Artėja Sekminės Vilniaus Kalvarijose

2017 m. birželio 1–4 d. Vilniaus Kalvarijose vyks Sekminių atlaidai. Birželio 4 d., pagrindinę iškilmių dieną, po atviru dangumi šalia bažnyčios bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Sekminių atlaidų Vilniaus Kalvarijose tradicija skaičiuoja jau kelis šimtmečius. Nuo seno maldininkai pėsčiomis keliaudavo į Vilniaus Kalvarijas, kad čia apmąstytų mūsų Viešpaties Kryžiaus kelią ir pasiruoštų Bažnyčios gimimo – Šventosios Dvasios atsiuntimo – šventei.

Kviečiame skaityti Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebono kun. Ruslan Vilkel laišką:

Pasitikėkime Dievu, prisiminkime Kristaus paraginimą: „Ko tik prašysite Tėvą mano vardu, Jis jums duos“ (Jn 16, 23). Taigi pirmučiausia šaukimės Dievo gailestingumo ir tuomet – būkime tikri – nieko blogo mums neatsitiks. Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Broli, Sese,
Vilniaus Kalvarijos kviečia mus į Sekminių iškilmes.

Paskutinės Vakarienės metu Viešpats pažadėjo Šv. Dvasios dovaną. Pažadas išsipildė ir nuolat iš naujo pildosi. Pirmoji Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo dovana Bažnyčiai yra Šventoji Dvasia: „O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią“. Jn 20, 21–22

Kam ji skirta? Nuodėmių atleidimui! Didžiausią nuostabą kelia tai, kad Dievas gali tokią galią sudėti į žmonių rankas tam, jog ne tik šventieji Bažnyčioje jaustųsi gerai, bet kad ir nusidėjėliai prie jos glaustųsi, kad ir jiems būtų gera Kristaus Bažnyčioje. Tas, kurį pavadino „nusidėjėlių bičiuliu“, po Prisikėlimo nedalina savo likusiems mokiniams diplomų ar nominacijų, leidžiančių teikti išrišimą, bet dovanoja Šventąją Dvasią, kurioje ši tarnystė vykdoma ir ja pasinaudojama.

Dėkodami Dievui už Šventosios Dvasios dovaną Bažnyčiai ir Jos veikimą, parapijos kunigų ir bendruomenės narių vardu kviečiame mūsų Ganytojus,  kunigus, vienuoles ir vienuolius, vaikus ir jaunimą, tikinčiuosius ir abejojančius birželio 1–4 dienomis kartu švęsti Sekmines Vilniaus Kalvarijose!

Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas
kun. Ruslan Vilkel

SEKMINIŲ PROGRAMA VILNIAUS KALVARIJOSE:

Birželio 1 d., ketvirtadienis
Švč. Sakramento adoracija
Nuo 8.00 val. iki 20.00 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje ir galimybė priimti Sutaikinimo sakramentą

Birželio 2 d., penktadienis
Kunigų ir vienuolių diena

10.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
14.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje
15.00 val. Agapė parapijos namų salėje

Birželio 3 d., šeštadienis
Šeimų (vaikų) ir jaunimo diena

Programa vaikams ir tėvams:
10.00 val. Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios
11.00 val. Šeimų Kryžiaus kelias. Agapė ir poilsis prie Geležinių vartų (Kryžiaus kelio metu)
14.00 val. Vaikų šventės pabaiga

Programa jaunimui:
18.00 val. Katechezė
19.30 val. Agapė
20.30 val. Šviesos Kelias
22.00 val. Šv. Mišios
23.00 val. Naktinis šlovinimas

Birželio 4 d., sekmadienis
SEKMINIŲ DIENA

9.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
13.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios (šalia bažnyčios), kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas
Po Šv. Mišių agapė pievoje

www.vilniauskalvarijos.lt