Kun. Gabrielius Satkauskas – naujai įšventintas arkivyskupijos kunigas

2018 m. balandžio 21 d. Vilniaus arkivyskupijai buvo džiugi diena – kunigystės šventimus iš arkivyskupo Gintaro Grušo priėmė diakonas Gabrielius Satkauskas.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vykusioms iškilmingoms šv. Mišioms ir apeigoms vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus vyskupai augziliarai: Arūnas Poniškaitis ir Darius Trijonis, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Hans Friedrich Fischer CO, seminarijos vadovybė ir apie 30 kunigų. Šventėje taip pat dalyvavo klierikai, diakonai, propedeutinio kurso studentai, šventinamojo artimieji ir bičiuliai.

Prieš suteikdamas šventimus, arkivyskupas Gintaras Grušas sakė homiliją ir priminė: „Nors, atrodo, šiam momentui daug metų ruoštasi,  bet šventimai nėra to pasirengimo tikslas, ne kelionės pabaiga, bet pradžia naujo pašaukimo kelio etapo – perėjimo nuo Kristaus mokinio-sekėjo į tą, kuris yra siunčiamas su misija apaštalauti, skelbti kitiems ir teikti kitiems Gerąją Naujieną. Koks kitas žingsnis šiame kunigystės kelyje? Kokį klausimą keliame? Ar ko aš noriu, ar siekiu įsiklausyti į tolimesnį Dievo pašaukimą? Nesvarbu, kur tarnausi: mieste ar kaime, su jaunimu ar pagyvenusiais, su vargšais ar turtingaisiais, ligoniais ar kaliniais – bet kur, kur Dievas Tave siųs, sakyk: „Girdžiu Viešpatie, siųsk mane.“

Po homilijos vyko kunigystės šventimų sakramento apeigos, kurių esminė dalis – vyskupo rankų uždėjimas ant šventinamojo galvos ir speciali konsekracijos malda, prašant Dievą išlieti Šventąją Dvasią ir suteikti šventinamojo tarnystei reikalingų dovanų. Rankų uždėjimas – nuo apaštalų laikų ateinanti tradicija perduoti Kristaus galias. Po arkivyskupo Gintaro Grušo ant kunigu šventinamo Gabrieliaus galvos rankas uždėjo ir kiti vyskupai bei kunigai, taip paliudydami, kad nuo šiol kun. Gabrielių Satkauską laikys vienos tarnystės broliu, dalinsis darbais, džiaugsmais ir rūpesčiais. Kunigo arnotą Gabrieliui Satkauskui užsivilkti padėjo jo dvasios tėvas kun. Domingo Avellaneda.

Sekmadienį, balandžio 22 d., Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kun. Gabrielius Satkauskas aukojo pirmąsias šv. Mišias, o po jų suteikė primicinį palaiminimą broliams kunigams, klierikams, vienuoliams ir vienuolėms, tėvams bei visiems tikintiesiems. Šv. Mišių metu pamokslą sakė kun. Gabrieliaus bičiulis, taip pat šiemet į kunigus Kaune įšventintas Vincentas Lizdenis, kuris Gabrieliaus atsiliepimą ir pasirinkimą tapti kunigu vadino nesibaigiančia neįsivaizduojamo džiaugsmo ir laisvės švente.

Gabrielius Satkauskas užaugo Vilniuje, būdamas vaikas ir paauglys patarnaudavo per šv. Mišias Katedroje, dalyvavo Opus Dei bendruomenės veikloje, studijų metais aktyviai įsitraukė į ateitininkų veiklą. Prieš metus Gabrielius baigė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją ir iki kunigystės šventimų diakono tarnystę atliko toje pačioje seminarijoje dirbdamas propedeutinio kurso ugdytoju.

Kviečiame melstis už šį jauną kunigą ir prašyti Viešpaties, kad būtų jam maloningas, teiktų paguodą, jį stiprintų ir lydėtų pašaukimo kelyje.

Kunigystės šventimų šv. Mišių įrašas (transliuota per Marijos radiją)