Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje (papildyta)

2018 m. birželio 13 d. kunigams Vilniaus arkivyskupijoje įteikti šie paskyrimai:

Kun. dr. Hans Friedrich Fischer atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentu.

Kun. Andžej Šuškevič atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi.

Kun. dr. Mindaugas Ragaišis atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriumi, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Saulius Bužauskas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Br. kun. Marek Adam Dettlaff OFM Conv. skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Marius Žitkauskas skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos antruoju dvasios tėvu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Algis Vaickūnas atleidžiamas iš Rimšės Švč. Trejybės, Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus ir Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, parapijų klebono pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Teresės parapijos rezidentu ir vykdyti nuodėmklausio tarnystę Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje.

Kun. Vytautas Pūkas atleidžiamas iš Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebono pareigų ir skiriamas Rimšės Švč. Trejybės, Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus ir Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, parapijų klebonu.

Kun. Deimantas Braziulis atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebono bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.

Kun. dr. Vladimir Solovej atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebonu bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriumi, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Marijan Apriško atleidžiamas iš Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vikaro ir Kaltanėnų Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaru.

Kun. Medardas Čeponis atleidžiamas nuo pareigos aptarnauti klebono teisėmis Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapiją, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Jonas Mačiulis atleidžiamas iš Smalvų Švč. M. Marijos Rožančinės parapijos ir Tilžės Švč. M. Marijos Karalienės parapijos administratoriaus bei Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vikaru ir Kaltanėnų Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos bei Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijos administratoriumi.

Kun. Vidmantas Rudokas skiriamas Smalvų Švč. M. Marijos Rožančinės ir Tilžės Švč. M. Marijos Karalienės parapijų Administratoriumi bei Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios Rektoriumi, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. dr. Valdas Girdžiušas atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebono pareigų.

Kun. Justinas Aleknavičius atleidžiamas iš Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebono ir Varėnos dekanato dekano pareigų ir skiriamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebonu.

Kun. Ernestas Maslianikas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu.

Vilniaus miesto Pašilaičių mikrorajone įsteigiama Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija. Kun. Žydrius Kuzinas atleidžiamas iš Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebono pareigų ir skiriamas naujai įsteigtos Vilniaus  Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonu.

Mons. Žydrūnas Vabuolas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Onos bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonu ir Varėnos dekanato dekanu.

Vilniuje įsteigus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčią, skirtą vidaus reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų sielovadai, kun. Algirdas Toliatas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios Vilniuje kapelionu.

Kun. Miroslav Anuškevič atleidžiamas iš Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijos vikaru.

Kun. Renald Kučko atleidžiamas iš Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos vikaru.

Kun. Aleksandr Gaičauskas atleidžiamas iš Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru.

Kun. Aloyzas Volskis atleidžiamas iš Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Grigiškių Šventosios Dvasios parapijos vikaru.

Kun. Kęstutis Dvareckas atleidžiamas iš Vilniaus Visų Šventųjų parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos rezidentu.

Kun. Stanislav Valiukevič atleidžiamas iš Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaru.

Kun. Andžejus Ryšardas Jasinskas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaru.

Kun. Nerijus Grigaliūnas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaru.

Kun. Andžej Bylinski atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaru.

Kun. Albert Bortiak atleidžiamas iš Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru.

Kun. Rimgaudas Šiūlys atleidžiamas iš Santariškių Dievo Gailestingumo koplyčios kapeliono pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos vikaru.

Kun. Renatas Švenčionis atleidžiamas iš Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Santariškių Dievo Gailestingumo koplyčios kapelionu.

Kun. Daniel Narkun atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaru ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininku.

Kun. Dovydas Grigaliūnas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaru, paliekant kitas turimas pareigas.

Kun. Viktor Kudriašov atleidžiamas iš Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Ronald Kuzmickas atleidžiamas iš Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaru, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Jaroslav Spiridovič atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaro ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininko pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Vilniaus Šv. Onos bažnyčia paskiriama Romos rito ekstraordinarinės formos liturgijai ir prie šios liturgijos prisirišusių tikinčiųjų sielovadai. Kun. Juozapas Minderis atleidžiamas iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje rezidento pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Onos bažnyčios rektoriumi ir vykdyti nuodėmklausio tarnystę Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje.

2018 m. birželio 21 d. kunigams Vilniaus arkivyskupijoje įteikti šie paskyrimai:

Kun. Vytautas Pūkas atleidžiamas iš Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebono pareigų ir skiriamas Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios ir Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo parapijų klebonu. Ankstesnis, 2018 m. birželio 13 dienos, sprendimas panaikinamas.

Kun. Sigitas Grigas atleidžiamas iš Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios ir Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo parapijų administratoriaus pareigų ir išleidžiamas pastoracinei tarnystei į Telšių vyskupiją.

Kun. Jonas Mačiulis atleidžiamas iš Smalvų Švč. M. Marijos Rožančinės parapijos ir Tilžės Švč. M. Marijos Karalienės parapijos administratoriaus bei Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Rimšės Švč. Trejybės, Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus ir Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, parapijų klebonu bei aptarnauti Mažėnų koplyčią, esančią Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijoje. Ankstesnis, 2018 m. birželio 13 dienos, sprendimas panaikinamas.

2018 m. birželio 22 d. Vilniaus arkivyskupijoje įteiktas paskyrimas kun. dr. Valdui Girdžiušui. Kun. dr. Valdas Girdžiušas skiriamas Kaltanėnų Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios ir Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijų klebonu bei įpareigojamas pagelbėti Švenčionių Visų Šventųjų parapijos pastoracijoje.