„Įsiklausykite, kur jus veda Viešpaties Dvasia!“ – arkivysk. Gintaras Grušas Sekminių šv. Mišiose

Foto; bernardinai.lt

„Imkite Šventąją Dvasią“, – girdime prisikėlusį Jėzų tariantį apaštalams, o kartu ir visiems mums, klausantiems Dievo žodžio. Pirmoji apaštalams suteikta Šventosios Dvasios dovana yra Gailestingumo dovana. Jėzus sako: „Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“ (Jn 20, 22-23). Vėliau, Sekminių dieną, Šventoji Dvasia vėjo ir ugnies pavidalu nusileidžia ant apaštalų ir savo dovanomis įgalina juos skelbti ir skleisti Dievo karalystę, stiprinti ir ugdyti Bažnyčią.

Ir per Velykas, ir per Sekmines Dvasios dovanos apaštalams buvo suteiktos dėl Bažnyčios. Nepaisydama apaštalų abejonių ir trūkumų, Šventoji Dvasia mokinius perkeičia ir padaro savo bendradarbiais statant Bažnyčią ir gelbėjant žmonės.

Šiandien švenčiame Sekmines Vilniaus Kalvarijose, vietovėje, garsėjančioje keliu, atkartojančiu Kristaus kančios kelią. Koks yra ryšys tarp Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Kryžiaus kelio? Šiuos du įvykius sieja ne tik ilgametė tradicija, kylanti iš Kalvarijų pašventinimo datos. Prieš keletą dienų Šventasis Tėvas pakvietė Sekminių išvakarėse melstis už tuos, kurie šiandien, dabar yra persekiojami ir kankinami Irake, Sirijoje ir kitur.  Popiežius Pranciškus kviesdamas maldai primena, kad Šventoji Dvasia skatina krikščionis ir šiandien, kaip pirmaisiais amžiais, drąsiai liudyti savo tikėjimą. Sekti paskui Kristų – tai sekti Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo keliu. Šventoji Dvasia skatina kiekvieną iš mūsų atsižadėti savojo „aš“, kad kaip Kristus galėtume vykdyti Tėvo planą. Melskime Šventosios Dvasios dovanų persekiojamiems mūsų broliams bei seserims, prašykime atsivertimo tiems, kurie nepažįsta Kristaus ir negyvena pagal Jo Meilės Evangeliją.

Šventąją Dvasią kiekvienas iš mūsų gavome Krikšto dieną. Šventoji Dvasia veikia mumyse ir veda mus gyvenimo keliu tiek, kiek mes Jai leidžiame. Atsiverkime Šventajai Dvasiai! Daliai iš Jūsų šiandien bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Jūs gausite ypatingą sakramentinę žymę, kuri jums suteiks galią ir įpareigos savo gyvenimu skelbti Dievo Karalystę. Bažnyčia ‒ tai yra kiekvienas iš mūsų ‒ šiandien meldžia, kad Šventoji Dvasia iš naujo mus pripildytų ir galėtume ištikimai vykdyti Dievo mums skirtą misiją šiandieniame pasaulyje.

Ar Šventoji Dvasia galės Jus šiandien visiškai perkeisti? Ar turės tokį poveikį kaip apaštalų gyvenime? Tai priklausys tiek nuo Dievo plano Jūsų gyvenimui, tiek nuo to, kiek Jūs patys būsite atviri priimti malones, kurias Dievas nori Jums suteikti. Dvasia pučia, kur nori, dažnai Ji veikia mūsų kasdienybėje ir perkeičia dalykus iš esmės. Reikia nuolankios širdies ir maldos, kad sugebėtume pastebėti Dvasios veikimą. Mums reikia prašyti Jos dovanų. Kartu atverkime savo širdis ir kvieskime Šventąją Dvasią prašydami:

Ateik, Šventoji Dvasia, atnaujink mumyse Krikšto malonę. Sustiprink mūsų tikėjimą, suteik viltį gyventi žemėje laukiant amžinojo džiaugsmo, atgaivink mumyse meilės ugnį, kad mylėtume Tave kiekviename žmoguje.

Ateik, Šventoji Dvasia, atskleisk mūsų pašaukimo kelią ir sustiprink, kad ištikimai juo eitume. Suteik mums išminties, supratimo ir drąsos, kad supratę Dievo valią savo gyvenime, nedelsdami ją vykdytume. Šiais Pašvęstojo gyvenimo metais ypač sustiprink tuos, kurie, išgirdę Tavo kvietimą, atidavė savo gyvenimą į Tavo rankas. Savo pašauktiesiems, kurie dar neatsiliepė į kvietimą kunigystei ar vienuoliniam gyvenimui, atverk širdis, kad išgirstų Tavo balsą ir pašvęstų savo gyvenimą Meilei ‒ Tau ir artimui.

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk mūsų širdis savo džiaugsmo, kad mūsų gyvenimas būtų gyvas Evangelijos džiaugsmo liudijimas.

Mūsų visų gyvenimo tikslas yra visiškai atsiduoti Dievo meilei – Šventajai Dvasiai. Sakramento priėmimas yra tik pradžia. Patirkite gelmę meilės, kuria Dievas jus myli, ir atsiliepkite į ją meile, visu savo gyvenimu! Dalinkitės šia meile ir tuomet ji augs. Taigi ne tik priimkite Jums duotą Dievo dovaną, bet ir dosniai dalinkitės jos vaisiais, – tada Jūsų širdis bus nuolat kupina meilės.

Šiandien Jūs švenčiate asmenines Sekmines. Kaip apaštalams, taip ir jums Dievo planas yra daug didingesnis negu galite įsivaizduoti. Įsiklausykite, kur jus veda Viešpaties Dvasia! Kiekvienas krikščionis yra Šventosios Dvasios pateptas būti misionieriumi – nešti Kristų, Jo gerąją žinią kitiems ir aktyviai dalyvauti tikinčiųjų bendruomenės gyvenime ir džiaugsme. Naudokite Šventosios Dvasios dovanas ir leiskite Šventajai Dvasiai jus vesti tarnystės Bažnyčiai keliu.

Liudykime Kristaus Evangeliją kartu. Jaunimas turės puikią progą iš naujo patirti Dievo Dvasios veikimą ‒ Bažnyčios bendrystę ‒ birželio 27‒28 dienomis Alytuje, kur vyks Lietuvos jaunimo dienos. Jauni žmonės patirs Dievo veikimą kartu susirinkę šlovinti Dievą; jie dalinsis tuo džiaugsmu, kurį teikia Dievas. Kviečiu visą jaunimą, ypač tuos, kurie šiais metais priima Sutvirtinimo sakramentą: nepraleiskite progos, patirkite Šventosios Dvasios veikimą ir leiskite Jai vis labiau atsiskleisti savo gyvenime!

Ateik, Šventoji Dvasia, ir perkeisk kiekvieną, kuris šiandien priims Tavo dovaną Sutvirtinimo sakramente. Šventoji Dvasia, atnaujink žemės veidą, atnaujindama Sutvirtinimo malonę kiekvieno Bažnyčios nario širdyje.

 

+ Gintaras Grušas

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

 

Vilniaus Kalvarijos, Sekminės, 2015-05-24