Krizmos Mišiose pažadus atnaujino Vilniaus arkivyskupijos kunigai

Krizmos, arba Šventųjų aliejų, Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Didžiojo ketvirtadienio rytą meldėsi ir kunigystės pažadus atnaujino apie šimtas Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų. Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo, kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir vyskupo augziliaro Arūno Poniškaičio koncelebruotose šv. Mišiose buvo šventinami ligonių, katekumenų aliejai ir šventoji Krizma. Šie aliejai bus naudojami Velyknakčio apeigose bei visus ateinančius metus teikiant Krikšto, Sutvirtinimo ir Ligonių patepimo sakramentus. Krizma naudojama vyskupų ir kunigų šventimuose bei patepti altoriui per bažnyčios konsekraciją.

Krizmos Mišios yra švenčiamos kiekvienos vyskupijos katedroje kartą metuose – Didįjį ketvirtadienį. Ketvirtadienio vakarą bus aukojamos Paskutinės vakarienės Mišios, minimas Eucharistijos įsteigimas, o iš ryto kunigai susirenka Krizmos Mišiose, idant išreikštų vienybę su vyskupu ir broliais kunigais vienoje Kristaus Kunigystėje. Krizmos Mišiose tikintieji meldžiasi už kunigus, o kunigai, atnaujindami savo kunigystės šventimų metu duotus pažadus, iš naujo įsipareigoja tarnauti tikintiesiems.

„Esame pašventinti ir paskirti būti Gailestingumo tarnais“, – broliams kunigams pamoksle sakė arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis priminė, jog kunigystės šventimų dieną kiekvienas kunigas tampa Kristaus Kunigystės dalininku, todėl kaip Kristus turi tarnauti, rūpindamasis sielomis, skelbdamas Gerąją Naujieną, pamokslaudamas ir liudydamas Dievo gailestingumą bei vykdydamas gailestingumo darbus.

Šioje tarnystėje būna momentų, kai kiekvienas gali pasijusti nuvargęs. „Popiežius kunigams yra kalbėjęs apie tris nuovargio rūšis: nuo žmonių ir masių, nuo kovos su priešu – velnio gundymų – ir nuo savęs“, – priminė arkivyskupas. Po Didžiosios savaitės išpažinčių tarnystės ir Tridienio apeigų ne vienas kunigas patiria nuovargį. Arkivyskupas linkėjo kunigams tikrojo poilsio – tokio, koks patiriamas tik prisiglaudus prie Kristaus krūtinės: „Jis mus parinko ir pasiuntė tarnauti, Jis yra tas šaltinis, kuris mus paguodžia“, – sakė arkivyskupas.

Krizmos Mišiomis baigiasi gavėnia, tikintieji žengia į Didįjį tridienį – per Kristaus Kančios ir mirties apmąstymą keliaudami į Prisikėlimo rytą.