Arkivyskupo malda už Lietuvą prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo

Šiandien, Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai dieną, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas nuvyko melstis į ypatingą Lietuvai šventovę – Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo baziliką, kurioje nuo seno gerbiamas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas.

Arkivyskupas 13 valandą drauge su viso pasaulio krikščionimis popiežiaus Pranciškaus kvietimu meldėsi „Tėve mūsų“ malda, kad kuo greičiau baigtųsi pandemija pasaulyje. Vėliau Mergelei Marijai simboliškai atnešė Lietuvos žmonių rūpesčius. Prašydamas jiems užtarimo arkivyskupas atnaujino Lietuvos paaukojimą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Arkivyskupas pakvietė ir visus Lietuvos tikinčiuosius: „Atnaujinkime kartu tą pasiaukojimą, prašaydami užtarimo ir globos pandemijos akivaizdoje.“

Taip pat arkivyskupas meldėsi Europos vyskupų pasiūlytą maldą siaučiant koronaviruso pandemijai (maldos tekstas apačioje). (tiesioginės transliacijos įrašas feisbuke)

Prieš dvejus metus, 2018 m. vasario 11-ąją, Trakuose Lietuvos vyskupai su tikinčiaisiais vienu balsu ištarė Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius. Lietuvos vyskupai tuomet paragino paaukojimo maldą dažnai kalbėti parapijose, bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai. „Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų, kviesdama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ – yra kvietę ganytojai.

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankia Viešpaties tarnaite ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus aukojo gyvybę kaip tobulo klusnumo auką savo Tėvui.
Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis apdovanotoji, vienydamiesi su Tavo motinišku troškimu užtarti kiekvieną, kas šaukiasi Tavo pagalbos, Tavo Nekaltajai Širdžiai aukojame šių dienų Lietuvą.
Pavedame Tavo globai vaikus, melsdami, kad jie užaugtų tikinčiais ir dorais ateities Lietuvos kūrėjais.
Pavedame jaunimą, kad uoliai ieškotų tiesos ir nepristigtų ryžto tinkamai atsiliepti į savo pašaukimą.
Pavedame sutuoktinius, kad Lietuvos šeimos taptų tvirtos ir ištikimos meilės bendruomenėmis bei darnios visuomenės pagrindu.
Pavedame sąžiningai dirbančių žmonių triūsą, melsdami, kad darbas ne tik didintų gerovę, bet ir vestų į šventumą bei leistų būti ištikimais Gerosios Dievo naujienos nešėjais.
Pavedame kenčiančių, ligonių ir senelių kantrybę, kad ji mus skatintų gailestingumo darbams ir nesavanaudiškai pagalbai.
Pavedame mūsų žmonių troškimą kurti krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą visuomenę, kad visa Lietuva gyventų laisvėje.
Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones. Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

 

Europos vyskupų malda

Visagali gailestingasis Dieve, mūsų Tėve, pasaulio Kūrėjau, iš meilės mums Tu siuntei savo Sūnų į pasaulį kaip mūsų sielų ir kūnų gydytoją,
pažvelk į savo vaikus, kurie daugelyje Europos ir pasaulio regionų šiuo sunkiu sumaišties ir nerimo metu gręžiasi į Tave ieškodami stiprybės, išgelbėjimo ir kančių palengvinimo,
išgelbėk mus nuo ligos ir baimės, išgydyk mūsų ligonius, paguosk mūsų šeimas, suteik išminties tiems, kurie mus valdo, suteik jėgų ir atlygink gydytojams, slaugytojoms ir savanoriams, dovanok amžinąjį gyvenimą mirusiesiems. Neapleisk mūsų šią išbandymų valandą, bet išgelbėk mus nuo viso pikto.
To prašome Tave, kuris su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
Marija, sveikatos ir vilties Motina, melski už mus!