mitkevičius, sugrįžęs iš doktorantūros studijų Romoje, skiriamas vikaro pareigoms Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos parapijoje.

Kun. Daniel Narkun atleidžiamas iš Vilniaus akademinės sielovados centro sielovadininko pareigų, paliekant toliau eiti kitas pareigas.


Birželio 12 d. kunigams įteikti tokie paskyrimai:

Kun. Viktoras Bogdevičius atleidžiamas iš Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos parapijos klebono pareigų ir skiriamas Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonu.

Kun. Jonas Matusevičius atleidžiamas iš Rukainių Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos parapijos klebonu.

Kun. Raimundas Macidulskas atleidžiamas iš Buivydžių Šv. Jurgio ir Balingrado Dievo Apvaizdos parapijų klebono pareigų ir skiriamas Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Tabariškių Šv. Arkangelo Mykolo parapijų klebonu, pavedant aptarnauti Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią.

Kun. Jan Mackevič atleidžiamas iš Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Tabariškių Šv. Arkangelo Mykolo parapijų klebono pareigų ir skiriamas Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos klebonu.

Kun. Tadeuš Matulianec atleidžiamas iš Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono pareigų ir skiriamas Buivydžių Šv. Jurgio ir Balingrado Dievo Apvaizdos parapijų klebonu.

Mons. Vaclav Volodkovič atleidžiamas iš Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos klebono pareigų bei įpareigojimo aptarnauti Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią ir skiriamas Rukainių Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu.


Nuo 2023 m. liepos 8 d. trejiems metams pratęstos kadencijos dekanams:

Ignalinos dekanato dekanui kun. Vidui Smagurauskui.

Švenčionių dekanato dekanui kun. Stanislav Matiukevič.

Kalvarijų dekanato dekanui kun. Jurij Vitkovskij.

Vilniaus I dekanato dekanui kun. Virginijui Česnulevičiui.

Vilniaus II dekanato dekanui kun. Ričardui Doveikai.

Naujosios Vilnios dekanato dekanui kun. Eduardui Kirstukui.

Trakų dekanato dekanui kun. Jonui Varaneckui.

Šalčininkų dekanato dekanui kun. Ruslan Vilkel.

Varėnos dekanato dekanui kun. Ernestui Maslianikui.