Iškilmingose Šv. Mišiose už Lietuvą – priminimas kurti Tėvynę, galinčią priimti visus

Sekmadienį iškilmingomis šv. Mišiomis už Tėvynę Lietuvą, kurias aukojo apaštalinis nuncijus Lietuvoje Petar Rajič ir Lietuvos vyskupai, pasibaigė Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai.

Iškilmingų šv. Mišių pradžioje Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas pasveikino atlaidų dalyvius, iš Minsko atvykusį arkivyskupą Tadeušą Kondrusevičių, Lietuvos vyskupus, kunigus, seseris vienuoles ir brolius vienuolius, o ypatingai – popiežiaus Pranciškaus atstovą Lietuvoje, apaštalinį nuncijų arkivysk. Petar Rajič, kurį pakvietė vadovauti iškilmingų šv. Mišių liturgijai.

„Amžių tekmėje daugybė piligrimų apsilankė šioje šventoje mūsų miesto vietoje, kad melstųsi Motinai Marijai ir parašytų jos užtarimo savo tautos reikaluose. Jie lankėsi čia tiek sudėtingais okupacijos bei represijų laikais, tiek laisvės ir nepriklausomybės laikais. Su didžiu pamaldumu šiandien jungiamės su tais, kurie meldėsi čia praeityje už Lietuvos ir Visuotinės Bažnyčios reikalus Šventojo Tėvo intencijomis prašydami Gailestingumo Motinos užtarimo pas jos sūnų Jėzų“, – sakė apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič.

Prisimindamas du pontifikus, kurie lankėsi šioje šventovėje ir meldėsi į Aušros Vartų Mariją su vietos tikinčiaisiais, nuncijus citavo šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius, pasakytus Aušros Vartose 1993 metais, istorinio vizito Lietuvoje metu. Šv. Popiežius Jonas Paulius II dėkojo Dievo Motinai matydamas, kad tamsūs debesys po tiekos iškentėtų kančios ir vargo metų atsitolino nuo Lietuvos ir kaimyninių kraštų, ištvėrusių okupaciją, persekiojimus, kai buvo nutylimas Dievas ir pamintos pagrindinės žmogaus teisės.

Popiežius Pranciškus, praėjusių metų rugsėjį apsilankęs šioje šventovėje prašė Dievo Motinos pagalbos nuolankiai ir gailestingai žvelgti į kitų trūkumus, neaukštinant savęs prieš kitus, o apmąstant Rožinio slėpinius prašyti, kad būtume bendruomene, skelbiančia Jėzų Kristų, mūsų viltį, bei kurtume Tėvynę, galinčią priimti visus.

Apaštalinis nuncijus kvietė kreiptis į Mariją sena ir visada nauja malda – Salve Regina, kad ji nenuilstamai lydėtų mus savo gailestingomis akimis, padarytų mus vertus kontempliuoti gailestingumo veidą – savo sūnų Jėzų.

„Kuomet šaukiamės Gailestingumo Motinos užtarimo, prisiminkime, kad ir mes patys esame pakviesti vieni kitiems būti gailestingais. Jėzus mums pasakė – būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas yra gailestingas. Kristus mus kviečia tapti Dievo gailestingumo instrumentais, ypatingai savo šeimose, bendruomenėse, kad kiti galėtų patirti Jo gailestingumą per mus. Kiekvienas turėtų paklausti savęs, ar mano šeimos nariai ir artimieji patiria Dievo meilę per mane? Todėl melžiame Marijos savo gailestingas akis į mus atkreipti, tikime, jog Marija ir Jėzus į mus žiūri gailestingumo akimis, todėl ir mūsų reikalas žvelgti į kitus gailestingumo kupinomis akimis“, – iškilmingose Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų pabaigos šv. Mišiose sakė arkivysk. P. Rajič.

Lietuvos vyskupų konferencija primena, kad gilias tradicijas turintys Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai šiemet prasidėjo lapkričio 9 dieną. Atlaidų aštuondienį tikintieji iš visos Lietuvos meldėsi už kariuomenę bei policiją, Bažnyčios karitatyvines tarnystes, žemdirbius, kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius, Lietuvos seminaristus, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, jaunimą ir ateitininkus.

Kiekvieną Atlaidų dieną maldininkai kviesti apmąstyti seniausios maldos Dievo Motinai „Tavo apgynimo šaukiamės“ kreipinius, kuriais visų tautų ir beveik visų apeigų krikščionys nuo III a. meldžia Mergelės Marijos globos ir užtarimo.

Lapkričio 10 dieną Atlaidų įžangines iškilmingas šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pirmadienį buvo meldžiamasi už Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijas, antradienį – Šiaulių, trečiadienį – Vilkaviškio, ketvirtadienį – Telšių vyskupijas, penktadienį – Kauno arkivyskupiją. Aušros Vartų koplyčioje šv. Mišios aukotos ne tik lietuvių, lenkų, bet ir ukrainiečių, italų, prancūzų, ispanų, anglų, baltarusių kalbomis.

Kaip ir kasmet, paskutinę atlaidų dieną, sekmadienį iškilmingas šv. Mišias ganytojai aukojo Aušros Vartų koplyčioje, prie atviro lango.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija