Mirė kunigas Juzef Narkun (1957 – 1982 – 2019)

2019 m. rugpjūčio 17 d. vakare Respublikinėje Vilniaus Universitetinėje ligoninėje, eidamas 63-uosius amžiaus metus, mirė Rūdninkų parapijos klebonas kun. Juzef Narkun.

Velionis gimė Vilniuje 1957 m. sausio 5 d. Už poros savaičių buvo pakrikštytas Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijoje. 1973 m. baigė Vilniaus 13-ąją vidurinę mokyklą. Po privalomos karinės tarnybos, 1977 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1982 m. Seminarijos rektoriaus apibūdintas kaip rimtas, draugiškas, taktiškas ir gabus, sąžiningai atliekantis pavestas pareigas, nemėgstantis „gyvenimo ir darbo paviršutiniškumo“.

1982 m. birželio 6 d. Kauno arkikatedroje įšventintas kunigu. Darbavosi šiose parapijose:

1982 m. birželio 11 d. paskirtas Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru;

1987 m. rugsėjo 4 d. – Šalčininkų ir Šalčininkėlių parapijos klebonu; 1996 m. rugpjūčio 30 d. – papildomai paskirtas ir Akmenynės parapijos administratoriumi; 1999 m. birželio 8 d. – atleistas iš Akmenynės parapijos administratoriaus pareigų, ir jam pavesta administratoriaus teisėmis aptarnauti Jašiūnų parapiją;

2000 m. spalio 19 d. paskirtas Vaidotų parapijos klebonu bei Juodšilių ir Skurbutėnų koplyčių rektoriumi;

2011 m. birželio 27 d. paskirtas Rūdninkų parapijos klebonu. Šioje parapijoje darbavosi iki mirties. Paskutinius mėnesius dėl nusilpusios sveikatos kelis kartus gulėjo ligoninėje.

Kun. Juzef Narkun uoliai rūpinosi jam patikėtomis bažnyčiomis. Dirbdamas Šalčininkuose ženkliai praplėtė mažutę senąją bažnytėlę, praktiškai pastatydamas naują. Būdamas Vaidotų parapijos klebonu, atstatė Juodšilių bažnyčią, kuri vėliau buvo pašventinta Pal. Mykolo Sopočkos titulu. Taip pat atnaujino Rūdninkų bažnyčią.

Kun. Juzef Narkun rugpjūčio 19 d. po pietų bus pašarvotas Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioje 19.30 val. bus aukojamos gedulinės šv. Mišios. Laidotuvių šv. Mišios – rugpjūčio 20 d. 12 val. Po jų velionis bus palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Užmigusiam su prisikėlimo viltimi, leisk jam, Viešpatie, savo Veido šviesą regėti…

Vilniaus arkivyskupijos kurija