Europos lietuvių dvasininkai rinkosi Vilniuje

Rugsėjo 12–14 dieną LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas sukvietė atvykti Europos lietuvių dvasininkus į Lietuvoje beveik kas antri metai vykstantį suvažiavimą, kuriame ne tik susitinkama ir pasikeičiama informacija, bet ir meldžiamasi, bendraujama neformalioje aplinkoje.

Ir šįkart, kaip paprastai, suvažiavimą pradėjo atvykusių kunigų bendra malda – Eucharistijos šventimas Dievo Gailestingumo šventovėje su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu ir augziliaru vyskupu Arūnu Poniškaičiu.

Antrąją dieną suvažiavimo dalyviai rinkosi Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje. Suvažiavimas buvo pradėtas bendra Valandų liturgijos Rytmetine malda, vėliau vyko posėdžiai. Europos lietuvių sielovadai atstovavo dvasininkai iš jiems priskirtų šalių: kun. Egidijus Arnašius iš Airijos, kun. Petras Gucevičius iš Seinų, kun. Marius Talutis iš Punsko, kun. Oskaras Volskis iš Norvegijos, kun. Petras Tverijonas ir kun. Ramūnas Gerdauskas iš Jungtinės Karalystės, kun. Virginijus Grigutis iš Vokietijos, kun. Juan Carlos Escutero iš Islandijos, t. Algis Gudaitis SJ iš Latvijos, kan. Anupras Gauronskas iš Karaliaučiaus krašto, Tilžės. Kartu dalyvavo broliai pranciškonai: kun. Gediminas Numgaudis OFM ir kun. Paulius Vaineikis OFM, vykdantys misijas Švedijoje, t. Antanas Saulaitis SJ, lankantis Suomijoje gyvenančius lietuvius, kun. Nerijus Vyšniauskas – gyvenančius Danijoje.

Aptarus dienotvarkės ir kitus organizacinius klausimus pirmiausia buvo pasidalyta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai. Prelatas E. Putrimas kvietė atkreipti dėmesį į daugelio Europos šalių negatyvią nuostatą pabėgėlių atžvilgiu ir kaip katalikai turi šiuo klausimu elgtis.

Dar kartą buvo pristatyta Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena, Lietuvos vyskupų paraginimu švenčiama pirmąjį kovo sekmadienį. Ateinančiais metais ši diena kovo 5-ąją bus transliuojama iš Anglijos lietuvių Šv. Kazimiero parapijos. Kilo daug diskusijų apie tai, kaip praturtinti, labiau pabrėžti ir išgyventi gilesnę vienybę su daugelyje šalių paplitusiais lietuviais. Siūlyta rengti maldos vigilijas, išplatinti bendrą maldą ar net rengti tiesioginius maldos transliacijų tiltus, pasitelkiant į pagalbą Marijos radiją. Broliai pranciškonai pasiūlė labiau ištransliuoti žmonių liudijimus, kai jie džiaugiasi svečioje šalyje suradę Dievą ir tikėjimo bendruomenę. Tam gerai galėtų pasitarnauti socialiniai tinklai, ypač populiarusis feisbukas. Taip pat susilaukė pritarimo mintis pirmąjį kovo penktadienį per pasaulinę „Motinos maldoje“ dieną pristatyti Lietuvą ir jos misijas įvairiose šalyse. Beje, pastebėta, jog vienybės už pasaulio lietuvius diena kai kuriose šalyse sutampa su lietuvių bendruomenės aktyviai organizuojamomis Kaziuko mugėmis, todėl reikia tikro krikščioniško sąmoningumo ir didelių pastangų, norint atremti krikščioniškas vertybes, nes tokiomis dienomis, kad ir kaip liūdna, tikinčiųjų į bažnyčią susirenka mažiau nei eilinį sekmadienį… Tai rimtas evangelizacinis ir pastoracinis iššūkis sugrąžinti šventei tikrąją prasmę.

Posėdyje trumpai aptartos katechezės programos ir skirtumai įvairiose parapijose bei poreikiai iš Lietuvos, pasikeista adresais turimai medžiagai pasidalyti. Taip pat buvo prisimintas Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas, vykęs lygiai prieš dvejus metus, aptartos suvažiavimo temos ir įvykiai. Tėvas A. Saulaitis suvažiavimo dalyviams, diskutuojantiems apie mūsų misionierių atminimą, kaip bendraautoris, padovanojo neseniai pasirodžiusią knygą „Lietuvių misijos Amazonėje“, kurios pabaigoje yra paskelbęs visų lietuvių misionierių sąrašą.

Suvažiavime neapsieita be atskirų kraštų sielovados pristatymo. Kiekvienas dvasininkas pasidalijo savo krašto pastoracine veikla, skaičiais, įvykiais, tradicijomis ir šiandieniais iššūkiais.

Pietų metu įvyko kiti du susitikimai. Vienas jų buvo su Pasaulio lietuvių bendruomenės atstove prie LR Seimo, kuri supažindino dvasininkus su Pasaulio lietuvių bendruomenės veikla ir leidiniu „Pasaulio lietuvis“. Dr. Žygimantas Pavilionis skatino dvasininkus raginti savo parapijiečius ir lietuvius užsienyje balsuoti per LR Seimo rinkimus, nes tikrai yra per mažai balsuojančiųjų. Po pietų susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengtomis katechezės vaikams ir jaunimui priemonėmis, išgirsti vyriausiojo policijos kapeliono kun. Algirdo Toliato pasidalijimą apie prekybos žmonėmis vis naujesnes formas ir kartu kliūtis norint pažaboti šį tarp užsienio lietuvių (ir ne tik tarp jų) išplitusį reiškinį, taip pat buvo pabendrauta su Bernardinai.lt žurnaliste Saulena Žiugždaite. Dienos programą vainikavo šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Paskutinė dvasininkų susitikimo diena buvo skirta piligrimystei į Šiluvos šventovę, kur drauge su dideliu skaičiumi atvykusių kitų kunigų ir vyskupų rugsėjo 14 d. Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose buvo švenčiama Kunigų ir ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių diena. Buvo malonu, jog sakyti šv. Mišių homiliją  buvo pakviestas Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadas Kondrusevičius. Susitikimą su visais į Šiluvą atvykusiais kunigais pratęsė bendravimas prie pietų stalo.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,
Užsienio lietuvių sielovados referentė

http://www.lietuviai.ca/sielovada/modules.php?name=News&file=article&sid=14293