Invokacija Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijos posėdyje

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos dieną atsiliepdami į šv. Pauliaus raginimą melskimės „už visus žmones <…> ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą“ (1 Tim 2, 1–2).

Prieš 29-erius metus Gitanas Nausėda visam gyvenimui davė kitą priesaiką: jis savo mylimai moteriai prisiekė visada būti ištikimas, visą gyvenimą ją mylėti ir gerbti. Tuomet jis baigė priesaiką žodžiais „Tepadeda man Dievas“. Kaip ištikimybė santuokos priesaikai lydėjo jo šeimos gyvenimo žingsnius, jos augimą, taip šiandien duodama priesaika telydi ir testiprina naujojo Prezidento ir jį išrinkusios tautos santykį.

Tauta, išreiškusi savo valią demokratiniuose rinkimuose, šiandien išgirs išrinktojo Prezidento priesaikos žodžius. Jis prisieks būti ištikimas, sąžiningas ir teisingas, prisieks gerbti savo Tautą, ją saugoti ir tarnauti jos naudai. Šiandien Prezidentas savo gyvenimą paaukoja jį išrinkusiai tautai.

Lygiai kaip šeimos gyvenime neužtenka tik žmogiškų pastangų, bet reikia ir Dievo artumo bei palaimos, taip ir vadovaujant valstybei reikia Viešpaties pagalbos. Todėl šiandien Dievo prašome apdovanoti naująjį Prezidentą reikalingomis malonėmis ir gausiomis Šventosios Dvasios dovanomis, kad jis įvykdytų savo pareigą Lietuvos žmonėms. Meldžiame gausių Išminties, Tvirtumo, Pažinimo, Supratimo, Žinojimo, Susilaikymo ir Dievo baimės dovanų. Meldžiame dovanų, kurios padėtų visus sprendimus priimti Tiesos Dvasios šviesoje ir siekti visiems teisingumo.

Dievo Tvirtumo Dvasia telydi vykdant vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado pareigas, kad būtų užtikrinta taika ir laisvė visiems Lietuvos gyventojams.

Viešpats moko: „Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 15, 12). Šis Viešpaties meilės pavyzdys telydi ir testiprina kiekvieną Prezidento tarnystės žingsnį.

Prieš metus Lietuvos vyskupai paaukojo Lietuvą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai, todėl šiandien prašome jos globos naujajam Prezidentui, kad per jo tarnystę Lietuvos vaikai ir jaunimas, sutuoktiniai ir jų šeimos, dirbantys ir bedarbiai, pensininkai, ligoniai ir sveikieji jaustų rūpestį bei globą.

Telaimina mus ir mūsų šalį Visagalis Dievas, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.

Amen.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo invokacija

2019 m. liepos 12 d., iškilmingas Lietuvos Respublikos Seimo posėdis, skirtas Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos priesaikai priimti LR Seime