Informacija po Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinio posėdžio

2021 m. lapkričio 11–13 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, ypač arkivysk. G. Grušą, 2021 m. rugsėjo 25 d. išrinktą Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku. Apaštalinis nuncijus pasidžiaugė sklandžia sinodinio kelio Lietuvoje pradžia ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

LVK generaliniam sekretoriui kun. K. Smilgevičiui pristačius Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų ir tarybų sąrašą, savo ketverių metų veiklą trumpai apžvelgė LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas bei visų konferencijos komisijų ir tarybų pirmininkai. Pasibaigus jų kadencijai, buvo renkami nauji LVK struktūrų vadovai. Trejų metų kadencijai Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, o vicepirmininku – Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Buvo atnaujinta LVK Nuolatinės tarybos sudėtis. Jos nariai nuo šiol yra arkivysk. G. Grušas, vysk. R. Norvila ir vysk. A. Jurevičius. LVK Liturgijos komisijos pirmininku išrinktas vysk. R. Norvila, Švietimo reikalų komisijos pirmininku – arkivysk. K. Kėvalas, Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku – arkivysk. G. Grušas, Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku – vysk. L. Vodopjanovas, Ekumeninių reikalų tarybos pirmininku – vysk. D. Trijonis, Jaunimo reikalų tarybos pirmininku – vysk. A. Jurevičius, Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininku – vysk. J. Ivanauskas, Socialinių reikalų tarybos pirmininku – arkivysk. K. Kėvalas, o Šeimos reikalų tarybos pirmininku – vysk. A. Poniškaitis.

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėjusiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui. Kaip žinoma, šios Vyskupų sinodo asamblėjos tema yra Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Laikotarpis, per kurį bus meldžiamasi bei apmąstomas sinodinis Bažnyčios charakteris, suskirstytas į keletą etapų, kurių pirmasis – diecezinis baigsis 2021 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvoje jau veikia internetinė svetainė https://sinodas.katalikai.lt, į lietuvių kalbą išversti ir paskelbti visi Sinodo dokumentai bei pagalbinė medžiaga, vyskupijose jau yra paskirti sinodinio kelio koordinatoriai, suformuotos sinodinio kelio vyskupijose komandos. Sinodinio kelio Lietuvoje Nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius posėdžio metu išsamiai apžvelgė nuveiktus darbus, Kaune vykstančių vyskupijų koordinatorių susitikimų metu svarstomas temas, analizavo vyskupijose vykstančio sinodinio kelio moderatorių parengimo eigą. Aptarti kiti su sinodinio kelio dieceziniu etapu susiję klausimai.

LVK Švietimo reikalų komisijos pirmininkas arkivysk. K. Kėvalas aptarė tikybos mokymo ir katechezės Lietuvoje aktualijas, taip pat – būsimųjų kunigų rengimo seminarijose aspektus.  Atsiliepdami į būtinybę Lietuvoje parengti daugiau tikybos mokytojų, vyskupai aptarė šių mokytojų rengimo stiprinimo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete galimybes.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė baigiamą rengti spaudai Skaitinių knygos A, B ir C liturginiams metams projektą; aptarti šios liturginės knygos meninio apipavidalinimo, medžiagų pasirinkimo aspektai, tiražas. Posėdžio dalyviai apsvarstė ir kai kuriuos pasiūlymus rengiamam naujam Romos mišiolo leidimui.

Plenarinio posėdžio metu aptarta Katalikų interneto tarnybos, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Caritas veikla. Svarbią vietą posėdžio metu užėmė ir naujausios aktualijos: aptarta didelį rūpestį kelianti situacija prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos, apžvelgta Lietuvoje esančių pabėgėlių krikščionių sielovada, dvasinė ir materialinė pagalba jiems, pabėgėlių apgyvendinimo sąlygos. Konstatuota, kad būtina ir toliau dvasiškai lydėti Lietuvos teritorijoje laikinojo apgyvendinimo vietose sutelktus pabėgėlius bei per Caritas toliau padėti pasirūpinti jų kitais poreikiais. Vyskupai, kurie asmeniškai dvasiškai palydi krikščionių pabėgėlių šeimas, pabrėžė, kad siektina, jog apgyvendinimo sąlygos visose laikinojo apgyvendinimo vietose atitiktų bent minimalius žmogiškąjį orumą atitinkančius reikalavimus. Šiuo metu šios apgyvendinimo sąlygos ne visur yra vienodos. Kviesdami maldai, posėdžio pabaigoje vyskupai paskelbė savo kreipimąsi Perženkime slenkstį.

Vyskupai aptarė Norvegijoje, taip pat Niujorke, Los Andžele, Čikagoje (JAV) bei D. Britanijoje gyvenančių lietuvių katalikų sielovados klausimus. Kitai trejų metų kadencijai lietuvių kapelionu patvirtintas Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. T. Karanauskas, o kun. V. Lisovski išleidžiamas darbuotis Niujorko lietuvių sielovadoje. Naujai trejų metų kadencijai Londono lietuvių kapelionu patvirtintas šio miesto Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius kun. P. Tverijonas. Norvegijos lietuvius papildomai lankys reguliariai iš Lietuvos atvykstantys kunigai: kun. R. Norkui patikėta Oslo ir jo apylinkių, o kun. V. Širvinski – Molde lietuvių sielovada.

LVK vicepirmininkas vysk. R. Norvila išrinktas LVK delegatu 2024 m. Quito (Ekvadore) vyksiančiame Pasauliniame eucharistiniame kongrese. LVK atstove COMECE Kultūros ir švietimo ekspertų grupėje išrinkta Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos pirmininkė R. Šalkauskienė, o LVK atstovu COMECE Socialinių reikalų komisijoje ir toliau dirbs S. Matulevičius. Be arkivysk. G. Grušo ir vysk. R. Norvilos, Lietuvai 2022 m. kovo 17–20 d. Bratislavoje (Slovakija) vyksiančiose CCEE, COMECE ir Slovakijos vyskupų konferencijos organizuojamose Trečiosiose Europos katalikų socialinėse dienose atstovaus LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivysk. K. Kėvalas, svarstytos ir kitos kandidatūros į Lietuvos delegaciją.

Vyskupai nusprendė pritarti Kultūros ministerijos pasiūlymui 2022 m. organizuoti šv. Mišias, kurių metu būtų pagerbtas spaustuvininkas ir leidėjas P. Skorina. Patvirtinta atnaujinto Kanonų teisės kodekso vertimo rengimo komisija, kurios koordinatoriumi išrinktas kun. R. Zdanys.

Atsakingasis už pašaukimų sielovadą arkivysk. K. Kėvalas pristatė nuolatinės pašaukimų sielovados Lietuvoje organizavimo pasiūlymus. Ties šiuo projektu bus dirbama ir toliau.

Posėdyje išsamiai aptartos visuomenės aktualijos, santykių su valstybe aspektai bei įvairių institucijų pasiūlymai.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. sausio 7 d. Kaune.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija