Amžinybėn iškeliavo kunigas jubiliatas Vaclovas ALIULIS MIC (1921–1944–2015)

Gegužės 26 d. Marijampolės ligoninėje mirė kunigas jubiliatas Vaclovas Aliulis MIC. Kunigas marijonas buvo pogrindinės kunigų seminarijos dėstytojas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, ateitininkas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius, liturginių tekstų vertėjas, rašytojas, dvasios vadovas.

Gimė 1921 m. kovo 14 d. Krekštėnų kaime, Alytaus r. Nuo 1937 m. – vienuolis marijonas. 1940 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją. 1945 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą, įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1944 m. birželio 11 d. įšventintas kunigu. Nuo 1991 m. – Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys.

1945–1946 m. – Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras ir klebonas, 1946–1948 m. – Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios administratorius, nuo 1948 m. darbavosi Vilniaus arkivyskupijos parapijose: 1948 m. – Šv. Ignoto vikaras, 1948–1949 m. – Vilniaus Šv. Dvasios vikaras, 1949 m. – Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės, 1949–1951 m. – Paringio Švč. Jėzaus Širdies, 1951–1954 m. – Palūšės Šv. Juozapo, 1954–1959 m. – Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo administratorius, 1959–1962 m. – Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai administratorius, Trakų dekanas, 1962–1967 m. – Švenčionių Visų Šventųjų parapijos klebonas, Švenčionių dekanas, 1967–1970 m. – Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijos) klebonas, 1974–1978 m. – Turgelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų klebonas, Turgelių dekanas, 1978–1993 m. – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Vilniaus Šv. Mikalojaus, Dievo Apvaizdos parapijų vikaras, Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo (Arkikatedra bazilika) talkininkas.

1965–1979 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, 1980–1990 m. – jos pirmininkas. 1970–1974 m. – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius, atleistas sovietinės valdžios nurodymu. 1980–1989 m. – moterų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptų kursų vienas iš vadovų, parengė daugumą vadovėlių. Dėstė slaptoje kunigų seminarijoje, kuri parengė apie dvidešimt kunigų Lietuvai ir Ukrainai.

Prasidėjus Atgimimui, aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 1988–1991 m. – Sąjūdžio Seimo Tarybos narys. 1988–1992 m. – vienas iš Katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblijos Draugijos steigėjų, 1992–1995 m. ir nuo 1999 m. – jos prezidentas. 1989 m. įkūrė žurnalą „Katalikų pasaulis“, iki 1991 m. – jo vyr. redaktorius. 1990–1993 m. – leidyklos „Katalikų pasaulis“ direktorius. 1989–1992 m. –Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas. 1964–1967 m. ir 1976–1991 m. Lietuvos marijonų provincijolas, 1991–1993 m. – viceprovincijolas, 1993–1999 m. – marijonų vienuolijos generalinis vikaras, 1993–1996 m. – Romos marijonų vienuolyno, 1999–2014 m. – Vilniaus marijonų vienuolyno vyresnysis ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios rezidentas. Paskutiniu metu gyveno Marijampolės Švč. Mergelės Marijos globos namuose.

Tėvas Vaclovas Aliulis MIC buvo uolus vienuolis ir Kristaus Vynuogyno tarnas, mylėtas žmonių, pats juos mylėjęs ir mokęs mylėti. Švč. Mergelei Marijai užtariant, pavedame Viešpačiui mūsų mylimo kunigo sielą.

Kunigas Vaclovas Aliulis MIC bus pašarvotas Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje (lankymas gegužės 27 d. 7-22 val., 28 d. nuo 7 val.), laidotuvių šv. Mišios – Vilniaus Arkikatedroje ketvirtadienį, gegužės 28 d., 11 val. Po šv. Mišių velionis išlydimas į Alytaus r. Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčią, kurioje 15 val. aukojamos šv. Mišios. Po jų – laidotuvės Santaikos kapinėse.

Laidotuvių šv. Mišias 11 val. iš Vilniaus arkikatedros tiesiogiai transliuos LRT Kultūra ir Marijos Radijas.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija

Vilniaus arkivyskupijos kurija