„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos Vilniaus knygų mugėje

Vasario 21–24 dienomis Vilniuje jau dvidešimtąjį kartą vyks Vilniaus knygų mugė. „Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato naujausius leidinius, kuriuos kartu su anksčiau išleistomis knygomis bus galima įsigyti leidyklos stende 5 D29 (5 salė).

Kiti katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje.

Salvador Ros García
DIEVO PATIRTIS GYVENIMO VIDURYJE
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019
Iš ispanų kalbos vertė Jūratė Micevičiūtė
Vadinamoji vidurio amžiaus krizė geriausiai atspindi savotišką kryžkelę, kurią priėjęs žmogus permąsto iki tol nueitą kelią. Daugelis šiame taške sustoja ilgam, nes nepajėgia surasti atsakymo, kaip įprasminti jų dar laukiančią gyvenimo atkarpą. Rimtesnių studijų šia tema rasti, deja, nelengva, nes tai – pirmiausia dvasinė problema. Kaip teigia Carlas Jungas, tarp šimtų jo gydytų pacientų, perkopusių per trisdešimt metų, jis nesutikęs nė vieno, „kurio problema galiausiai nebūtų slypėjusi klausime, kaip rasti dvasinę gyvenimo perspektyvą“. Šią frazę vienu iš savo knygos epigrafų ir pasirinko Salvadoras Rosas García, basasis karmelitas, turintis ilgą dvasinio vadovavimo patirtį. Remdamasis Vakarų kultūros sukaupta išmintimi ir savo kaip dvasios tėvo patirtimi autorius skatina užčiuopti gilų kiekvieno žmogaus kasdienės patirties dvasingumą, paprastame ir niekuo neišsiskiriančiame gyvenime rasti prasmę ir pasitenkinimą, džiaugsmo ir vilties šaltinį.

Jean-Charles Nault OSB
VIDUDIENIO DEMONAS
Akedija, mūsų laikų blogis
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019
Iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė
Kas yra akedija? Seniesiems vienuoliams būdinga nuodėmė, praeities atgyvena ar tamsusis mūsų laikų blogis? Nors ne visi yra girdėję akedijos pavadinimą, daugelis neabejotinai jaučia jos simptomus. Nuovargis, melancholija, persitempimas, pasidavimas, nestabilumas, nuobodulys arba depresija – šių „vidudienio demono“ apraiškų pakaks mus įtikinti, kad blogis, atimantis iš žmogaus gyvenimo skonį ir sutrikdantis jo vidinį dinamiškumą, yra aktualus ir dabar. Nuodugni tėvo Nault’o studija atskleidžia, kad akedija gali apimti kiekvieną, ji tiesiogiai veikia mūsų santykį su Dievu, pavojingai trukdo asmeniui augti ir išsiskleisti. Tačiau knygoje siūlomos priemonės nustebina paprastumu, o asmenine patirtimi grįsta dykumos tėvų išmintis nuteikia viltingai: nugalėjus akediją „sieloje įsivyrauja rami būsena ir neapsakomas džiaugsmas“.

BROLIO JORDANO KRONIKA
Pranciškoniškieji šaltiniai
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019
Iš lotynų kalbos vertė Ona Daukšienė
Brolis Jordanas yra šv. Pranciškaus amžininkas. Jis nebepriklauso pirmųjų brolių grupei – tiems, kurie apie save sakydavo: „mes, kurie buvome su juo – nos, qui cum eo fuimus“, bet yra pirmos brolių pranciškonų kartos narys. Pasakodamas apie Mažesniųjų brolių ordino misijas Vokietijoje, brolis Jordanas visuose įvykiuose įžvelgia Dievo valią ir vedimą, pabrėžia, kad ne jų žygiais reikia girtis, o „Dievu, kuris šį ordiną savo išmintimi sumanė ir pasauliui kaip pavyzdį per savo tarną Pranciškų paskyrė“.
Brolio Jordano kronika iki šiol lietuviams pranciškonams buvo negirdėtas, nepažįstamas jų ordino istorijos ir dvasingumo šaltinis. Taigi naujiena, gurkšnis istorijos, viso to, kuo buvo gyva (ir žavinga) pirmykštė šv. Pranciškaus brolija, kuri drąsiai keliavo, atrasdama naujus pasaulius, naujas tautas ir kalbas, taip pat – naujas Evangelijos paskelbimo galimybes. Šis kronikos aspektas turbūt pats brangiausias, labiausiai aktualus mūsų laikų kontekste.

NEŽINOJIMO DEBESIS
Bibliotheca christiana
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019
Iš vidurinės anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė
Nežinojimo debesį XIV a. parašė nežinomas autorius, spėjama, kontempliatyvus vienuolis. Šis trumpas, lakoniškas kūrinys parašytas mokytojo laiškų mokiniui forma. Čia kruopščiai aptariamas visas kontempliacijos procesas. Pasak Debesiesautoriaus, kontempliacija, kuri prasideda šiame gyvenime ir tęsiasi amžinybėje, yra būdas pažinti Dievą per meilę atsisakius racionalių svarstymų. Autorius tvirtina, kad puiku yra apmąstyti Dievo gerumą, visagalybę ir kitas savybes, bet dar geriau visa tai palikus gėrėtis pačia Dievo būtimi ir šlovinti Jį už tai, kas Jis yra. Dievas švelniai kviečia mus mylėti Jį, ir atsiliepdami į šį kvietimą turime tiesiog nurimti Jo akivaizdoje. Protas atsiremia į „nežinią“, tačiau širdis veržiasi pro šį „nežinojimo debesį“ ugningos meilės strėlėmis. Autorius aptaria daugybę realijų, su kuriomis susiduria kontempliuojantysis: nuodėmę, nuolankumą, tobulumą, perspėja apie kelyje tykančius pavojus, taikliai pašiepia įvairias klaidas.
Manoma, kad tai pats naudingiausias ir praktiškiausias kada nors parašytas vadovas ieškantiems dvasinės vienybės su Dievu, stebėtinai aktualus dar ir šiandien.

Popiežius Pranciškus
AVE MARIA
Marijos slėpinys Šventojo Tėvo akimis
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019
Iš italų kalbos vertė Audrius Musteikis
„Sveika, Marija, malonės pilnoji“ – taip prasideda malda, kurios išmokstame vaikystėje, kurią pirmiausia prisimename užklupus sunkumams, kalbame lūpomis ir širdimi. Pranciškus apmąsto Marijos slėpinį, žodis po žodžio nagrinėdamas maldos „Sveika, Marija“ tekstą. Marija – „tai normalumas, su kuriuo tapatintis galėtų bet kuri pasaulio moteris: ji dirbo, eidavo apsipirkti, padėjo Sūnui, padėjo vyrui“. Vis dėlto ši „normali“ moteris – naujos kūrinijos, naujos Dievo ir žmogaus sandoros pradžia. „Dievas pasveikina moterį, pasveikina ją didžia tiesa: „Pripildžiau tave savo meilės, pripildžiau savęs, ir kaip esi pilna manęs, taip būsi pilna mano Sūnaus, sykiu visų Bažnyčios vaikų.“

Šv. Paulius VI, Leonardo Sapienza
KRYŽIAUS KELIAS SU ŠV. PAULIUMI VI
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019
Iš italų kalbos vertė Audrius Musteikis
Knygoje pateikiami tekstai – neskelbti šv. Pauliaus VI apmąstymai. Kiekvienam skausmingojo kelio į Kalvariją epizodui parinktos ištraukos iš ilgo mąstymo apie Jėzaus kančią, rasto tarp asmeninių šv. Pauliaus VI užrašų (ketvirto dešimtmečio pabaiga – penkto pradžia).
Tai puslapiai, alsuojantys tikėjimu, kupini empatijos ir nuostabos dėl Jėzaus meilės. Jėzaus, kuris per Kryžių kančią pavertė prisikėlimo ir gyvenimo laidu.

Bruno Ferrero
LAIMINGI TĖVAI
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019
Iš italų kalbos vertė Audrius Musteikis
Šioje knygoje pateikiami pasvarstymai, įkvėpti saleziečių ugdymo sistemos. Ši sistema, jos praktika remiasi šv. Pauliaus žodžiais: tas, kas myli, yra kantrus ir kilnus; kas myli, yra maloningas, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta skriaudas; kas myli, visa atleidžia, visa tiki, visa ištveria ir niekada nepraranda vilties. Meilė – vienintelė dirva, vaikui ir jaunuoliui teikianti žmogiškojo, moralinio, psichologinio ir kultūrinio peno, skatinanti jį augti. Meilė – tai toji uola, ne smėlis, ant kurios jis statydins savo namus. Todėl pats svarbiausias patarimas jums – mokykitės mylėti. Tai didingiausias ir vertingiausias mokslas. Vienintelis, pa­­darysiantis jus laimingus.

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VIZITAS LIETUVOJE
(nuotraukų albumas)
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018
Popiežiaus Pranciškaus vizito, įvykusio 2018 m. rugsėjo 22–23 dienomis, spalvotų nuotraukų  albumas, primenantis malonias susitikimo su pontifiku akimirkas.

Bruno Ferrero, Anna Peiretti
APIE SUTAIKINIMO SAKRAMENTĄ VAIKAMS
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018
Iš italų kalbos vertė Rima Pūžaitė
Knygelėje pasakojamos istorijos apie nuodėmę ir krikščioniškąjį atleidimą. Simbolinė pasakojimų prasmė lengvai suprantama, nes juose pateikiama vaikams artima patirtis. Įvairiomis situacijomis iš vaikų gyvenimo parodoma, kaip nuodėmė griauna bendruomenę ir kaip svarbu joje priimti Jėzaus atleidimą. Tai vienintelis būdas pakeisti žmogų ir sugrąžinti bendrystės su artimu jausmą.
Knygelė gali būti naudinga mokant apie Sutaikinimo sakramentą ir rengiantis Pirmajai Komunijai.

Jason Evert, Crystalina Evert
KAIP SURASTI TĄ VIENINTELĮ?
21 paslaptis moterims
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018
Iš anglų kalbos vertė Rasa Tuskenytė
Kiekvienas žmogus ilgisi meilės, ir beveik kiekviena mergaitė užauga įsivaizduodama idealų vyrą − tikrą pasakų princą. Jam vis nepasirodant, svajonė ima blankti. Nors tikros meilės troškulys širdyje glūdi visuomet, ilgainiui kyla pagunda ją pakeisti surogatu ir užmegzti santykius su vyrais, kuriems iki svajonių riterių labai toli. Todėl ateina laikas paklausti savęs, ko iš tikrųjų noriu? Būti viena iš daugelio… ar vienintelė? Būti vienai dienai… ar „kol mirtis mus išskirs“?
Kaip surasti tikrąją meilę pasaulyje, kuris siūlo, regis, tik jos priešingybę? Ar ji egzistuoja?
„Tikrai taip, – sako knygos autoriai, – ir tu esi jos verta.“
Taigi, pasiruošk, kilstelk savo reikalavimų kartelę, užuot ant jos sėdėjusi, ir – pirmyn.
Tik ieškodama to vienintelio, neprarask savęs!

Bruno Ferrero
SULOPYTA ŠIRDIS
Trumpi pasakojimai sielai
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018
Iš italų kalbos vertė Ina Jakaitė
„Mylėti nelengva. Dažnai galvojate, kad mylite, bet mylite tik save ir viską griaunate, naikinate. Mylėti – tai susitikti, o norint susitikti, reikia išeiti iš savęs, kad pasitiktum kitą. Mylėti − tai bendrauti, o norint bendrauti, reikia pamiršti save dėl kito. Būtina visiškai mirti sau dėl kito. Meilė verčia kentėti. Nes po nuopuolio − klausykis manęs atidžiai! – mylėti − tai nukryžiuoti save dėl kito.“
Knygoje pateikti paprasti, jaudinantys, kupini išminties ir priverčiantys susimąstyti trumpi pasakojimai sielai.

Vilniaus knygų mugė vyks Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius).