Kun. Jan Šutkevič palydėtas į paskutinę kelionę

Antradienį, birželio 6-ąją, Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje vyko gedulingos šv. Mišios už a. a. kunigą Janą Šutkevičių. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kiti kunigai, pamokslą sakė kunigas Tadeuš Jasinski.

Arkivyskupas pabrėžė, kad kunigas Jan Šutkevič buvo pašaukimui atsidavęs kunigas: jis pasižymėjo uoliu pamaldumu ir sielų ganymu, per ilgus tarnystės metus taip pat atstatė ir suremontavo ne vieną bažnyčią.

Prieš gedulingas šv. Mišias Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje parodytas filmas apie kunigo Jano Šutkevičiaus gyvenimą ir ganytojišką veiklą. Atsisveikinti su a. a. kun. Janu Šutkevičiumi ir dalyvauti gedulingose šv. Mišiose susirinko gausus būrys tikinčiųjų.

Trečiadienį, birželio 7 dieną, velionio kūnas buvo išvežtas į Šv. Kryžiaus Atradimo (bernardinų) bažnyčią Gardine (Baltarusija), ten buvo aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Po jų kunigo Jano kūnas palaidotas Gardino kapinėse šalia motinos.

Nuotraukos iš a. a. kun. Jano Šutkevičiaus laidotuvių Gardine (šaltinis: catholic.by).