Apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį

2016 m. vasario 22-23 dieną Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje pirmiausiai buvo apsvarstytos LVK sekretoriato, Lietuvos Caritas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro, Lietuvos šeimos centro bei Lietuvos katechetikos centro praėjusių metų veiklos ataskaitos.

Posėdžio metu daug dėmesio buvo skirta katalikiškosios žiniasklaidos stiprinimo klausimams. Nuspręsta Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos (švenčiamos kasmet per Šeštines) metu rengiamą tikslinę rinkliavą, skirtą katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti, nuo šiol rengti visose vyskupijose. Nutarta, kad pusė šios rinkliavos metu surinktų lėšų bus skiriama nacionalinei, o kita pusė – vyskupijose veikiančiai katalikų žiniasklaidai. Posėdyje pritarta Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos siūlomiems policijos kapelionų pareigybių aprašymams.

Dalintasi nuomonėmis apie sovietų valdžios neatimtų ir kai kuriose parapijose išlikusių senesnių nei 100 metų istorinių metrikų knygų apsaugą ir išsaugojimą, svarstyti konkretūs šių svarbių bažnytinių dokumentų išsaugojimo būdai. Šventajam Sostui patvirtinus lietuviškąjį Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyno vertimą, svarstyta, kada ir kuriuo būdu pereitina prie naujosios suaugusiųjų įkrikščioninimo tvarkos.

Ganytojai daug dėmesio skyrė Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams mūsų šalyje. Artėjant Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadieniui (kurį šiemet švęsime kovo 6 d.), patvirtinta įvairiuose pasaulio žemynuose gyvenančių mūsų tautiečių parašyta bendruomeninė malda, atspindinti Lietuvoje ir svetur gyvenančių mūsų tautiečių dvasinę vienybę. Pritarta ir šiam renginiui skirto, LVK pirmininko arkivysk. G. Grušo ir LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimo parengto kvietimo maldai už lietuvius visame pasaulyje tekstui. Posėdyje svarstyti dabar restruktūrizuojamo Lietuvos Caritas galimi ateities organizaciniai modeliai bei pasiruošimas šios svarbios Katalikų Bažnyčios organizacijos Statutų keitimui. LVK delegatas neseniai Filipinų mieste Cebu vykusiame Pasauliniame eucharistiniame kongrese vysk. R. Norvila išsamiai papasakojo apie šio kongreso eigą, renginio metu vykusius susitikimus bei Filipinų Katalikų Bažnyčios gyvenimą. LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vysk. K. Kėvalas nuo šiol koordinuos ir pašaukimų sielovadą Lietuvoje.

Arkivysk. S. Tamkevičiui paprašius jį atleisti iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro vadovo bei Bažnyčios žinių redkolegijos pirmininko pareigų, vyskupai šias pareigas eiti laikinai pavedė LVK generaliniam sekretoriui kun. K. Smilgevičiui. Posėdžio metu LVK nariai patvirtino naują Katalikų radijo Mažoji studija priežiūros tarybą. Jos nariais išrinkti kun. J. Sasnauskas OFM, prof. P. Subačius ir br. kun. S. Rumšas OP. Patvirtinti ir Katalikų Bažnyčios atstovai Lietuvos Biblijos draugijoje: jais išrinkti vysk. J. Ivanauskas, dr. I. Gudauskienė, kun. D. Dikevič, s. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB, br. kun. S. Rumšas OP ir kun. M. Mitkevičius. VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanui dr. B. Ulevičiui vyskupai patikėjo pasiruošimo 2016 m. rugsėjo 7-11 d. Romoje švęsimam Jubiliejui universitetų profesoriams ir mokslo tyrimų darbuotojams darbų Lietuvoje koordinaciją. Krikščionybės Lenkijoje 1050 metų jubiliejaus iškilmėse Gniezne ir Poznanėje šių metų balandžio 14-16 d. Lietuvos Vyskupų Konferenciją atstovaus jos pirmininkas arkivysk. G. Grušas bei Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija komisijos pirmininkas ir nariai: vysk. R. Norvila, vysk. J. Ivanauskas ir vysk. A. Poniškaitis. Į 2016 m. gegužės 12-14 d. Krokuvoje rengiamą CCEE seminarą, skirtą katalikų žiniasklaidos pasirengimui Pasaulinėms jaunimo dienoms, vyks D. Puslys.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2016 m. balandžio 4 d. Marijampolėje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas