200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Arkivyskupas

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Arkiv_G_Grusas

Gintaras Grušas

Gimimo data: 1961-09-23

Šiuo metu užimamos pareigos:
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinės tarybos pirmininkas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Švietimo komisijos narys
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas
Šventojo Sosto Dvasininkijos kongregacijos narys
Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos narys
Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos tarybos narys
Leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos pirmininkas

Visuomeninės organizacijos:
Ateitininkų Federacijos Dvasios vadas (nuo 2006 m.)
„Kolumbo riteriai“ narys (Knights of Columbus – pasaulinė katalikų vyrų organizacija)
Išeivių organizacijos „Lietuvių katalikų religinė šalpa“ valdybos vicepirmininkas

Gimimo vieta: Vašingtonas, JAV
„Tai, kad gi­miau, ga­li­ma lai­ky­ti tam ti­kru ste­buk­lu. Mano tėvai buvo išskirti karo metu, tėtis atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, o mama su mano seserimi liko Lietuvoje. Dvylika metų jie nieko nežinojo vienas apie kitą: ar yra gyvi, ar žuvo per karą. Nepaisant to, liko vienas kitam ištikimi. Sužinoję, kad abudu yra gyvi, sugebėjo gauti leidimą vėl būti kartu. Mama ir sesuo buvo JAV departamento sudarytame išskirtų šeimų sąraše, o kai viceprezidentas Ričardas Niksonas apsilankė pas Nikitą Chruščiovą, geradarystės gestą atlikęs N. Chruščiovas leido 200 šeimų vėl susijungti. Taip 1960-aisiais mama su mano seserimi išvyko iš Lietuvos į JAV, 1961 m. gimiau aš.“

Visuomeninė veikla JAV:
„Nuo mažens dalyvavau išeivijos lietuvių veikloje, lankiau šeštadieninę lietuvių mokyklą, įsitraukiau į ateitininkų ir skautų judėjimus. Aktyviai įsitraukiau ir į lietuvių parapijos gyvenimą, vėliau dalyvavau lietuvių bendruomenės sąjungos tautinėje ir politinėje veikloje,“ – sako arkivysk. Gintaras Grušas.
1983–1987 m. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys
1985 m. Pabaltijo taikos ir laisvės ryžto žygio organizacinio komiteto vienas pirmininkų.
1987–1988 m. Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Australijoje, 1991 m. – Pietų Amerikoje organizacinio komiteto narys.

Išsilavinimas:
Kalifornijos universitetas Los Andžele (UCLA) JAV – Matematikos ir informatikos bakalauras, 1983 m.
Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas, Roma, Italija – Teologijos bakalauras, 1994 m.
Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas, Roma, Italija – Teisės licenciatas, 1999 m.
Popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas, Roma, Italija – Bažnytinės teisės daktaras., 2001 m.

Darbai:
1983–1989 m. IBM korporacija („International Business Machines Corporation“) techninis konsultantas.
1992 m. Vilniuje įšventintas diakonu, Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto generalinis sekretorius.
1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio įšventintas kunigu.
1994–1997 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius.
2001–2003 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, Kanonų teisės dėstytojas.
2002-2013 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius. Vadovavo komisijai, parengusiai lietuvišką Kanonų teisės kodekso redakciją.
2003 m. suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsinjoro – titulas.
2010 m. liepos 2 d. Šventojo Tėvo Benedikto XVI paskirtas Kariuomenės ordinaru. Vyskupas nominatas konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje.
Nuo 2013 m. balandžio 5 d. Popiežiaus Pranciškaus paskirtas Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu. Šią tarnystę pradėjo 2013 m. balandžio 23 dieną, įžengęs į Vilniaus arkivyskupo metropolito sostą.
Nuo 2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius.
Nuo 2014 m. spalio 28 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas.
Nuo 2014 m. birželio 9 d. Šventojo Sosto Dvasininkijos Kongregacijos narys.
Nuo 2014 m. spalio 28 d. LVK Nuolatinės tarybos pirmininkas.
Nuo 2016 m. liepos 13 d. Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos narys.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt