200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

2009 m. Kalėdinis sveikinimas

2009 gruodžio 24

Brangūs Broliai ir Seserys,

Kalėdų Žinia ragina mus pažvelgti vienas kitam į akis. Ragina žmogaus sieloje atpažinti Dieviškąją kibirkštį, kuri šaukiasi būti pamatyta, priimta ir išvaduota. Išvaduota nuo kasdienių rūpesčių, nuo kivirčų ir baimių, nuo nepasitikėjimo ir nevilties. Išvaduota, idant išgyventų begalinę Dievo Meilę, atėjusią ir pasilikusią tarp mūsų. Tuomet atvira ir tyra širdimi prisiartinsime prie Dievo Meilės šaltinio ir apsčiai iš Jo pasisemsime.

Ramiai švęskime šventes, kad ir kokia prasta nuotaika bei nerimas skverbtųsi iš ekonomikos ar valdžios sferų. Apsaugokime savo namus, savo šeimas šiomis vilties ir atsinaujinimo dienomis nuo išorinio pasaulio skersvėjų kurdami kalėdinę nuotaiką. Tam tereikia suprasti ir patikėti, kad ne apstus stalas ar krūva dovanų kuria jaukumą bei darną. Susiėmę už rankų, užsidegę žvakelę, sugiedoję giesmę ir ištarę vienas kitam gražų žodį galime įveikti besibraunančias negandas.

Nepristikime meilės, – linkėjau ir raginau savo Adventiniame laiške, – meilės, kuri neperkama pinigais ir neuždirbama viršvalandžiais. Ji pasidaugina, kai yra dovanojama veltui, todėl apdovanokime ja vieni kitus prie šventinio stalo. Pradėkime malda, idant mūsų savitarpio meilę sustiprintų Dievo pagalba. Idant „Garbę Dievui aukštybėse“ virš Betliejaus Prakartėlės skelbę angelai džiaugsmingai giedotų ir grotų tamsiame Lietuvos kalėdinės nakties skliaute.

Linkiu Jūsų šeimoms ramybės ir tylaus Dievo Karalystės prisiartinimo, kurį ženklina Išganytojo gimimas. Lai Dievas pasilieka su Jumis, nes Jis nori nuveikti didžių dalykų (plg. Lk 1, 49). Padėkime Jam rasti kelią į mūsų pasaulį ir tas pasaulis suspindės viltimi.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Kategorijos: Sveikinimai

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt