Kunigystės šventimai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Džiugiai pranešame, kad balandžio 20 d. 11.00 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas suteiks kunigystės šventimus keturiems diakonams: Linui Braukylai, Miroslav Ulevič, Miroslav Jonui Domanskij ir Deividui Stankevičiui. Kviečiame kartu melstis ir dėkoti už šventinamuosius! Šventimais kunigams suteikiamas sakramentas, kuris „Šventosios Dvasios patepimu įspaudžia ypatingą žymę, šitaip padarydamas … Daugiau

Pagalba Ukrainos žmonėms balandžio 14, 16–18

Balandžio 14 dieną per sekmadienio Šv. Mišias visose Lietuvos bažnyčiose bus renkama rinkliava Ukrainai, o nuo antradienio iki ketvirtadienio miestuose bei miesteliuose Caritas savanoriai rinks paramą ilgo galiojimo maisto produktais, higienos ir buitinės chemijos priemonėmis. Ypač prašoma paaukoti sauskelnių suaugusiems bei vaikams. „Trečius metus besitęsianti plataus masto karinė agresija Ukrainoje … Daugiau

Arkivysk. Gintaro Grušo homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šio sekmadienio liturginiai skaitiniai ir maldos buvo parengti dar prieš skelbiant Dievo Gailestingumo sekmadienį. Dievo Gailestingumo sekmadienis atsirado visoje Bažnyčioje su šv. Faustinos kanonizacijos diena, kai šv. Jonas Paulius II padarė jį švente visai Bažnyčiai. Kai pasižiūrime į tekstus, kuriuos girdėjome, jie mus kaip tik … Daugiau

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Dievo Gailestingumo šventovėje

Brangūs broliai ir seserys, brangūs broliai Kristaus kunigystėje, šiandienos Evangelija ir skaitinys, bet ypač Evangelija rodo mums Gailestingąjį Jėzų – jau prisikėlusį ir rodantį savo gailestingumą. Pakeliui į Emausą jis prieina prie jau einančių mokinių. Nelaukia pakvietimo, bet, kaip ir per mūsų gyvenimus, jis eina šalia. Tada, kai mes jį … Daugiau

Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje, 2024 m.

Kasmet pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų visame pasaulyje švenčiamas Dievo Gailestingumo sekmadienis. Laukiant šios iškilmės Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje (Dominikonų g. 12) vyksta atlaidai – Dievo Gailestingumo savaitė. (detali programa lietuvių kalba ir lenkų kalba). Ši savaitė pradedama Velykomis ir baigiama Atvelykiu – Dievo Gailestingumo sekmadieniu. Balandžio 7 dieną, Dievo … Daugiau

Vysk. A. Poniškaičio pamokslas Paskutinės Vakarienės Mišiose

Ne vienas mūsų išganymo istorijos įvykis yra susijęs su naktimi. Štai ir šį vakarą, įžengdami į Didįjį Tridienį, esame Dievo žodžio nukeliami į įvairias naktis. Per jas Viešpats veda mus į didžiąją Velykų šviesą. Į Prisikėlimo, amžinojo gyvenimo šviesą. Skaitinys iš Išėjimo knygos kalba apie naktį, kurią vyks Viešpaties Pérėjimas. … Daugiau

Penktadienį pradedame melstis Dievo Gailestingumo devyndienį

Devyndieniu, kuris pradedamas Didįjį penktadienį, rengiamasi Gailestingumo šventei. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį ir mus, kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13–14 d.

„Sielas, kurios kalbės šį vainikėlį, mano gailestingumas apglėbs gyvenime, o ypač mirties valandą (Dien. 754), – sakė Jėzus Faustinai. – Jei tik kartą sukalbės šį vainikėlį, patirs malonę iš begalinio mano gailestingumo“ (Dien. 687).

Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas, naudojant rožinio karoliukus.

Pradžioje kalbame: Tėve mūsų, Sveika, Marija, Tikiu į Dievą Tėvą.

Ties didesniais karoliukais:
Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

Ties mažesniais karoliukais:
Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

Pabaigoje:
Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio (3 kartus).


Pirmoji diena

Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo jūroje. Taip paguosi mane, giliai liūdintį dėl prarastų sielų.

Gailestingiausias Jėzau, kurio savybė yra mūsų gailėtis ir mums atleisti, žiūrėk ne į mūsų nuodėmes, bet į mūsų pasitikėjimą begaliniu Tavo gerumu ir priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę, ir neišleisk mūsų iš jos per amžius. Maldaujame Tavęs per Tavo meilę, kuri Tave sieja su Tėvu ir Šventąja Dvasia.

O Dievo gailestingumo visagalybe,
Nuodėmingo žmogaus išgelbėjime,
Tu esi gailestingumas ir gailesčio jūra,
Padedi tam, kuris Tavęs nuolankiai prašo.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į visą žmoniją, kuri yra uždaryta gailestingiausioje Jėzaus Širdyje, – o ypač į vargšus nusidėjėlius – ir dėl Jo sopulingos kančios parodyk mums savo gailestingumą, kad Tavo gailestingumo visagalybę šlovintume per amžių amžius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Antroji diena

Šiandien atvesk man kunigų bei vienuolių sielas ir panardink jas į neišmatuojamą mano gailestingumą. Jie davė man stiprybės ištverti karčią kančią, per juos kaip latakais žmonėms liejasi mano gailestingumas.

Gailestingiausias Jėzau, iš kurio kyla visa, kas gera, pagausink mumyse malonę, idant vertai darytume gailestingumo darbus, kad tie, kurie į mus žiūri, šlovintų gailestingumo Tėvą, kuris yra danguje.

Dievo gailestingumo versmė
Yra tyrose širdyse,
Išmaudytos gailestingumo jūroje,
Šviečiančios kaip žvaigždės, šviesios kaip aušra.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į savo vynuogyno išrinktųjų būrį, į kunigų sielas bei vienuolių sielas, ir gausiai apdovanok juos savo palaiminimu, o dėl jausmų savo Sūnaus Širdies, kurioje jie yra uždaryti, gausiai suteik jiems savo šviesos, idant galėtų kitus vesti išganymo keliais, kad kartu giedotų Tavo begalinio gailestingumo šlovę per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Trečioji diena

Šiandien atvesk man visas pamaldžias bei ištikimas sielas ir panardink jas mano gailestingumo jūroje; šios sielos mane guodė kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.

Gailestingiausias Jėzau, kuris gausiai teiki visiems malonių iš savo gailestingumo lobyno, priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę ir neišleisk mūsų iš jos per amžius. To maldaujame Tavęs dėl nesuvokiamos Tavo meilės, kuria Tavo Širdis liepsnoja dangiškajam Tėvui.

Tavo gailestingumo stebuklai yra neperprantami,
Jų nesuvoks nei nusidėjėlis, nei teisusis,
Į visus žvelgi gailestingom akim
Ir visus patrauki į savo meilę.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į ištikimas sielas kaip į savo Sūnaus paveldą ir dėl Jo sopulingos kančios suteik jiems palaiminimo bei apgaubk juos savo nuolatine globa, kad neprarastų meilės ir šventojo tikėjimo lobio, bet kad su visu angelų ir šventųjų būriu šlovintų Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Ketvirtoji diena

Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos galvojau savo karčios kančios metu, o būsimasis jų uolumas paguodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo jūroje.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi viso pasaulio šviesa, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę visus pagonis, kurie Tavęs dar nepažįsta; tegul juos apšviečia Tavo malonės spinduliai, kad ir jie kartu su mumis šlovintų Tavo gailestingumo stebuklus, ir neišleisk jų iš savo gailestingiausios Širdies buveinės.

Tegul Tavo meilės šviesa
Apšviečia sielų tamsybes.
Padaryk, kad šios sielos pažintų Tave
Ir kartu su mumis šlovintų Tavo gailestingumą.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į pagonių ir tų, kas Tavęs dar nepažįsta, sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Patrauk juos į Evangelijos šviesą. Šios sielos nežino, kokia didžiulė laimė yra Tave mylėti; padaryk, kad ir jie šlovintų Tavo gailestingumo dosnumą per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Penktoji diena

Šiandien atvesk man eretikų bei atskilusiųjų sielas ir panardink juos mano gailestingumo jūroje; karčios kančios metu jie draskė mano kūną ir širdį, tai yra mano Bažnyčią. Kai grįžta į vienybę su Bažnyčia, gyja mano žaizdos, ir taip palengvina mano kančią.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi pats gerumas, Tu neatsakysi šviesos Tavęs prašantiesiems, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę eretikų bei atskilusiųjų sielas ir savo šviesa patrauk juos vienybėn su Bažnyčia, ir neišleisk jų iš savo gailestingiausios Širdies buveinės, bet padaryk, kad ir jie šlovintų Tavo gailestingumo dosnumą.

Ir dėl tų, kurie suplėšė Tavo vienybės drabužį,
Iš Tavo širdies liejasi gailestingumo srovė.
Tavo gailestingumo visagalybė, o Dieve,
Ir šias sielas gali išvest iš klaidos.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į eretikų ir atskilusiųjų sielas, kurie iššvaistė Tavo gėrybes ir piktnaudžiavo Tavo malonėmis, užsispyrę laikydamiesi savo klaidų. Žvelk ne į jų klaidas, bet į savo Sūnaus meilę ir Jo karčią kančią, kurią iškentė dėl jų, nes ir jie yra uždaryti gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Padaryk, kad ir jie šlovintų didžiulį Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Šeštoji diena

Šiandien atvesk man romias ir nuolankias sielas bei mažų vaikų sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos panašiausios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, kurie budės prieš mano altorių. Ant jų išlieju malonių sroves. Mano malonę priimti pajėgi tik nuolanki siela, nuolankias sielas apdovanoju savo pasitikėjimu.

Gailestingiausias Jėzau, kuris pats pasakei: mokykitės iš manęs, nes esu romus ir nuolankios širdies – priimk į gailestingiausios savo Širdies buveinę romias bei nuolankias sielas ir mažų vaikų sielas. Šios sielos žavi visą dangų ir ypač patinka dangiškajam Tėvui, jos yra puokštė prieš Dievo sostą, kurios kvapu pats Dievas džiaugiasi. Šios sielos turi nuolatinę buveinę gailestingiausioje Jėzaus Širdyje ir nepaliaujamai gieda meilės bei gailestingumo himną per amžius.

Siela tikrai nuolanki ir romi
Jau čia, žemėje, rojum alsuoja,
O nuolankios jos širdies kvapu
Žavisi pats Kūrėjas.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į romias, nuolankias sielas ir į mažų vaikų sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausios Jėzaus Širdies buveinėje. Šios sielos yra panašiausios į Tavo Sūnų, šių sielų kvapas kyla nuo žemės ir siekia Tavo sostą. Gailestingumo ir visokio gerumo Tėve, maldauju Tavęs dėl Tavo meilės bei palankumo šioms sieloms laimink visą pasaulį, idant visos sielos drauge giedotų šlovindamos Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Septintoji diena

Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai sielvartavo dėl mano kančios ir labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano gailestingos širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną ypač ginsiu jos mirties valandą.

Gailestingiausias Jėzau, kurio Širdis yra pati meilė, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę sielas, kurios ypač garbina ir šlovina Tavo gailestingumo didybę. Šios sielos yra galingos paties Dievo stiprybe; per didžiausius vargus ir prieštaravimus eina pirmyn pasitikėdamos Tavo gailestingumu, šios sielos yra vienybėje su Jėzumi ir neša žmoniją ant savo pečių. Šios sielos nebus griežtai teisiamos, bet mirties valandą jas apglėbs Tavo gailestingumas.

Siela, kuri šlovina savo Viešpaties gailestingumą,
Yra ypatingai Jo mylima.
Ji nuolat yra prie gyvosios versmės
Ir semiasi malonių iš Dievo gailestingumo.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingumo akimis į sielas, kurios garbina ir šlovina svarbiausią Tavo savybę, tai yra neišmatuojamą Tavo gailestingumą, – kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Šios sielos yra gyvos Evangelija, jų rankos pilnos gailestingumo darbų, o jų siela, kupina džiaugsmo, gieda gailestingumo giesmę Aukščiausiajam. Maldauju Tavęs, Dieve, parodyk savo gailestingumą pagal jų viltį ir pasitikėjimą Tavimi, tegul jiems išsipildo pažadas Jėzaus, kuris pasakė: „Sielos, kurios garbins šį neišmatuojamą mano gailestingumą, – aš pats jas ginsiu gyvenime, o ypač mirties valandą kaip savo garbę.“

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Aštuntoji diena

Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime, ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę, tegul mano kraujo srovės atvėsins jų karštį. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvėjimą. Imk iš mano Bažnyčios lobyno visus atlaidus ir aukok už jas… O, jei tik žinotum jų kančią, nuolat už jas aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.

Gailestingiausias Jėzau, kuris pats sakei, kad nori gailestingumo, štai atvedu į Tavo gailestingiausios Širdies buveinę skaistyklos sielas – sielas, kurias Tu labai myli, bet kurios privalo atlyginti Tavo teisingumui – tegul vandens ir kraujo srovės, kurios ištryško iš Tavo Širdies, užgesina skaistyklos ugnies liepsnas, kad ir ten būtų garbinamas Tavo gailestingumas.

Iš baisios skaistyklos ugnies kaitros
Kyla aimana į Tavąjį gailestingumą
Ir patiria paguodą, palengvėjimą bei atvėsį
Dėl išsiliejusios kraujo ir vandens srovės.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į skaistykloje kenčiančias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Maldauju Tavęs dėl Jėzaus, Tavo Sūnaus, sopulingos kančios ir dėl viso sielvarto, kuriuo buvo užlieta Jo švenčiausia siela, parodyk savo gailestingumą sieloms, į kurias žvelgi teisingai; nežiūrėk į jas kitaip, tik per Jėzaus, brangiausio Tavo Sūnaus, žaizdas, nes tikime, kad Tavo gerumas ir gailestingumas yra neišmatuojamas.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Devintoji diena

Šiandien atvesk man drungnas sielas ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę. Šios sielos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą Alyvų sodelyje mano sielai sukėlė drungna siela. Dėl jos pasakiau: „Tėve, atitolink nuo manęs šią taurę, jei tokia yra Tavo valia.“ – Paskutinis gelbėjimosi ratas joms yra griebtis mano gailestingumo.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi pats gailestingumas, į Tavo gailestingiausios Širdies buveinę atvedu drungnas sielas, tegul šioje tyros Tavo meilės ugnyje sušyla šios suledėjusios sielos, kurios panašios į lavonus ir kelia Tau pasišlykštėjimą. O Jėzau gailestingiausias, pasitelk savo visagalybę ir patrauk jas į patį savo meilės ugnies karštį, ir apdovanok jas šventa meile, nes Tu viską gali.

Ugnis ir ledas susijungt negali,
Nes arba ugnis užges, arba ledas ištirps.
Bet Tavo gailestingumas, o Dieve,
Dar didesniam skurdui gali padėt.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į atvėsusias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Gailestingumo Tėve, maldauju Tavęs dėl Tavo Sūnaus kančios kartumo ir trijų valandų Jo agonijos ant kryžiaus, leisk, kad ir jos šlovintų Tavo gailestingumo bedugnę…

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Arkivysk. Gintaro Grušo pamokslas Krizmos Mišiose, 2024

„Viešpaties Dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad neščiau Gerąją Naujieną vargdieniams“ (Iz 61, 6). Jėzaus patepimas Šventąja Dvasia ne tik lydi jo visą misiją, bet ir Jėzų paženklina, paveikia jo tapatybę. Tai Jėzaus misijos pradžia ir pabaiga – pirmiausia pradėjimas Šventosios Dvasios veikimu, tada ant Jėzaus per Krikštą … Daugiau

Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, 2024 m.

Skelbiame Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksiančių gavėnios (2024 m.) rekolekcijų ir sutaikinimo pamaldų laiką.

(Sąrašas atnaujintas 2024 m. kovo 20 d.)

Sąrašas yra pildomas, tačiau, jei nerasite savo bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijos puslapyje, socialinių tinklų paskyrose ar skelbimų lentoje.

VILNIAUS MIESTE:

 

Bažnyčia ar koplyčia Rekolekcijos ir / ar Susitaikymo pamaldos
Vilniaus arkikatedra bazilika Rekolekcijos kiekvieną gavėnios šeštadienį 16.45 LT (išskyrus kovo 9 d.)
„24 valandos Viešpačiui“ – kovo 8 d., po 17.30 val. šv. Mišių prasidės Švenčiausiojo Sakramento adoracija, vyks Susitaikymo pamaldos, išpažinčių bus klausoma visą parą.
Vilniaus Išganytojo (joanitų) Gavėnios rekolekcijos: kovo 25–27 d., 18.30 val. šv. Mišios, paskaita, adoracija, išpažinčių klausymas.
Tridienio rekolekcijos jaunimui kovo 28–31 d. Registracija
Vilniaus Šv. Jono Bosko Rekolekcijos kovo 15–17 d.
Kovo 15 d. 18.00 PL ir 19.00 LT. Nuo 17.00 klausomos išpažintys.
Kovo 16 d. 9.30 PL, 11.00 LT, 18.00 PL, 19.00 LT. Nuo 9.00 ir nuo 17.30 klausomos išpažintys.
Kovo 17 d. 8.00 LT, 9.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 15.00 LT, 19.00 LT. Nuo 7.30 klausomos išpažintys.
Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) Kovo 22 d.
15.00–17.30 Švč. Sakramento adoracija, 17.30 Kryžiaus kelias PL, 18.00 šv. Mišios PL, 18.30 Kryžiaus kelias LT, 19.00 šv. Mišios LT, 15.00–20.00 klausoma išpažinčių.
Kovo 23 d.
9.00 šv. Mišios PL, 10.30 šv. Mišios LT, 8.00–12.00 klausoma išpažinčių.
Vilniaus Šv. Teresės Rekolekcijos kovo 25 – 27 d. 17.00 PL ir 18.00 LT
Vilniaus Šv. Kryžiaus ANGLŲ KALBA rekolekcijos kovo 16 d. 16.00–19.00
Vilniaus Šventosios Dvasios Kovo 10–12 d. 15.00 ir 18.00 PL
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo Kovo 8 d. 17.00 PL, 18.00 LT
Kovo 9 d. 17.00 PL, 18.00 LT
Kovo 10 d. 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų) Kovo 17 d.
9.30 Graudūs verksmai LT
10.00 Šv. Mišios su rekolekcijų pamokslu LT,
11.00 Graudūs verksmai PL
11.30 Šv. Mišios su rekolekcijų pamokslu PL
13.00 Šv. Mišios su rekolekcijų pamokslu PL
Kovo 18–20 d.
16.00 Švč. Sakramento adoracija
17.30 Šv. Mišios su rekolekcijų pamokslu LT
19.00 Šv. Mišios su rekolekcijų pamokslu PL
Kovo 19 d. po 17.30 šv. Mišių – Kryžiaus keliasIšpažinčių klausoma Švč. Sakramento adoracijos metu ir prieš šv. Mišias.
Kristaus Prisikėlimo koplyčia Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje Kovo 17 d. 11.00 LT, PL (jeigu susirinks svečių ir EN)
Vilniaus (Pavilnio) Kristaus Karaliaus Susitaikymo pamaldos
kovo 20 d. 18.00
Vilniaus (Naujosios Vilnios) Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės Kovo 25–27 d. 10.00 PL, 17.00 PL, 18.30 LT
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) Vasario 16–18 dieną Trinapolio rekolekcijų namuose
Vilniaus Visų Šventųjų Sutaikinimo pamaldos
Kovo 23 d. 11.00 LT, 13.00 PL
Dievo Gailestingumo šventovė Kovo 8–10 d. 10.00 LT, 12.00 LT, 16.00 PL, 20.00 LT
Konferencijos
Kovo 8–9 d. 10.45 LT, 20.45 LT
Kovo 10 d. 11.00 LT, 19.00 LT
Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio  Rekolekcijos: kovo 16–17 d.
Sutaikinimo pamaldos: kovo 16 d. 12.00 LT, 15.00 PL  
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo Kovo 22 d. 17.00 LT, 18.30 PL
Kryžiaus kelias 15.00 LT (vaikams), 16.15 LT, 18.00 PL
Kovo 23 d. 9.00 LT, 10.00 PL, 11.30 LT, 13.00 PL, 15.30 RU, 17.00 LT, 18.00 PL
Po 11.30 ir 13.00 – Graudūs verksmai. 15.00 – Kryžiaus kelias RU
Kovo 24 d. 7.00 LT, 8.00 PL, 9.00 PL, 10.30 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) Kovo 23 d. 17.00 PL, 19.00 LT
Kovo 24 d. 13.30 PL, 14.30 LT ir PL (Sutaikinimo pamaldos), 16.00 LT
Kovo 25 d. 17.00 PL, 19.00 LT
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Kovo 25 d. 17.00 PL, 18.00 LT
Kovo 26 d. 17.00 PL, 18.00 LT
Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto Kovo 26 d. 18.00 – bendruomeninės Susitaikymo pamaldos
KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE:
Bažnyčia ar koplyčia Rekolekcijos ir / ar Susitaikymo pamaldos
Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus Kovo 8 d. 17.30–20.00
Kovo 9 d. 10.00–17.00
Dubičių Švč. Jėzaus Širdies Kovo 25 d. 18.00 šv. Mišios, 16.00–18.00 klausomos išpažintys
Dūkštų Šv. Onos Kovo 17 d. 9.30 PL
Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio Kovo 16 d. 9.00 PL
Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus Kovo 23 d. 14.30
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Kovo 15 d. 17.00 PL ir 18.00 LT,
Kovo 16 d. 10.00 PL ir 12.00 LT
Penktadienį 16.15 PL ir 18.30 LT – Kryžiaus kelias
Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Kovo 23 d. 10.00 LT, 12.00 PL
Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero Kovo 16 d. 16.00 PL
Kovo 17 d. 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 PL
Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo Kovo 18 ir 19 d. 18.00 PL
Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo  Kovo 14 d. 10.00 PL, 17.00 PL, 18.00 LT
Kovo 15 d.  10.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL
Kovo 16 d. 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 LT
Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko Kovo 16 d. 17.00, kovo 23 d. 11.00 (moksleiviams)
Paberžės Švč. Jėzaus Širdies Kovo 15 d.
10.30 LT (vaikams ir jaunimui),
12.00 PL (vaikams ir jaunimui),
18.00 Kryžiaus kelias ir šv. Mišios PL, LT
Kovo 16 d.
10.45 LT, 12.15 PLIšpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias
Parudaminio Kristaus Atsimainymo Kovo 16 d. 11.00
Puškų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos Kovo 23 d. 12.30
Reškutėnų Šv. Izidoriaus Kovo 17 d. 8.30 (išpažinčių klausoma nuo 7.45)
Rimšės Švč. Trejybės Kovo 23 d. 11.00 LT
Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos Kovo 15 d. 18.00 PL
Kovo 16 d. 16.00 LT, 18.00 PL
Rūdninkų Švč. Trejybės Kovo 23 d. 16.30
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto Kovo 23 d. 14.00 LT, PL
Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Kovo 17 d. 9.00 (išpažinčių klausoma nuo 8.15)
Sudervės Švč. Trejybės Kovo 16 d. 11.30 PL, 13.00 LT
Sužionių Šv. Felikso Valua  Kovo 15 d. 12.00 PL
Šilėnų Švč. Mergelės Marijos Kovo 16 d. 9.30 PL
Švenčionių Visų Šventųjų Kovo 16 d. 13.00 LT (išpažinčių klausoma nuo 12.00)
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika Kovo 23 d. 10.00 PL, 12.00 LT
Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Kovo 16 d. 10.00 LT, 12.00 LT
Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
Varėnos Šv. arkangelo Mykolo Kovo 22 d. 13.00 LT, 18.00 LT
Kovo 23 d. 11.00 LT, 13.00 LT

INFORMACIJA PILDOMA. Jei norite pranešti apie sutaikinimo pamaldų ir gavėnios rekolekcijų laiką Jūsų bažnyčioje, prašytume rašyti aiste.karpyte@vilnensis.lt.

Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijoje, 2024 m.

Skelbiame 2024 metais Vilniaus arkivykupijos bažnyčiose vyksiančių Sutvirtinimo sakramento teikimo švenčių datas ir primename:

  • Sutvirtinimo sakramentas teikiamas ne jaunesniems kaip 15 metų amžiaus katalikams, jau priėmusiems Atgailos ir Eucharistijos sakramentus.
  • Sutvirtinimo sakramento priėmimui būtina pasiruošti lankant katechezių ciklą, kurį sėkmingai užbaigus, parapijos klebonas išduoda nustatyto pavyzdžio Sutvirtinimo kortelę. Neturintys Sutvirtinimo kortelės šio sakramento priimti negali.
  • Sutvirtinimui iš anksto pasiruošiama atliekant Išpažintį.
  • Norint Sutvirtinimą priimti kitoje parapijoje, negu buvo lankytos pasiruošimo katechezės, būtina iš anksto susitarti su parapijos, į kurią vykstama, klebonu.

 

Bažnyčia Data Valanda ir kalba
Vilniaus Šv. Mikalojaus Balandžio 7 d. 10.00 LT
Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero Balandžio 13 d. 10.00 PL, 12.00 LT
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo Balandžio 13 d. 11.00 LT, 13.00 PL ir RU
Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus Balandžio 14 d. 12.30 LT
Rūdninkų Švč. Trejybės Balandžio 21 d. 10.45 LT ir PL
Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo Balandžio 26 d. 18.00 LT ir PL
Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų Balandžio 28 d. 10.00 LT, 12.00 PL
Vilniaus Visų Šventųjų Balandžio 28 d. 12.00 LT
Vilniaus Šv. Juozapo Balandžio 28 d. 13.00 PL, 15.00 LT
Sudervės Švč. Trejybės Gegužės 3 d. 18.00 LT ir PL
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Gegužės 4 d. 12.00 LT
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo Gegužės 10 d. 16.00 PL, 18.00 LT
Šumsko Šv. arkangelo Mykolo Gegužės 11 d. 12.00 PL
Vilniaus Šv. Teresės Gegužės 12 d. 11.00 LT, 13.00 PL
Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto Gegužės 12 d. 13.00 LT
Vilniaus Šv. Kazimiero Gegužės 12 d.
Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies Gegužės 12 d. 11.30 LT, 13.00 PL
Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės Gegužės 17 d. 18.00 PL ir LT
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) Gegužės 18 d. 13.00 PL
Vilniaus Šventosios Dvasios Gegužės 18 d. 18.00 PL
Vilniaus Išganytojo (joanitų) Gegužės 18 d. 9.30 LT
Grigiškių Šventosios Dvasios Gegužės 19 d. 14.00 LT ir PL
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) Gegužės 19 d. 13.00 LT
Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) Gegužės 25 d. 12.00 PL
Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio Gegužės 25 d. 15.00 LT, 17.00 PL
Linkmenų Švč. Trejybės Gegužės 26 d. 12.00 LT
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio Gegužės 26 d. 10.30 LT
Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika Birželio 1 d. 17.30 LT
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II Birželio 2 d. 10.30 LT ir PL
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Birželio 7 d. 18.00 LT
Mickũnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Birželio 8 d. 11.00 PL
Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės Birželio 8 d. 12.00 LT ir PL
Tverečiaus Švč. Trejybės Birželio 9 d. 12.45 LT
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Birželio 9 d. 12.00 LT
Bezdonių Švč. Mergelės Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Birželio 15 d. 10.00 LT ir PL
Vilniaus Šv. Jono Bosko Birželio 16 d. 13.00 PL, 15.00 LT
Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo Birželio 17 d. 19.00 PL
Riešės Šv. vysk. Stanislovo Birželio 22 d. 12.00 LT, PL
Švenčionių Visų Šventųjų Birželio 23 d. 12.00 LT ir PL
Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo Birželio 24 d. 12.00 PL
Šalčininkų Šv. apaštalo Pauliaus Birželio 29 d. 11.00 LT, 13.00 PL
Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus Birželio 30 d. 12.00 LT, RU ir PL
Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Birželio 30 d. 11.00 PL
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia Rugsėjo 18 d. 18.00 LT
Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Rugsėjo 28 d. 10.00 LT, 12.00 PL
Juodšilių Palaimintojo Mykolo Sopočkos Spalio 6 d. 12.00

 

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Kovo 11-osios proga

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šios dienos Evangelija kalba apie Jėzaus stebuklą, išgydymą. Kaip dažnai yra su Šventuoju Raštu, reikia gilintis į Dievo žodžio prasmę, kad galėtume suprasti, ką Jis mums kalba šiandien. Evangelijos pradžioje pasakyta, kad Jėzus ateina iš Samarijos, iš susitikimo su samariete prie šulinio, kur Jėzus jai … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-07

Mielieji, šią savaitę Vilniaus arkikatedroje tęsiasi šv. Kazimiero atlaidai. Penktadienį po 17.30 val. šv. Mišių vyks „24 valandos Viešpačiui“ – visą parą bus klausoma išpažinčių ir vyks Švč. Sakramento adoracija. Sekmadienį 12.30 val. kviečiame į pagrindines šv. Kazimiero atlaidų šv. Mišias, kurioms vadovaus nuncijus arkivysk. Petar Antun Rajič. Po šv. Mišių – … Daugiau