Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje

2017 m. liepos 5 d. kunigams Vilniaus arkivyskupijoje įteikti šie paskyrimai:

Kun. Robertas Moisevič atleistas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaro pareigų ir išleistas studijuoti į Romą.

Kun. Vytautas Brilius inkardinuotas Vilniaus arkivyskupijoje.

Kun. Vytautas Rudis atleistas iš Riešės Šv. vysk. Stanislovo parapijos klebono pareigų ir paskirtas naujai įsteigto rektorato – Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčios – rektoriumi.

Mons. Edvardas Rydzikas atleistas iš Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Riešės Šv. vysk. Stanislovo parapijos klebonu.

Mons. Wojciech Gorlicki atleistas iš Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu.

Kun. dr. Eduardas Kirstukas atleistas iš Mickūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos klebonu.

Kun. Valdemar Ulčukevič atleistas iš Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebono pareigų ir nuo pareigos pagelbėti Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos pastoracijoje ir paskirtas Mickūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebonu bei įpareigotas pagelbėti Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos pastoracijoje.

Kun. Janui Mackevič pavesta aptarnauti klebono teisėmis Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo parapiją, toliau einant kitas turimas pareigas.

Kun. Elijas Anatolijus Markauskas atleistas iš Kalesninkų Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos rezidentu, be to, jis rūpinsis Gervėčių Švč. Trejybės parapijos tikinčiaisiais (Gardino vyskupijoje).

Kun. Tadas Švedavičius atleistas iš Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapijos ir Paluknio Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriaus bei Gojaus koplyčios rektoriaus pareigų ir paskirtas Kalesninkų Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonu.

Kun. Szymon Wiklo atleistas iš Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų kapeliono pareigų ir paskirtas Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapijos ir Paluknio Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriumi.

Kun. prof. dr. Kęstutis Ralys atleistas iš Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidento pareigų ir paskirtas Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės kapelionu.

Kun. Arnoldas Smalstys atleistas iš Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės kapeliono ir Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos Rezidento pareigų ir paskirtas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kun. Renatas Švenčionis paskirtas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kun. Andžej Bylinski atleistas iš Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru.

Kun. Rimas Vinčaitis atleistas iš Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaru.

Kun. Petras Tarvydas atleistas iš Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kun. Vitalij Kisel atleistas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaru.

Kun. Jonas Naujokaitis atleistas iš Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos vikaru.

Kun. Edvard Dukel atleistas iš Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijos vikaru.

Kun. Marius Žitkauskas atleistas iš Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru, kartu įpareigojant įsitraukti į akademinės sielovados veiklą.

Kun. Dovydas Grigaliūnas, kun. Viktor Kudriašov, kun. Ronald Kuzmickas ir kun. Mykolas Sotničenka įpareigoti įsitraukti į akademinės sielovados veiklą, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Juzef Makut atleistas iš Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru.

Kun. Valentin Dulko paskirtas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaru.

Kun. dr. Vladimiras Solovej paskirtas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos studijų prefektu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Francišek Jusiel paskirtas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos generaliniu sekretoriumi, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Mozė Mitkevičius, grįžęs po studijų Romoje, paskirtas Vilniaus arkivyskupijos Caritas sielovadininku ir Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos Rezidentu bei įpareigotas įsitraukti į akademinės sielovados veiklą.

Diak. Gabrielius Satkauskas paskirtas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinių metų kurso ugdytoju.

Diak. Arūnas Kalpakovas atleistas iš sielovadinio darbo Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje ir paskirtas vykdyti diakono tarnystę Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje.

Dekanų pareigas toliau eiti paskirti Varėnos dekanato dekanas kun. Justinas Aleknavičius, Švenčionių dekanato dekanas kun. Medardas Čeponis, Vilniaus I-ojo dekanato dekanas kun. Virginijus Česnulevičius, Ignalinos dekanato dekanas kun. Vidas Smagurauskas, Trakų dekanato dekanas kun. Jonas Varaneckas, Kalvarijų dekanato dekanas kun. Ruslan Vilkel ir Šalčininkų dekanato dekanas mons. Vaclav Volodkovič.

Kun. Ričardas Doveika paskirtas Vilniaus II-ojo dekanato dekanu.

Kun. dr. Eduardas Kirstukas paskirtas Naujosios Vilnios dekanato dekanu.