Men's

Society of Jesus (SJ)

Central European Province

Lithuanian Regional Office

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 212 1715
El. p. info@jezuitai.lt
www.jezuitai.lt

The Jesuits‘ Home in Vilnius
Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 212 1715

The Brothers of the Order of Preachers (OP)

St. Philip and Jacob the Apostles Dominican Monastery

Vasario 16-osios g. 10, 01107 Vilnius
Tel. +370 5 212 4611, faks. +370 5 212 5110
El. p. vilniausdominikonai@gmail.com
www.dominikonai.lt

The Salesian Congregation of St. John Bosco (SDB)

Vilnius house

Erfurto g. 3, 04220 Vilnius
Tel. +370 5 244 7666, faks. +370 5 249 9233
El. p. salezinios@yahoo.it
www.bosko.lt

The Congregation of St. John (CSJ)

The Monastery of St. John the Theologian in Vilnius

Antakalnio g. 27, 10312 Vilnius
Tel. +370 605 01 424
El. p. vilnius@joanitai.org
www.joanitai.org

St. Joseph of the Basilian Order-Vilnius Monastery (OSBM)

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel. +370 5 212 2578
El. p. josafatosbm@zebra.lt

The Brotherhood of St. Francis Xavier (CFX)

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Mob. +370 689 62 061

The Order of St. Francis of the Lesser Conventual Brothers (OFM Conv.)

The Monastery of St. Casimir in Medininkai
Medininkai, 13019 Vilniaus r.
Tel. +370 5 259 7296

The Vilnius Community
Pirčiupių g. 3, 02103 Vilnius
Tel. +370 5 261 4242, faks. +370 5 261 1144
El. p. pranciskonai@zebra.lt
www.pranciskonai.lt

The Brotherhood of St. Francis and St. Bernardine

The Brotherhood of St. Francis and St. Bernardine
Maironio g. 10-1, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 260 9292, +370 5 260 9392
El. p. info@bernardinai.lt
www.ofm.lt

Women's religious orders

Sisters of Angels congregation

Charizma: gyvenant pasaulyje padėti kunigams skelbti Kristų ir gilinti tikėjimą.

Tikslas: pasauliečių religinė formacija: tikybos mokymas, vadovavimas jaunimo grupėms, rekolekcijų organizavimas, apaštalavimas per spaudą, radiją ir kitas visuomenines informacijos priemones.
Įkurta Lietuvoje 1889 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Rugių g. 22, 08419 Vilnius
Tel. +370 5 270 1177

Palydovo g. 17, 11107 Vilnius
Tel. +370 5 267 7805

Sisters of Divine Providence congregation

Charizma: besąlyginis atsidavimas Dievo Apvaizdai.

Tikslas: Dievo garbė, asmeninis tobulėjimas, karitatyvinė veikla, religinis švietimas ir pagalba bažnyčioms.
Įkurta Lietuvoje 1927 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Gudų g. 10, 02110 Vilnius
Tel. +370 5 265 6418

Sisters' community of Divine Mercy

Viešoji Kristaus tikinčiųjų asociacija siekia ateityje tapti diecezinės teisės pašvęstojo gyvenimo institutu. Bendruomenės pašaukimas kyla iš Viešpaties Jėzaus prašymo šv. Faustinai melsti Dievo Gailestingumo pasauliui.
Įkurta Lietuvoje, Vilniuje 2015-07-12

Comunity house:
Šv. Ignoto g. 5, 01144 Vilnius

Sisters of God‘s Love congregation (Sisters of Mother Theresa)

Charizma: „Aš trokštu“ – kaip meilės misionierės esame pašauktos malšinti beribj Nukryžiuotojo Jėzaus troškulj iš meilės Jam ir sieloms.

Tikslas: padėti išganyti ir vesti i šventumą neturtingiausius iš neturtingųjų ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažjstant Dievo paveikslą.
Įkurta Indijoje 1950 m., Lietuvoje nuo 1991 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Šv. Stepono g. 35/4, 01312 Vilnius
Tel. +370 5 215 1840

Sisters of Christ‘s Eucharist congregation

Charizma: nuolanki meilė Eucharistinio Jėzaus pavyzdžiu.

Tikslas: mylėti ir šlovinti Eucharistini Jėzų, padėti žmonėms pažinti ir pamilti Eucharistinj meilės Dievą.
Įkurta Lietuvoje 1947 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Dobužinskio g. 4, 01100 Vilnius
Tel. +370 5 272 7046
www.sje.lt

Didžioji g. 36a, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 231 4206

Sisters of the Merciful Jesus congregation

Charizma: šlovinti ir skelbti Dievo gailestingumą bei melsti jo kitiems.

Tikslas: gailestingumo darbai, kurių šiuo metu reikia Bažnyčiai.
Kongregacijos pradžia 1944 m. Vilniuje, įkurta Lenkijoje 1955 m., Lietuvoje nuo 2001 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Rasų g. 4A, 11350 Vilnius
Tel. +370 5 212 1090
El. p. zsjmwilno@wp.pl

Merciful Mother‘s congregation

Charizma: šlovinti ir garbinti Dievo gailestingumą.

Tikslas: senelių globa, darbas parapijose – katechetės, vargonininkės, šeimininkės.
Įkurta Lietuvoje 1937 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Zanavykų g. 1-10, 03113 Vilnius
Mob. +370 612 99 074

Sisters of Jesus of the Eucharist congregation

Charizma: gyvenimas Eucharistijos paslaptimi.

Tikslas: Visiškai atsiduoti mylimojo Dievo nuosavybėn ir skleisti Jo garbę evangeliniu gyvenimu ir pasiaukojančia meile artimui, pasiduodant Bažnyčios vadovavimui ir atsižvelgiant j jos reikalus. Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų katechizacija, Kristaus mokslo Dvasios plėtimas ir palaikymas sakramentinio ir eucharistinio gyvenimo.
Įkurta Vilniaus vyskupijoje 1923 m.
Įkūrėjas – pal. arkivysk. Jurgis Matulaitis

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Birutės g. 19, 08115 Vilnius
Tel. +370 5 275 0425
El. p. sjevilnius@gmail.com

Kovo 11-osios g. 36, 27112 Vilnius
Tel. +370 5 243 4962

Sisters of Christ the King congregation

Charizma: nukryžiuotosios Meilės jkūnijimu skleisti Kristaus Karalystę.

Tikslas: tarnauti Kristaus jsteigtai Bažnyčiai – pagelbėti kunigams sielovadiniame darbe, apaštalauti tarp pasauliečių visose srityse ir visomis priemonėmis.
Įkurta Lietuvoje 1957 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Švč. Trejybės bendruomenė, Verkių g. 70, 08341 Vilnius (Trinapolis)
Tel. +370 5 277 5954
El. p. teateinie@gmail.com

Lithuanian Sisters of st. Casimir congregation

Charizma: vienybėje su Dievu skleisti dvasingumą tautoje.

Tikslas: vaikų ir jaunimo auklėjimas, evangelizacinis bei socialinis darbas.
Įkurta Čikagoje 1907 m., Lietuvoje nuo 1920 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Vokiečių g. 9-16, 01130 Vilnius
Tel. +370 5 262 3179
El. p. vokietuke@gmail.com

Sisters of the Assumption congregation

Charizma: kontempliacija ir bendruomeninis gyvenimas – apaštališkumo šaltinis, siekiant žmogų perkeičiančios vienybės su Dievu, kurią kontempliuojame Marijos Dangun Ėmimo slėpinyje.

Tikslas: per įvairius auklėjimo darbus, ypač dirbant su jaunimu, siekti, kad Evangelija persmelktų visuomenę, kad žmonės pažintų ir pamiltų Kristų bei Jo Bažnyčią.
Įkurta Prancūzijoje 1839 m., Lietuvoje nuo 1993 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Želvos g. 14, 08100 Vilnius
Tel./faks. +370 5 275 0210, mob. +370 650 20 120
El. p. assumpt@takas.lt
www.assumpta.lt

Daughters of the Virgin Mary congregation

Charizma: skelbti Dievo ir Marijos garbę tarp miesto gyventojų sekant Šv. Šeimos slaptu gyvenimu ir šv. Liudviko Grignion de Montfort dvasia.

Tikslas: jaunimo katechizacija mokyklose ir parapijose, pamaldumo į Švč. Mergelę Mariją skleidimas.
Įkurta lenkijoje 1891 m., Lietuvoje nuo 1894 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Architektų g. 138-28, 04213 Vilnius
Tel. +370 5 244 9272
El. p. cmn.wilno@wp.pl
www.niepokalanki.eu

Sisters of the Crucified Christ congregation

Charizma: Nukryžiuotosios meilės įkūnijimu liudyti Evangeliją.

Tikslas: Gyvenant Bendruomenėje atsiduoti Kristui ir tarnauti Jo Bažnyčiai:
– įsiklausyti į Ordinaro prašymą ir stengtis, pagal savo charizmą, uoliai apaštalauti Bažnyčios patikėtose vietose;
– leisti Kristui per Dievo Žodį, Eucharistiją ir Gailestingumą įkūnyti seseryse Nukryžiuotojo Kristaus Meilę, kad ji būtų liudijama šių dienų pasauliui;
– gyvenimu, auka ir tarnyste liudyti Kristaus Evangeliją, padaryti ją matomą ir gyvą, kad kuo daugiau žmonių ją pažintų ir persiimtų evangeliniu raugu;
– malda, auka ir kitais būdais padėti kunigams.
Įkurta Lietuvoje 2005 m. (reformuota 1957 m. Vilniuje pogrindyje įkurtos Kristaus Karaliaus kongregacijos šaka).

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Kalvarijų g. 331A, 08420 Vilnius
Mob. +370 682 45 665
El. p. emausas@gmail.com

Sisters of the Order of Preachers

Charizma: kontempliatyvus gyvenimas Pamokslininkų ordine.

Tikslas: „Visas vienuolių gyvenimas yra nukreiptas j tą tikslą, kad jos nuolatos atsimintų Dievą… Seserys, pasiųstos atiduoti garbę Dievui… meldžiasi j Tėvą už visą Bažnyčią, prašydamos visokio gailestingumo, taip pat už viso pasaulio reikalus, už jo išganymą“ (LCM 74-75).
Įkurta Prancūzijoje 1206 m., Lietuvoje nuo 1938 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Šv. Juozapo vienuolynas
Kalvos g. 17, 01215 Vilnius
Tel. +370 5 234 7276
El. p. mop.vil@gmail.com

Sisters of the Servants of the Blessed Heart of Jesus congregation

Charizma: Jėzaus Širdies meilės ir gailestingumo liudijimas asmeninio ir bendruomeninio gyvenimo pavyzdžiu bei tarnaujančiu apaštalavimu.

Tikslas: vaikų ir jaunimo religinis auklėjimas bei mokymas.
Įkurta Lenkijoje 1874 m., Lietuvoje nuo 1920 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Dūkštų g. 26-50, 07171 Vilnius
Tel. +370 5 248 2077

Daughters of the Heart of the Blessed Virgin Mary congregation

Charizma: Šv. Šeimos slapto gyvenimo Nazarete sekimas.

Tikslas: garbinti Dievą, gyvenant Skaisčiausiosios M. Marijos Širdies dvasia, dirbant su vaikais ir jaunimu, ypač su našlaičiais bei apleistais.
Įkurta Lietuvoje 1885 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Tilto g. 10-5, 01101 Vilnius
Tel. +370 5 260 8541, mob. +370 607 03 069

Jeruzalės g. 9, 08420 Vilnius
Mob. +370 607 03 069

The Helpful Sisters of the Souls in Purgatory congregation

Charizma: skaistyklos vėlių gelbėjimas malda, vienuolinio gyvenimo aukojimu, apaštaliniu darbu.

Tikslas: pagyvenusių žmonių globa, vaikų, ypač iš vargingų šeimų, globa,ir katechizacija.
Įkurta Lenkijoje 1889 m., Lietuvoje nuo 1915 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Vytenio g. 2/40-36, 39, 03113 Vilnius
Tel. +370 5 233 4290

The Order of the Sisters of st. Benedict

Charizma: „Ora et labora“ – melskis ir dirbk.

Tikslas: kontempliacija ir apaštalavimas.
Įkurta Italijoje VI a., Lietuvoje nuo 1622 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Šv. Kotrynos abatija
Gulbių g. 4, 08111 Vilnius
Tel. +370 5 275 0623

Sisters of st. John the Apostle congregation

Charizma: Gyventi šv. Jono, mylimojo Jėzaus mokinio, apaštalo ir evangelisto dvasia, liudijant Dievo Meilę, įkūnijamą seseriškoje bendrystėje ir meilėje visiems žmonėms.

Tarnystė: „Paslėptos su Kristumi Dieve“ (Kol 3,3) per Mariją seserys stengiasi jungti kontempliatyvią maldą su evangelizavimu ir apaštalauja įvairiose gyvenimo srityse, jautriai atsiliepdamos į žmonių vargus bei Bažnyčios poreikius.
Įkurta Prancūzijoje 1984 m., Lietuvoje nuo 2007 m.
Įkūrėjas – t. Marie-Dominique Philippe OP

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Viešpaties Apreiškimo vienuolynas, Senieji Trakai, 21007 Trakų r.
Tel. +370 5 283 6327, mob. +370 605 52 507
El. p. ap.s.vilnius@joanitai.org

Sisters of st. Francis of Assisi Third Regular Order

Charizma: slapta auka ir atgaila. Kontempliavimas Kristaus ėdžiose, ant Kryžiaus ir Eucharistijoje.

Tikslas: sekti šv. Pranciškų malda ir gailestingumu.
Įkurta Italijoje 1395 m., Lietuvoje nuo 1494 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Parko g. 7, Rudamina, 13245 Vilniaus r.
Tel. +370 5 232 0832
El. p. siostrybernardynki@gmail.com

Sisters of st. Joseph‘s Name congregation

Charizma: sekti šv. šeimos Nazarete gyvenimo pavyzdžiu.

Tikslas: darbas mokyklose, pastoracinė veikla, darbas su jaunimu ir vaikais, karitatyvinė veikla.
Įkurta Lenkijoje 1887 m., Lietuvoje nuo 1891 m. (atsikūrė 1992 m.)

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Pietų g. 41, Lentvaris, 25117 Trakų r.
Tel./faks. +370 5 282 9720
El. p. florka.lucy@wp.pl

Sisters of the Blessed Virgin Mary of the Immaculate Conception congregation (Sisters of the Poor)

Charizma: Dievui ir Bažnyčiai per Mariją; blogį nugalėti gerumu.

Tikslas: teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą, darbuojantis įvairiose krikščioniškojo gyvenimo srityse.
Įkurta lietuvoje 1918 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
S. Daukanto a. 1, 01122 Vilnius
Tel. +370 5 260 9347

Sisters of the Blessed Virgin Mary of Sorrowful Consolation congregation

Charizma: „Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau“ (1 Kor 9, 22).

Tikslas: mažinti moralinį ir fizinį vargą, motiniškai rūpinantis vaikais, jaunimu, seneliais, ligoniais, įvairių nelaimių ištiktais, nusivylusiais, praradusiais tikėjimą Dievu ir žmonėmis.
Įkurta Lietuvoje 1993 m. (bendruomenės ištakos 1947 m.).

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Ateities g. 14-6, 66312 Druskininkai
Tel. +370 313 45 949, mob. +370 600 96 187
El. p. rimgalde@gmail.com

Servants of the Blessed Virgin Mary congregation

Charizma: paslėptas gyvenimas sekant Jėzaus ir Marijos pavyzdžiu Nazarete ir džiugus tarnavimas kitiems skaitant laiko ženklus.

Tikslas: religinių žinių skleidimas tarp vaikų ir jaunimo, krikščioniškos sąžinės formavimas ir dalyvavimas Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, 0 ypač kaimo vietovėse.
Įkurta lenkijoje 1878 m., Lietuvoje nuo 1923 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Švarioji g. 3b, Pavilnys, 11306 Vilnius
Mob. +370 645 05 023

Sisters of the Blessed Virgin Mary‘s Family congregation

Charizma: paprastumas ir šeimyniškumas.

Tikslas: siekti tobulos Dievo ir žmonių meilės, teikiant paramą šeimoms bei dirbant parapijos pastoracijoje.
Įkurta lietuvoje 1931 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Lenktoji g. 22, 08124 Vilnius
Mob. +370 684 98 797
www.seimosnamuose.lt

Missionary Sisters of the Holy Family Congregation

Charizma: remti krikščionių vienybės veiklą, ypač Rytų, stiprinti katalikų tikėjimą ypač ten, kur vienybė užgęsta.

Tikslas: malda už vienybę, darbas su vaikais ir jaunimu, stiprinant jų tikėjimą, katechizacija mokyklose, geradarystės veikla, Evangelijos liudijimas savo gyvenimu.
Įkurta Baltarusijoje 1905 m., Lietuvoje nuo 1927 m.

Sisters Homes in the Vilnius Archdiocese:
Pušų g. 42, 08116 Vilnius
Tel. +370 5 273 0700
www.misjonarki-swietej-rodziny.org

Bažnyčios g. 6, 17017 Eišiškės
Tel. +370 380 56 425