Arkivysk. G. Grušo Sekminių šv. Mišių pamokslas Vilniaus Kalvarijose, 2016

Švenčiame Sekmines – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę. Tik praėjusį savaitgalį baigėsi didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys Lietuvoje – Nacionalinis gailestingumo kongresas. Jis mums visiems buvo paskatinimas ne tik parsinešti gailestingumo žinią į savo namus, bet ir kasdienybėje gyventi gailestingumu. Šiandien meldžiame Šventosios Dvasios dovanų, kurios reikalingos, kad galėtume vykdyti mums visiems suteiktą misiją eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją. Tą misiją vykdome pirmiausiai ne žodžiais, o savo gyvenimu – gyvenimu, kuris atspindi Dievo gailestingumą.

Sutvirtinimu gaunate Šventąją Dvasią ir jos dovanas. Kuo dosniau dalinsite jas kitiems, tuo gausiau Jus Dievas apdovanos. Jei mėginsite jas pasilikti tik sau, tos dovanos nebegaivins nei Jūsų, nei kitų gyvenimo. Ši pagrindinė dvasinė taisyklė galioja visada: kuo dosniau dalinsitės Dievo malonėmis, Dievo meile, tuo būsite laimingesni, Jūsų gyvenime bus daugiau pilnatvės, džiaugsmo. Tada ne tik atrasite savo gyvenimo tikslą, bet ir jį įgyvendinsite.

Krikštu kiekvienas esame gavę Šventosios Dvasios dovaną. Nuvalyti nuo pirmapradės nuodėmės tampame mylimais Dievo vaikais, iš naujo sukurtais amžinajam džiaugsmui. Šventosios Dvasios veikimu gauname didžiausias Dievo dovanas – mums atleidžiamos nuodėmės, per Eucharistiją pats Viešpats duodamas mums kaip maistas, kad taptume viena su Juo.

Šiandien Šventoji Dvasia per Sutvirtinimo sakramentą pati ateina pas Jus kaip dovanų dovana. Dievas, duodamas Jums savo Dvasią, atnaujins kiekvieno iš Jūsų asmeninį pašaukimą ir suteiks reikiamų įrankių eiti pašaukimo keliu.

Šventosios Dvasios dovanos skirtos tam, kad taptumėte veiksmingais bendradarbiais Dievo kūrybos darbe. Melsdamiesi prašykite išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, žinojimo, maldingumo ir Dievo baimės dovanų. Šiomis Šventosios Dvasios dovanomis Dievas Jus apginkluoja, kad liudytumėte Jo meilę šeimoje, mokykloje ar ten, kur Dievas Jus pasiųs.

Jėzus yra pateptas Viešpaties Dvasia, kad konkrečiais veiksmais neštų gerąją naujieną vargdieniams. Lygiai taip ir kiekvienas krikščionis pašauktas ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais liudyti Kristų pasauliui. Katekizmas išvardija septynis gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, ligonį aplankyti, kalinį sušelpti, mirusį palaidoti. Taip pat septyni gailestingumo darbai sielai yra abejojančiam patarti, nemokantį pamokyti, pikta darantį sudrausti, nuliūdusį paguosti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius.

Gailestingumo darbų yra daug daugiau – leiskite, kad Šventoji  Dvasia Jus vestų per gyvenimą ir padėtų mylėti vieniems kitus, kaip Jėzus mylėjo. Tada atpažinsite Jums skirtą Dievo misiją. Vieni pašaukti tarnauti Dievo tautai kaip kunigai ar pašvęstieji, kiti pašaukti sukurti šeimą ir taip plėsti Dievo karalystę; dar kiti turi pašaukimą padėti žmonėms per mokslo plėtrą, verslo sėkmę ar socialinę veiklą. Nebijokite klausti, kokią misiją Dievas yra Jums numatęs, o išgirdę Jo paraginimą drąsiai ženkite tuo keliu.

Šiandien Dievas naujai apšvies Jūsų gyvenimo kelią. Imkite Šventąją Dvasią. Savo gyvenimu ir gailestingumo darbais dalinkite Jos dovanas dosniai ir plačiai, tada atrasite ne tik misiją, kurią Dievas yra Jums numatęs, bet, ją vykdydami, atrasite ir savo gyvenimo kelią, patirsite gilų džiaugsmą. Atverkite širdis ir priimkite Šventosios Dvasios dovaną.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

2016-05-15 Sekminių šv. Mišios Vilniaus Kalvarijose