A†A Kun. prof. dr. Kazys Meilius 1958–1982–2017

Šių metų kovo 28-osios naktį po sunkios ligos mirė kunigas, bažnytinės teisės daktaras, profesorius Kazys Meilius.

K. Meilius gimė 1958 m. gruodžio 8 d. Ignalinos r. Bališkių kaime (Vidiškių parapija). 1959 m. sausio 11 d. pakrikštytas Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčioje. Augo Rimšėnų kaime, 1964–1976 m. lankė Ignalinos vidurinę mokyklą. 1977 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1982 m. kovo 28 d. buvo pašventintas diakonu, o tų pačių metų birželio 6 d., per Švč. Trejybės iškilmę, Kauno arkikatedroje priėmė kunigo šventimus. Kunigiškąją tarnystę pradėjo Vilniaus Šv. Teresės parapijoje būdamas vikaru. Ten stengėsi įgyvendinti naujoviškus pastoracinius metodus, sutelkė jaunus žmones į jaunimo chorą. 1991 m., arkivyskupijai atgavus Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčią, buvo paskirtas šios parapijos klebonu. Nuo 1994 m. studijavo kanonų teisę Romoje, Popiežiškajame Laterano universitete, ir 1996 m. įgijo kanonų teisės licenciato laipsnį. Tais pačiais metais grįžęs į Lietuvą, pradėjo dirbti Vilniaus arkivyskupijos Tribunolo viceoficiolu, taip pat buvo paskirtas rezidentu Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje. Po metų vėl išvyko į Romą ir 1999 m. apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją. Sugrįžęs į Lietuvą, pratęsė tarnystę arkivyskupijos Tribunole ir buvo paskirtas rezidentu Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijoje. Vadovavo Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio meno komisijai. Dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Mykolo Romerio universitete, kur 2006 m. jam buvo suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

Nuo pat studijų seminarijoje buvo apibūdinamas kaip doras, draugiškas, pamaldus, paslaugus, mėgstantis tvarką, pareigingas.

Velionio kūnas bus pašarvotas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje nuo kovo 28 d. 19 val. Gedulingos šv. Mišios Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje bus aukojamos trečiadienį, kovo 29 d. 19 val. Karstas išnešamas kovo 30 d. 10 val. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos gimtosios parapijos bažnyčioje Vidiškėse (Ignalinos r.) kovo 30 d., ketvirtadienį, 12 val. Po jų velionio kūnas bus palaidotas šios bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilniaus arkivyskupijos kurija